dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Chemie - Práce s očekávanými výstupy - jak do nich zapracovat průřezová témata

6.6.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.23
Ukázková hodina – Základní škola – Chemie – Práce s očekávanými výstupy – jak do nich zapracovat průřezová témata

PhDr. Hana Košťálová

Práce s očekávanými výstupy – jak do nich zapracovat průřezová témata

Oblast: Člověk a příroda.

Obor: chemie.

Průřezová témata: Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova k občanství, Výchova v evropských a globálních souvislostech

Očekávaný výstup z RVP ZV v oboru chemie, s nímž budeme pracovat

"Žák zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na zemi."

Povinné tematické okruhy z průřezových témat

Povinné tematické okruhy z průřezových témat RVP ZV, kterých se může lekce dotknout

PT Výchova k občanství

Společnost a škola: formy participace žáků na životě místní komunity.

Občan, občanská společnost a stát: občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy.

PT Výchova k evropským a globálním souvislostem

Objevujeme Evropu a svět: život Evropanů a styl života v evropských rodinách.

PT Multikulturní výchova

Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení.

Lidské vztahy: udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa.

Multikulturalita – multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem.

Princip sociálního smíru a solidarity: nekonfliktní život v multikulturní společnosti.

PT Environmentální výchova

Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení);ovzduší(význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ekosystémy – biodiverzita(funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie(energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje(zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí).

Lidské aktivity a problémy životního prostředí – zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí(význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí(průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady(odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV);změny v krajině(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); akce zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Republikový program EVVO, agendy 12 a 21 EU, Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)

Vztah člověka k prostředí – náš životní styl(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky,souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi(rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás).

Pro lepší přehlednost by bylo dobré pro plánování využít podobnou tabulku, kterou si vytvoříte na větší papír.

Učivo, s nímž se žáci seznámí během práce na tomto očekávaném výstupu  Co budou žáci dělat pro dosažení očekávaného výstupu  Co všechno se žáci naučí, aby dosáhli očekávaného výstupu (dovednosti)  Co musejí žáci umět před započetím práce na tomto očekávaném výstupu 
       
       
       

Náš příklad jsme ale do tabulky nerozepsali, i když jsme se snažili dodržet navržené kolonky.

Učivo, s nímž se žáci seznámí

Učivo, s nímž se žáci seznámí během práce na tomto tématu

(Učivo, jak všichni víme, je v RVP ZV pouze doporučené, takže je na učiteli, s jakým konkrétním materiálem bude pracovat. Za povinné je třeba považovat to učivo, které je součástí formulace očekávaného výstupu.)

 1. Učivo, které vyplývá z formulace očekávaného výstupu v RVP ZV:
  • suroviny,

  • prvotní suroviny,

  • druhotné suroviny,

  • trvale udržitelný rozvoj (TUR).

 2. Učivo, pro které se sama učitelka v tomto příkladě rozhodla:
  • recyklace,

  • ekologická stopa,

  • statistiky spotřeby v různých zemích a různých sociálních skupinách.

Při identifikaci učiva se soustředíme pouze na pojmy. Ani generalizace (velké myšlenky), ani fakta nemáme v RVP ZV k dispozici. Bylo by užitečné formulovat generalizace pro tento tematický okruh a ujasnit si také, se kterými konkrétními fakty by se žáci měli seznámit, aby mohli dosáhnout vzdělávacích cílů tématu.

Co bude žák

Nahrávám...
Nahrávám...