dnes je 20.4.2024

Input:

Medaili MŠMT získalo 45 vynikajících pedagogů

28.3.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzalo 44 vynikajících pedagogů a pedagožek, jeden z oceněných se na ceremoniál nemohl dostavit. Na Den učitelů udělila ministryně Valachová také Plaketu Františky Plamínkové. Toto symbolické ocenění obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová. MŠMT tuto plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 26 laureátů, Medaili 2. stupně obdrželo 19 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

 

Seznam oceněných pedagogů Medailí MŠMT v roce 2017:

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

1.      Mgr. Jiří Bakončík

spoluautor projektu na podporu výuky matematiky „Matematika pro všechny“, autor volnočasového projektu v házení papírových vlaštovek, školu zapojuje do mnoha projektů a aktivit k zajištění odborného růstu pedagogů i zlepšení materiálního vybavení školy, jako odborník z praxe se zúčastňuje řady dlouhodobých projektů z oblasti vzdělávání; ve školství působí 31 let

2.      Mgr. Bc. Hana Bažantová

pravidelně zapojuje školu do mezinárodních projektů, zaměřuje se také na spolupráci se zdravotnickými a sociálními zařízeními i charitativními organizacemi s cílem přispívat k osobnostnímu rozvoji žáků, dlouhodobě také usiluje o aktivní účast hendikepovaných žáků v aktivitách školy, škola pod jejím vedením klade důraz na jazykové kompetence a vyvinula také vlastní projekt pro výuku angličtiny; ve školství působí 37 let

3.      Mgr. et Mgr. Marie Bízková

celoživotně se věnuje vzdělávání dětí předškolního věku, nyní v MŠ pro zrakově postižené, kde se zasloužila o proměnu školky po stránce personální, vzdělávací i materiální, shromáždila tým erudovaných odborníků, který poskytuje dětem komplexní péči, škola pod jejím vedením aktivně čerpá prostředky z rozvojových programů, jejím cílem je napomáhat samostatnosti a rozvoji dovedností dětí a ulehčit jim přechod do období školní docházky

4.     Mgr. Dalibor Benýšek

celou svou profesní dráhu se věnuje výchově a vzdělávání učňovské mládeže a neopomíjí ani žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým napomáhá k úspěšnému zařazení do pracovního života, škola aktivně využívá prostředky z evropských fondů; je výjimečnou osobností a SOU Lišov pod jeho vedením získalo pověst mimořádně kvalitní vzdělávací instituce

5.      PaedDr. Marie Cibulková

jako učitelka a ředitelka školy nalezla při svém vytížení ještě čas na vytvoření učebnic a mnoha didaktických a metodických materiálů pro zlepšení výuky matematiky

6.      PhDr. Monika Drdová

logopedka a učitelka, která se zasloužila o vybudování speciálního pedagogického centra a pedagogicko-psychologické poradny při věznici ve Vinařicích, a zaměřila se především na vzdělávání vězňů s těžkým zdravotním postižením

 7.      Ing. Petr Hajný

jako ředitel Střední školy hotelové a služeb zásadně přispěl k rozšíření nabídky studijních oborů, navázáním spolupráce se sociálními partnery i profesními organizacemi značně rozšířil možnosti pro praktické vzdělávání žáků školy, díky široké mezinárodní spolupráci mají žáci zajištěny také pravidelné zahraniční stáže, které zúročují při úspěšné prezentaci školy v celostátních i mezinárodních soutěžích

8.      Ing. Anna Hromková

jako středoškolská učitelka zemědělských oborů zasvětila svou pedagogickou praxi především ekologii a stala se průkopnicí zavádění environmentálního vzdělávání do výuky na středních školách v ČR, organizačně zajišťuje nejen školní akce, ale i akce pro širokou veřejnost spojené s ekologií, několikrát se zasloužila o získání titulu „Ekoškola“; ve školství působí 30 let

9.      Mgr. Jaroslav Kolarz

z pozice učitele odborných předmětů a zástupce ředitele se kromě odborné pedagogické činnosti významnou měrou podílí i na organizaci a zajišťování odborných praxí studentů v zahraničí, které znamenají velkou výhodu pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce, aktivně se podílí na tvorbě různých školních projektů a zájmové činnosti; ve školství působí 20 let

10.      Bc. Jaroslava Komárková

je nejen výbornou pedagožkou, ale i manažerkou a významně oživuje kulturní a společenský život města Jičína, značně zkvalitnila výuku v základní umělecké škole, což se odrazilo i ve zvýšení zájmu o školu a v zásadním nárůstu počtu žáků, má vliv i na zapojení žáků do mimoškolních aktivit – především je třeba zmínit realizaci autorského muzikálu, který se svými žáky nastudovala

11.     Mgr. Dagmar Křivková

vynikající učitelka německého a anglického jazyka, především výuku němčiny pozvedla na vysokou úroveň, takže její žáci vždy slavili úspěchy v různých soutěžích a byli úspěšní i v dalším studiu na vysokých školách, svou odborností i moderními didaktickými postupy je vzorem svým kolegům; ve školství působí 32 let

