dnes je 20.4.2024

Trendy v adaptačních programechGarance

9.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptace v prostředí mateřské školy je zásadní změnou v životě dítěte. Každé dítě vnímá odloučení od rodičů jiným způsobem. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Uveďme jako příklad temperament a osobnost dítěte, výchovu, celkovou úroveň…

Přístupné pro: | | Komplet

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: | | Komplet

Metodika primární prevenceGarance

10.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rizikovými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout…

Přístupné pro: | | | Komplet

Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání - Školní vzdělávací program a jeho specifikaGarance

22.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy („dále jen LMŠ”) školský zákon č. 561/2004 Sb., do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská…

Přístupné pro: | | Komplet

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školyGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve školeGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postiženímGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkouškyGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím)…

Přístupné pro: | Komplet

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní smlouva asistenta pedagogaGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČRGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Profese asistentů existuje ve školách České republiky už více než čtvrt století. S prvními asistenty bylo možné se v našich školách setkávat už první polovině devadesátých let 20. století, byť tehdy ještě byla tato pozice neoficiální, zřizovaná z dobré vůle…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školyGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga v běžné školeGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistenti pedagoga v běžných mateřských a základních školách jsou v současnosti hrazeni ze systému podpůrných opatření – škola tedy dostává na jejich plat dotaci, ve výši předepsané tzv. normovanou finanční náročností, na základě doporučení školského…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: | | | Komplet

Vymezení pozice asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagoga formálně stanovuje ředitel dané školy nebo školského zařízení, a to buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatném dokumentu (navazujícím na určení pracovní pozice podle pracovní smlouvy).…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)Garance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Zdroje metodického vedeníGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího prouduGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve školách hlavního vzdělávacího proudu asistent pedagoga působí jako podpůrné opatření třetího, čtvrtého nebo pátého stupně, přičemž pro poskytování takového podpůrného opatření škola potřebuje doporučení školského poradenského zařízení…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve speciálních školáchGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Další vzdělávání asistentů pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: školní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: osobní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kvalifikace asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga můžeme rozdělit do dvou oblastí – formální, to jsou požadavky předepsané zákonem, a neformální, to jsou požadavky nad rámec zákona vyplývající z běžné asistentské praxe.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzděláváníGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žákůGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U zákonných zástupců žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poměrně běžné, že se do kontaktu s asistentem pedagoga dostávají častěji než do kontaktu s učitelem – ve srovnání s učiteli mají asistenti na kontakt s rodiči žáka často více času, v některých…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga ve speciální školeGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle upravené verze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve znění novely vyhláškou č. 196/2019 Sb.), platné od ledna 2020, ve většině speciálních škol a tříd už v současnosti není možné financovat…

Přístupné pro: | | | Komplet

LiteraturaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bartoňová, M. (2003). Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In: Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2. vydání, s. 204–218. ISBN 0-86633-22-5.…

Přístupné pro: Komplet

Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Průběžné metodické vedení asistentů pedagoga a jejich účast na dalším vzdělávání jsou zcela nezbytnými podmínkami pro to, aby práce asistenta pedagoga mohla být skutečně efektivní. V praxi je nutné mít na paměti, že většina asistentů pedagoga přichází do škol…

Přístupné pro: | | | Komplet

MotivaceGarance

6.1.2021, Mgr. Helena Kumperová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vezmeme-li v úvahu motivaci Emovere – vyrušit, vzrušit, pohnout, otřást, dojmout, https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/emovere-lat, cit. 29. 11. 2020.1 jako hybnou sílu lidského organismu, budeme o ní uvažovat v několika rovinách. Úvahu podrobíme…

Přístupné pro: | | | Komplet

Dopady distančního vzdělávání na sociální roli pedagoga, třídy jako skupiny a žákůGarance

25.11.2020, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci přechodu z prezenčního vzdělávání na distanční vzdělávání se neustále hovoří o učivu. O problematice nedostatečného osvojování učiva, o tom, že žáci z výuky v tomto období budou mít hrubé nedostatky ve vědomostech, že budou nevzdělaní. Všemu rozumím a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Hlavní směry vzdělávací politiky v České republice - strategie 2020 - 2030Garance

4.4.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu roku 2020 zakončí svou účinnost Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Hlavní směry strategie vzdělávací politiky v České republice, definující období 2020 – 2030 připravuje expertní tým složený z 8 expertních odborníků, který…

Přístupné pro: | | | Komplet

Setkání k systémové podpoře inkluze

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy…

Přístupné pro: | | | Komplet

Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných…

Přístupné pro: | | | Komplet

Osobnost učitele a třídní klimaGarance

4.11.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu…” (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Pedagog je jedním ze základních…

Přístupné pro: | | Komplet

Pozice a role žáka ve školní tříděGarance

17.10.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dítě, které se na základě povinnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dostaví k zápisu do prvního ročníku základní školy, prochází rituálem…

Přístupné pro: | | Komplet

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

1.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: | | | Komplet

PHmax asistenta pedagoga - aktuální změna legislativyGarance

13.9.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děsí vás neustálé změny legislativy? Nastartování reformy se blíží, ale my jsme nepřetržitě zahrnování novelami již přijatých nařízení vlády a vyhlášek. Není všechno tak dramatické, pokud se dokážeme v dané legislativě orientovat. Pomůžeme vám objasnit, co…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga - vzdělávání, osobnostní předpoklady a otázka profesních kompetencíGarance

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V profesi asistenta pedagoga je kromě vzdělání, definovaného platnou legislativou, velmi důležitá rovina profesních kompetencí.

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga a novela inkluzivní vyhlášky 2019 - souhrn informací k pozici asistenta pedagoga v systému školstvíGarance

23.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ode dne 9. 3. 2018 začala školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Druhá novela vyhlášky rozlišovala podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠGarance

12.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky…

Přístupné pro: | Komplet

Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠIGarance

11.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká školní inspekce sleduje prevenci v oblasti sociálně patologických jevů a zaměřuje se na koncepci strategie, která by měla být komplexní (nikoli nahodilá), systematická (nikoli bez konceptu), dlouhodobá a průběžně vyhodnocovaná. V případech, kdy zákonní…

Přístupné pro: | | Komplet

Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany

26.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes přivítal v prostorách MŠMT finalisty soutěže „Zatočme s šikanou“. Vítězům jednotlivých kategorií pak předal ocenění za nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE…

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...