dnes je 22.5.2024

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školyGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve školeGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postiženímGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Obecné informace k přiznanému uzpůsobení podmínek konání maturitní zkouškyGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím)…

Přístupné pro: | Komplet

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní smlouva asistenta pedagogaGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČRArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Profese asistentů existuje ve školách České republiky už více než čtvrt století. S prvními asistenty bylo možné se v našich školách setkávat už první polovině devadesátých let 20. století, byť tehdy ještě byla tato pozice neoficiální, zřizovaná z dobré vůle…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školyArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu…

Přístupné pro: | | | Komplet

Vymezení pozice asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní vymezení pozice asistenta pedagoga lze najít v zákoně o pedagogických pracovnících, ve školském zákoně a ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: | | | Komplet

Ekonomické zabezpečení pozice a plat asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ekonomické zabezpečení – získávání prostředků na platy asistentů pedagoga – se v současné době liší v závislosti na tom, zda jde o asistenta pedagoga v běžné (nikoli speciální) škole, nebo o asistenta ve škole speciální (oficiální terminologií „ve škole…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga v běžné školeArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistenti pedagoga v běžných mateřských a základních školách jsou v současnosti hrazeni ze systému podpůrných opatření – škola tedy dostává na jejich plat dotaci, ve výši předepsané tzv. normovanou finanční náročností, na základě doporučení školského…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagoga formálně stanovuje ředitel dané školy nebo školského zařízení, a to buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatném dokumentu (navazujícím na určení pracovní pozice podle pracovní smlouvy).…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)Archiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Zdroje metodického vedeníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z výzkumu prezentovaného Němcem a Strnadovou (2018) vyplývá, že asistenti pedagoga v praxi využívají tyto zdroje metodické podpory:

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího prouduArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve školách hlavního vzdělávacího proudu asistent pedagoga působí jako podpůrné opatření třetího, čtvrtého nebo pátého stupně, přičemž pro poskytování takového podpůrného opatření škola potřebuje doporučení školského poradenského zařízení…

Přístupné pro: | | | Komplet

Další vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve speciálních školáchArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: školní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: osobní asistentArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kvalifikace asistenta pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga můžeme rozdělit do dvou oblastí – formální, to jsou požadavky předepsané zákonem, a neformální, to jsou požadavky nad rámec zákona vyplývající z běžné asistentské praxe.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žákůArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U zákonných zástupců žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poměrně běžné, že se do kontaktu s asistentem pedagoga dostávají častěji než do kontaktu s učitelem – ve srovnání s učiteli mají asistenti na kontakt s rodiči žáka často více času, v některých…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzděláváníArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního…

Přístupné pro: | | | Komplet

LiteraturaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Bartoňová, M. (2003). Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In: Vítková, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MSD, 2. vydání, s. 204–218. ISBN 0-86633-22-5.…

Přístupné pro: Komplet

Asistent pedagoga ve speciální školeArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle upravené verze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (ve znění novely vyhláškou č. 196/2019 Sb.), platné od ledna 2020, ve většině speciálních škol a tříd už v současnosti není možné financovat…

Přístupné pro: | | | Komplet

Metodické vedení a vzdělávání asistentů pedagogaArchiv

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Průběžné metodické vedení asistentů pedagoga a jejich účast na dalším vzdělávání jsou zcela nezbytnými podmínkami pro to, aby práce asistenta pedagoga mohla být skutečně efektivní. V praxi je nutné mít na paměti, že většina asistentů pedagoga přichází do škol…

Přístupné pro: | | | Komplet

Setkání k systémové podpoře inkluze

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy…

Přístupné pro: | | | Komplet

Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných…

Přístupné pro: | | | Komplet

Postřehy z České republikyGarance

15.11.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku navážu na postřehy z konference Světové rady pro nadané a talentované děti. Řadu let působím jako lektor a poradce v oblasti nadání pro MŠMT ČR, NIDV, bývalý NÚV, Mensu ČR, RSJ Foundation a další organizace, také pracuji jako…

