dnes je 23.2.2024

Trendy v adaptačních programechGarance

9.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptace v prostředí mateřské školy je zásadní změnou v životě dítěte. Každé dítě vnímá odloučení od rodičů jiným způsobem. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Uveďme jako příklad temperament a osobnost dítěte, výchovu, celkovou úroveň…

Přístupné pro: | | Komplet

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: | | Komplet

Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání - Školní vzdělávací program a jeho specifikaGarance

22.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy („dále jen LMŠ”) školský zákon č. 561/2004 Sb., do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská…

Přístupné pro: | | Komplet

Hlavní směry vzdělávací politiky v České republice - strategie 2020 - 2030Garance

4.4.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu roku 2020 zakončí svou účinnost Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Hlavní směry strategie vzdělávací politiky v České republice, definující období 2020 – 2030 připravuje expertní tým složený z 8 expertních odborníků, který…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencíGarance

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V profesi asistenta pedagoga je kromě vzdělání, definovaného platnou legislativou, velmi důležitá rovina profesních kompetencí.

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga a novela inkluzivní vyhlášky 2019 - souhrn informací k pozici asistenta pedagoga v systému školstvíGarance

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ode dne 9. 3. 2018 začala školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Druhá novela vyhlášky rozlišovala podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného…

Přístupné pro: | | | Komplet

Diskusní setkání k využití metody CLIL ve výuce

23.5.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Diskuse ohledně využití metody CLIL ve výuce se dnes uskutečnila v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Setkání bylo určeno zástupcům základních a středních škol, kteří metodu CLIL ve výuce využívají, případně o jejím zavedení…

Přístupné pro: | | | Komplet

Podpůrná opatřeníGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázka týdenní přípravy učitele podle Gardnerovy teorie mnohačetné inteligenceGarance

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plánování a příprava dle Gardnerovy teorie jsou jiné, protože učitel připravuje tematický celek, hry a činnosti v mateřské škole takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligencí. Každý člověk má v určité míře rozvinuty oblasti inteligence. Neexistuje…

Přístupné pro: | Komplet

Projekt Školáci čtou předškolákůmGarance

14.8.2018, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mateřská škola může být krásným místem pro společná mezigenerační setkávání, naslouchání, tvoření, zkrátka místem obohacování. A když někdo někoho obohatí, stává se tento bohatým. A to na celý život.…

Přístupné pro: | | Komplet

První rok společného vzdělávání, hlavní závěry 2. analýzy

27.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento další krok k inkluzivnímu vzdělávání vyhodnotilo MŠMT ve druhé…

Přístupné pro: | | | Komplet

Analýza dopadu umístění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu na výsledky jejich spolužáků

16.1.2018, Zdroj: ČOSIV (https://cosiv.cz/cs/)

Cílem meta-analýzy bylo analyzovat dříve realizované studie zaměřené na zhodnocení vlivu přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných třídách základních škol na školní výkon a osobnostně-sociální dovednosti jejich spolužáků bez SVP.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadané dítě v malotřídní školeGarance

30.10.2017, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malotřídní školy patří neodmyslitelně do českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě a historicky. I nyní jsou stále početnou skupinou škol, především na venkově a hlavně v odlehlejších oblastech naší republiky. Text nabízí popis aspektů malotřídních škol…

Přístupné pro: | Komplet

Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PASGarance

24.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeníchGarance

23.10.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 21. března 2017 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR metodický materiál s názvem „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra (PAS) ve školách a školských zařízeních za…

Přístupné pro: | | Komplet

MŠMT otevírá on-line konzultaci ke Strategii digitálního vzdělávání

29.8.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Čtvrtým rokem pracuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci Strategie digitálního vzdělávání (SDV), kterou v roce 2014 přijala vláda. Její realizace je nyní v polovině, veřejnost se k návrhu může vyjádřit v…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nový portál pro učitele „My jsme to nevzdali“ k výuce moderních dějinGarance

2.6.2017, Zdroj: RVP.cz (www.rvp.cz)

„Díky dotaci z Ministerstva školství pro projekt Paměť národa do škol jsme mohli v roce 2016 realizovat letní školu pro učitele a rozšířit a vylepšit vzdělávací webovou stránku My jsme to nevzdali,“ říká Magdalena Benešová, metodička vzdělávání ve…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak se efektivně učitGarance

2.6.2017, Zdroj: www.infoabsolvent.cz (http://www.infoabsolvent.cz)

Ve škole je to jako ve sportu – kdo chce uspět, musí poctivě trénovat. Musí cvičit svou paměť, udržovat si nové poznatky opakováním, pravidelně se do školy připravovat. Cílem je, abys byl schopen své znalosti a dovednosti kdykoliv využít, a to nejen při…

