dnes je 25.5.2024

Metodika primární prevenceGarance

10.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rizikovými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout…

Přístupné pro: | | | Komplet

Dopady distančního vzdělávání na sociální roli pedagoga, třídy jako skupiny a žákůGarance

25.11.2020, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci přechodu z prezenčního vzdělávání na distanční vzdělávání se neustále hovoří o učivu. O problematice nedostatečného osvojování učiva, o tom, že žáci z výuky v tomto období budou mít hrubé nedostatky ve vědomostech, že budou nevzdělaní. Všemu rozumím a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Osobnost učitele a třídní klimaGarance

4.11.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu…” (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Pedagog je jedním ze základních…

Přístupné pro: | | Komplet

Pozice a role žáka ve školní tříděGarance

17.10.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dítě, které se na základě povinnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dostaví k zápisu do prvního ročníku základní školy, prochází rituálem…

Přístupné pro: | | Komplet

Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠGarance

12.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky…

Přístupné pro: | Komplet

Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠIGarance

11.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká školní inspekce sleduje prevenci v oblasti sociálně patologických jevů a zaměřuje se na koncepci strategie, která by měla být komplexní (nikoli nahodilá), systematická (nikoli bez konceptu), dlouhodobá a průběžně vyhodnocovaná. V případech, kdy zákonní…

Přístupné pro: | | Komplet

Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany

26.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes přivítal v prostorách MŠMT finalisty soutěže „Zatočme s šikanou“. Vítězům jednotlivých kategorií pak předal ocenění za nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE…

Přístupné pro: | | | Komplet

Klima školní třídyGarance

20.4.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní třída je nedílnou součástí školy, má své jedinečné a originální třídní klima. Každá třída, kterou navštěvují stejně staré děti a získávají zde vědomosti, dovednosti, postoje a vznikají v ní vzájemné interakce mezi žáky a učiteli a žáky navzájem, je…

Přístupné pro: | | Komplet

Klima školyGarance

20.3.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Edukační proces ve školách neovlivňují pouze jednotliví aktéři výchovně vzdělávacího procesu, ale také sociální vztahy a vlivy. Pro popis sociálně psychologických aspektů školy se používají různé termíny – školní prostředí, klima školy, kultura školy,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Školní třída jako sociální skupinaGarance

28.2.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní třída představuje základní sociální skupinu školy, je to skupina výchovná a převažující učební činností se blíží skupinám pracovním. Vzniká zde výchovné mikrosociální prostředí, kde dochází k interakci mezi učitelem a žákem. Výrazně se podílí na edukaci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Sociální skupinaGarance

31.1.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk jako tvor společenský potřebuje ke svému spokojenému životu soužití a blízkost dalších lidí. Proto vstupuje do sociálních skupin, bez jiných lidí by de facto zahynul. Do jednotlivých sociálních skupin člověk vstupuje na základě dobrovolnosti či…

Přístupné pro: | | | Komplet

Poruchy chování v základním školství v datech

1.2.2018, Zdroj: ČOSIV (https://cosiv.cz/cs/)

Připravili jsme pro vás analýzu vývoje počtu žáků s poruchami chování v základním školství a souvisejících proměnných (vývoje počtu klientů kurátorů pro děti a mládež, počtu trestných činů spáchaných mladistvými…

Přístupné pro: | | | Komplet

Analýza dopadu umístění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol hlavního vzdělávacího proudu na výsledky jejich spolužáků

16.1.2018, Zdroj: ČOSIV (https://cosiv.cz/cs/)

Cílem meta-analýzy bylo analyzovat dříve realizované studie zaměřené na zhodnocení vlivu přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných třídách základních škol na školní výkon a osobnostně-sociální dovednosti jejich spolužáků bez SVP.…

Přístupné pro: | | | Komplet

MŠMT vydalo nová doporučení, jak řešit vandalismus, kyberšikanu a záškoláctví

2.1.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve…

Přístupné pro: | | | Komplet

Školský ombudsman řeší stále více podnětůGarance

29.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Školský ombudsman Ladislav Hrzal přijal v první polovině letošního roku další stovky podnětů od pedagogů, žáků i rodičů. Nejčastějšími tématy k řešení byly stížnosti k prověření postupů ve vzdělávání nebo pracovněprávní oblasti a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Šikana je závažný problém! Rozpoznejte ji a účinně ji eliminujte!Garance

30.5.2017, Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání (http://www.nidv.cz/)

Národní institut pro další vzdělávání se zaměřil na nápravu jednoho z největších problémů – na neuspokojivé vzdělání pedagogů a dalších odborníků pro řešení šikany. Cílem bylo umožnit zisk minimální ucelené formy vzdělání, která by jim pomohla zvládnout…

Přístupné pro: | | | Komplet

Výsledky kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v ZŠ

5.1.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Počet romských žáků vzdělávaných podle snížených standardů se mírně snižuje. Vyplynulo to ze zjišťování kvalifikovaných odhadů počtu romských dětí a žáků na základních školách s ohledem na jednotlivé vzdělávací programy základního…

Přístupné pro: | | | Komplet

Specifika šikany a její odhaleníGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V mateřské škole se setkáváme se šikanou v mnohem menší míře, než je tomu na školách středních či základních. Na druhé straně nelze říci, že by se škol mateřských problém netýkal. V posledních deseti letech jsem působil v praxi jako okresní metodik prevence…

Přístupné pro: | | | Komplet

Typologie a řešení šikanyGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud máme úspěšně řešit problém šikany na školách, musíme pochopit, proč se někteří žáci stávají oběťmi a jiní agresory. V odborné literatuře se můžeme potkat s řadou typologií, zde vám předkládáme jednu velmi praktickou, která patří mezi…

Přístupné pro: | | | Komplet

Legislativa a šikana ve školáchGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se dočteme, že jsou školy a školská zařízení, tedy i MŠ povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Problematika šikany v obecném měřítkuGarance

10.6.2016, Bc. Tomáš Velička, Zdroj: Verlag Dashöfer

Šikanování není specifikem současné doby. Je to problém „starý jako lidstvo samo”. Je všudypřítomná a často se o ní vůbec neví. Zjednodušeně řečeno, je to vlastně zákeřné zneužívání a pošlapávání práv slabšího. Někdy začíná již v mateřské škole, pokračuje na…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak přežít šikanování...tipy na knihyGarance

29.4.2016, Zdroj: Inkluze.cz (www.inkluze.cz)

Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál Vám doporučujeme další velmi zajímavé publikace, které mohou být inspirací při práci s dětmi nebo mladými lidmi se znevýhodněním.

Přístupné pro: | | | Komplet

Často kladené dotazy - inkluzeGarance

1.4.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Dotazy k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

Přístupné pro: zdarma | | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...