dnes je 25.5.2024

Input:

565/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 565/2020 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. listopadu 2020
o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
40/2022 Sb.
(k 1.3.2022)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
202/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 4 odst. 3 a přílohu č. 1
450/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2, § 4, § 6, § 7 a přílohu č. 3; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny (dále jen „způsobilé odvětví”),
b) pravidla pro určování výše kompenzací podle § 11 zákona,
c) provozní údaje předkládané ministerstvu podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona,
d) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace (dále jen „žádost”) a vzor jejího formuláře a
e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace operátorem trhu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) výrobním zařízením stacionární technická jednotka, v níž se vyrábí výrobky spadající do způsobilého odvětví,
b) cenou forwardu na povolenky prostý průměr denních závěrečných nabídkových cen jednoročního forwardu s dodáním povolenek v prosinci roku, za který se kompenzace poskytuje, sledovaných na burze European Energy Exchange v období od 1. ledna do 31. prosince roku, jenž předchází roku, za který se kompenzace poskytuje, a přepočtených na koruny české podle středního kurzu České národní banky v den kotace,
c) emisním faktorem CO2 vážený průměr podílu CO2 v elektrické energii vyrobené z fosilních paliv v tCO2/MWh,
d) skutečnou produkcí produkce výrobního zařízení v tunách za rok, za který se kompenzace poskytuje,
e) skutečnou spotřebou elektřiny spotřeba elektřiny ve výrobním zařízení v MWh za rok, za který se kompenzace poskytuje,
f) referenční úrovní energetické účinnosti výrobkově specifická spotřeba elektřiny v MWh na tunu produkce dosažená energeticky nejúčinnějšími metodami výroby posuzovaného výrobku; u výrobků ve způsobilých odvětvích, v nichž byla zjištěna zaměnitelnost paliva a elektřiny v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/3311) , se referenční úroveň energetické účinnosti vymezuje v rámci stejného systému pouze s přihlédnutím k podílu elektřiny,
g) záložní referenční úrovní energetické účinnosti hodnota odpovídající 80 % ze skutečné spotřeby elektřiny, která se snižuje o 1,09 % ročně počínaje rokem 2022,
h) smlouvou o nákupu bezuhlíkové elektřiny smlouva, jíž se fyzická nebo právnická osoba zavazuje koupit elektřinu z bezuhlíkových zdrojů přímo od jejího výrobce, a
i) výrobou elektřiny z bezuhlíkových zdrojů v místě nebo v jeho okolí výroba elektřiny z bezuhlíkových zdrojů ve výrobně elektřiny,
Nahrávám...
Nahrávám...