Přístupné pro: | | | Komplet

Inspirace pro tematický plán na školní rok (prosinec - leden - únor)Garance

1.6.2017, Mgr. Petra Pšeničková, Dis., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Vzor oznámení zákonného zástupce - ukončení individuálního povinného předškolního vzděláváníGarance

31.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuálního vzdělávání…

Přístupné pro: | Komplet

Šikana je závažný problém! Rozpoznejte ji a účinně ji eliminujte!Garance

30.5.2017, Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání (http://www.nidv.cz/)

Národní institut pro další vzdělávání se zaměřil na nápravu jednoho z největších problémů – na neuspokojivé vzdělání pedagogů a dalších odborníků pro řešení šikany. Cílem bylo umožnit zisk minimální ucelené formy vzdělání, která by jim pomohla zvládnout…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

29.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 2. května 2017 pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 „ Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol “, jehož cílem je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky - vzor výzvyGarance

25.5.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se do mateřské školy k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání upravená v ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona – individuální vzdělávání: „Ředitel mateřské školy…

Přístupné pro: | Komplet

Tablety v mateřské školeGarance

18.5.2017, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tablet ve vzdělávacím procesu můžeme vnímat různě. Jako hračku a způsob jak zabavit dítě. Jako módní záležitost a zvýšení „kvality” školy v očích veřejnosti. Pedagogové i rodiče vnímají využívání informačních technologií ve výuce pozitivně, negativně,…

Přístupné pro: | Komplet

Environmentální vzdělávání v mateřských školáchGarance

1.2.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada mateřských škol směřuje svou koncepcí a strategiemi k naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání prostřednictvím alternativních metod a forem práce. Dá se říci, že dnes mateřské školy hledají různé cesty, jak dětem…

Přístupné pro: | Komplet

Inspirace pro tematický plán na školní rok (září-říjen--listopad)Garance

1.1.2017, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řeč – lexikálně sémantická rovina – rozvoj slovní zásoby, tvoření vět

Přístupné pro: | Komplet

Klasifikace poruch autistického spektra u dětí v mateřské školeGarance

23.12.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poruchy autistického spektra narušují dětský mentální vývoj v mnoha zásadních oblastech, jde o poruchu pervazivního, tedy vše pronikajícího charakteru. Nejzásadněji je narušena komunikace, sociální interakce a představivost – imaginace, objevuje se stereotypní…

Přístupné pro: Komplet

Aktuální trendy v adaptačních programech mateřských školGarance

21.12.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy je v jeho životě zásadní změnou. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Zásadní vliv má například osobnost dítěte, jeho temperament, výchova, celková úroveň a schopnost socializace, vztah k dětem…

Přístupné pro: | Komplet

Metodická podpora učitele - Rok v mateřské školeGarance

21.12.2016, Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiál nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat tematický plán předškolní přípravy v mateřské škole či přípravné třídě.

Přístupné pro: | Komplet

Vzor adaptačního plánu mateřské školyGarance

21.12.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí. Některé děti…

Přístupné pro: | Komplet

Kluby rodičůGarance

21.12.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci rozšiřování nabídky v procesu adaptace dětí v mateřských školách se můžeme setkat také s různými typy klubů rodičů či kluby maminek a batolat. Kluby bývají organizovány v prostorách mateřských škol v různém časovém rozsahu, vycházejícím…

Přístupné pro: | Komplet

Školský ombudsman přijal již stovky podnětůGarance

16.12.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad pedagogů, rodičů…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nový web k podpoře pedagogů pro práci s žáky-cizinci

21.10.2016, Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání (http://www.nidv.cz/)

Národní institut pro další vzdělávání zahájil v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi-cizinci a žáky-cizinci ve školách činnost nového webu. Ten nabízí přehled vzdělávacích programů, které v jednotlivých krajích NIDV pedagogům v rámci dalšího…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náležitosti individuálního vzdělávacího plánu dítěte s mimořádným nadánímGarance

23.8.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán dítěte s mimořádným nadáním může být uskutečňováno pouze za předpokladu, že vychází ze školního vzdělávacího programu školy a na základě závěrů z vyšetření ve školském poradenském zařízení. Důležitou součástí je taktéž vyjádření…

Přístupné pro: | | | Komplet

Speciální vzdělávací potřeby dětíArchiv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola se věnuje otázce speciálních vzdělávacích potřeb dětí (žáků), s aplikací v rámci praxe mateřských škol.