Přístupné pro: | | Komplet

Postřehy ze světové konference v NashvilleGarance

28.8.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém příspěvku jsme se zamýšleli nad tím, proč se snažíme rozhodovat za nadané žáky. Dnes můžeme navázat další otázkou. Proč nemáme ve školách jasně definované a realizované vzdělávání nadaných? Nebo lépe, proč ve školách nevyužíváme možností, které pro…

Přístupné pro: | | Komplet

Proč rozhodujeme za nadané žáky?Garance

12.6.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém příspěvku jsem mimo jiné přislíbila, že se budeme společně zabývat otázkami, jak poznat nadaného jednice/žáka, jaký vlastně takový žák je a jaké jsou jeho pozorovatelné projevy. Nejprve je však třeba upozornit na nejasnosti, které mezi většinovou…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadaní - legislativa a možnosti finanční podporyGarance

12.5.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snad každý pedagog se při své práci setkal s nadanými žáky či studenty. Mnozí dovedou i dostatečně pozlobit, než je učitel zaujme a najde pro ně adekvátní činnost. Pedagogická diagnostika je mnohdy složitou záležitostí, ale zkušený a empatický učitel si jistě…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadaní žáci - ÚvodGarance

10.5.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li se zodpovědně zabývat nadanými jedinci (později tuto skupinu omezíme na nadané žáky), musíme si nejprve ujasnit terminologii, která se v souvislosti s touto problematikou používá. V běžné mezilidské komunikaci se označení nadaný/talentovaný člověk…

Přístupné pro: | | | Komplet

Osobní asistence ve školáchGarance

30.11.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, postaven na právním vztahu. Tento vztah je založen smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kompetence a náplň práce školního asistentaGarance

15.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní asistent není na rozdíl od asistenta pedagoga pedagogickým pracovníkem. Školní asistent je osoba, která by ve škole měla koordinovat organizační podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.…

Přístupné pro: | | | Komplet

První rok společného vzdělávání, hlavní závěry 2. analýzy

27.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento další krok k inkluzivnímu vzdělávání vyhodnotilo MŠMT ve druhé…

Přístupné pro: | | | Komplet

Šárka a nácvik samostatných činnostíGarance

1.2.2018, Andrea Švejkovská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bych chtěla popsat práci s naší žákyní Šárkou. Je jí 19 let, trpí hypotonickým syndromem, závažným mentálním postižením, epilepsií a má těžkou poruchu…

Přístupné pro: zdarma | | | | Komplet

Honza a jeho výukaGarance

14.12.2017, Andrea Švejkovská, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku budu psát o dalším svém žákovi, kterému asistuji už několik let. Jmenuje se Honza, je mu 17 let, školu navštěvuje desátým rokem a nyní je v posledním ročníku. Jeho diagnózou jsou vícečetná zdravotní postižení, DMO, těžká porucha řeči a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Petr a jeho život se souběžným postižením více vadamiGarance

7.11.2017, Andrea Švejkovská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jmenuji se Andrea a již desátým rokem pracuji jako asistent pedagoga v základní škole speciální. Naše škola je detašovaným pracovištěm a tvoří ji pouze rehabilitační třídy. Nachází se v areálu denního stacionáře a je primárně určena pro jeho klienty. V naší…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadané dítě v malotřídní školeGarance

30.10.2017, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malotřídní školy patří neodmyslitelně do českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě a historicky. I nyní jsou stále početnou skupinou škol, především na venkově a hlavně v odlehlejších oblastech naší republiky. Text nabízí popis aspektů malotřídních škol…

Přístupné pro: | Komplet

Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PASGarance

24.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeníchGarance

23.10.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 21. března 2017 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR metodický materiál s názvem „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra (PAS) ve školách a školských zařízeních za…

Přístupné pro: | | Komplet

Společné vzdělávání: Příklady dobré praxeGarance

13.3.2017, Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání (http://www.nidv.cz/)

Uvádíme další z příběhů úspěšného začlenění handikepovaného školáka do kolektivu.

Přístupné pro: | | | Komplet

Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s ČechyGarance

15.2.2017, Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání (http://www.nuv.cz)

Výuková mini-videa připravují ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt.

Přístupné pro: | | | Komplet

Právní předpisyGarance

8.1.2017, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...