12.     Bc. Jaroslava Londová

jako učitelka odborných předmětů připravila do praxe mnoho absolventů oborů cukrář, kuchař a číšník, specializuje se především na výrobky z perníkového těsta, své mimořádné schopnosti předává i svým žákům, a to i ve svém volném čase či o prázdninách, její žáci reprezentovali školu na mnoha mezinárodních soutěžích a ocenění za výrobky, které připravila se svými žákyněmi, se jí dostalo i z Buckinghamského paláce

13.     Mgr. Eva Lukášová

skutečná osobnost po stránce lidské i pedagogické, dlouhodobě rozvíjí výtvarné a estetické myšlení dětí, podílí se na mnoha projektech, vede kurzy keramiky, umí motivovat žáky i kolegy, erudovaná, všestranně nadaná a přitom skromná, vždy ochotná poradit a pomoci; ve školství působí 28 let

14.     PaedDr. Eva Petřikovová

za svůj profesní život připravila k dalšímu studiu mnoho úspěšných absolventů, kteří se dobře uplatnili na trhu práce díky zaměření školy na jazyky, ICT a výuku ekonomických disciplín, je spoluautorkou řady učebních dokumentů, kolegy je oceňována nejen pro své nasazení, ale i charakterové vlastnosti

15.     Mgr. Lenka Šidáková

jako učitelka prvního stupně vždy patřila k průkopníkům moderních metod výuky, zapojuje děti do aktivit spojených s ekologickou výchovou, organizuje volnočasové aktivity v rámci obce Velké Březno

16.     Mgr. Věra Šustrová

vždy se snažila o zavádění nových metod a forem práce, které by učinily vzdělávání pro žáky prvního stupně zajímavější a pestřejší, jako koordinátorka EVVO zapojuje školu a žáky do aktivit souvisejících s ekologickou výchovou, takže škola získala několikrát titul „Zelená škola“, vede žáky také k charitativní činnosti; patří mezi největší autority pedagogického sboru

17.     Mgr. Monika Vodičková

empatická a zapálená pro svou práci, respektovaná žáky i kolegy, aktivní sportovkyně, která se věnuje trénování žáků a výchově volejbalových nadějí, vede další sportovní kroužky, organizuje školní turnaje, se svou třídou připravuje programy pro děti z mateřské školy, její činnost v oblasti primární prevence na škole byla oceněna i ze strany ČŠI

18.     RNDr. Eva Závětová

stála u založení soukromého gymnázia na Praze 9, jehož je dlouholetou ředitelkou a úspěšnou učitelkou, a to nejen díky svým pedagogickým schopnostem, ale i lidským vlastnostem; pro úspěšné vysokoškolské studium oborů chemie a biologie připravila mnoho absolventů, je příznivkyní inovací ve výuce, zapojuje školu do grantových projektů, svým nasazením, důsledností a obětavostí je příkladem svým kolegům

19.     Mgr. Marie Zemenová

citace z návrhu žáků školy: „Navrhujeme paní profesorku za dlouhodobé a vynikající působení ve školství a za to, že vždy dokázala vtipně zapojit dění ve třídě do výuky, čímž nám dokázala přiblížit látku, za zajímavé a přínosné debaty v hodinách literatury, za to, že k nám přistupovala jako k sobě rovným, že byla přísná, ale spravedlivá, že nám vtloukala pravopis až do úplného pochopení, za lidský přístup.“

 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost:

 

1.     Jana Flanderková

jako učitelka a ředitelka mateřské školy vychází vstříc potřebám dětí školním vzdělávacím programem „Život dětí pod Ještědem“, který využívá k výuce okolní přírodu, svým empatickým přístupem k dětem i rodičům přispívá k pozitivnímu klimatu ve škole a své zkušenosti také nezištně předává budoucím pedagogům; ve školství působí 40 let

2.      Mgr. Milena Frelichová

má rozhodující podíl na tvořivém rozvoji čtenářské gramotnosti i výtvarného projevu svých žáků, kteří školu úspěšně reprezentují v celostátních výtvarných soutěžích, svou příkladnou pedagogickou prací je vzorem pro své kolegy; ve školství působí 38 let

3.      Mgr. Eva Fuchsová

po dlouholeté pedagogické praxi se připojila ke skupině pracovníků zakládajících Soukromou ZŠ Integrál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přispěla k nastavení pravidel existence nové školy i režimu odpovídajícímu filozofii Škol podporujících zdraví, jako učitelka německého jazyka vštípila základy jazyka i žákům s těžkými poruchami učení, významnou měrou přispívá i k bohaté mimoškolní činnosti; ve školství působí 50 let

4.      RNDr. Jiří Grygar, CSc.

známý astronom a astrofyzik, autor více jak 100 odborných prací, knih, článků, člen několika mezinárodních vědeckých společností, je nejen významným vědcem, ale zasloužil se i o popularizaci astronomie - srozumitelnou a zábavnou formou zpřístupnil vědecké poznatky široké veřejnosti

5.      Stanislava Hackerová

jako dlouholetá pedagožka a vedoucí oddělení přírodovědy Domu dětí a mládeže svou erudicí a vztahem k přírodě a ekologii obohatila život mnoha dětí

Nahrávám...
Nahrávám...