Přístupné pro: | | | Komplet

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání.…

Přístupné pro: | Komplet

Realizace koncepce povinné školní docházky v praxi mateřské školyGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koncepce povinné školné docházky v zařízeních předškolní výchovy a vzdělávání bude realizována od školního roku 2017/2018. Doposud mateřské školy nemají koncepci, metodiku či doporučení MŠMT, týkající se zásadních skutečností, spojených například se zápisem…

Přístupné pro: | Komplet

Individuální vzdělávání - platná legislativaGarance

13.6.2016, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prozatím jedinou a legislativně přijatelnou cestou pro rodiče, který se rozhodne dítě ponechat ve stávajícím zařízení, bude volba cesty individuálního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Přístupné pro: | Komplet

Pravidla a požadavky pro výdej stravy v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

11.6.2016, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době registrujeme zvýšený požadavek na samostatnost dětí v rámci sebeobslužných činností v mateřských školách. Tyto požadavky vycházejí z RVP PV a týkají se nejen samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, ale také například v oblasti výdeje stravy…

Přístupné pro: | Komplet

Motivační systém u dětí s poruchou autistického spektraGarance

10.6.2016, Mgr. Lenka Bittmannová, Mgr. et Bc. Julius Bittmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice jsou děti s poruchami autistického spektra (dále PAS) vzdělávány dle zásad strukturovaného učení, které vychází z tzv. TEACCH programu (z anglického Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)Více na:…

Přístupné pro: | Komplet

Plošné testování školáků na drogy přináší nepřesné výsledky

27.5.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Úřad vlády ČR vydává společně s národním protidrogovým koordinátorem, výkonným místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, Klinikou adiktologie UK v Praze, Českou asociací…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce rodiny a školy v problematice rozvoje nadání dítěte předškolního věkuGarance

7.4.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako ředitel školy, která měla, mimo jiné, i dvě oddělení mateřské školy, jsem si udělal takové rychlé šetření u rodičů. Otázka, na niž jsem se ptal, byla relativně jednoduchá: „V jakých oblastech by mateřská škola měla primárně rozvíjet Vaše dítě?” Rodiče…

Přístupné pro: | Komplet

Praktické využití interaktivní tabule k inovaci portfolia dítěteGarance

3.4.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díky softwarovým možnostem interaktivních tabulí můžete snadno inovovat portfolio dítěte v mateřské škole. Činnost dítěte lze zaznamenat na pracovní ploše interaktivní tabule a vytvořit tak digitální soubor v softwaru tabule, obrazovém formátu, videozáznamu či…

Přístupné pro: | Komplet

Prohlášení Ligy komunitních škol ke společnému vzděláváníGarance

1.3.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Liga komunitních škol (dále LKŠ) je sdružení základních a mateřských škol v České republice, které spojuje idea komunitního a inkluzívního vzdělávání. LKŠ spolupracuje se školami na Slovensku, v Rakousku, Německu, Velké Británii, v Bělorusku a čerpá inspiraci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Využití technologií ve výchově a vzděláváníGarance

20.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Interaktivní tabule v prostředí mateřské školyGarance

20.1.2016, Mgr. Ivana Hrubá Eliášová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V 21. století děti předškolního věku vnímají velmi intenzivně přítomnost technologií v prostředí rodiny, školy a společnosti. Mnohé dokážou využívat videokonferenční technologie dokonce ještě před nástupem do mateřské školy. Někteří pedagogové předškolních…

Přístupné pro: | Komplet

Tvorba záznamového archu dítěte předškolního věku se zaměřením na školní zralostGarance

19.1.2016, Mgr. Petra Pšeničková, Dis., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamový arch má sloužit jako podklad pro orientační mapování školní zralosti dítěte předškolního věku v mateřské škole či přípravné třídě školy základní. Nejedná se však o kompletní vyšetření, jelikož je vždy nutno zahrnout do vyšetření zejména diagnostiku…

Přístupné pro: | Komplet

Rozvoj nadání a talentu v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

18.1.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj nadání a talentu dětí v mateřských školách, tedy dětí od 3 do 6 let, je velmi zásadní, ale také po všech stránkách velmi náročná záležitost. Současně je toto téma stále více diskutováno odbornou i laickou veřejností. Důvodů, proč rozvoj nadání u…

Přístupné pro: | Komplet

Integrace cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu MŠ - plánování a příprava tématuGarance

19.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálně se stále oblast pre-primárního školství potýká s nesystémovým a nahodilým pojetím výuky cizích jazyků. Nekoncepčnost systému „nahrává” marketingovým aktivitám mnoha subjektů, které se v České republice vyskytují a externě, převážně placenou formou,…

Přístupné pro: | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...