dnes je 13.6.2024

Input:

Výzva MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny (září - prosinec 2022)

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Výzva MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti migrující z Ukrajiny (září – prosinec 2022)

Mgr. Lenka Polášková

Celková alokace Výzvy je 200 000 000 Kč. Ministerstvo si vyhrazuje právo celkovou alokaci Výzvy uvedenou v předchozím odstavci upravit, tj. nerozdělit veškeré finanční prostředky celkové alokace v rámci této Výzvy, příp. tyto finanční prostředky navýšit, a to v závislosti na počtu podaných žádostí o poskytnutí dotace (dále jen "žádost"), které splnily formální kritéria.

Dotace Výzvy jsou poskytovány v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

2 typy výzvy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vyhlásilo dva typy výzvy:

 • Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12–24 dětí).

Výstup   Blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.  
Jednotkový náklad   Aktivita je určena pro nejméně 12 dětí a maximálně pro 24 dětí cizinců:
 • od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu,

 • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,

 • od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,

 • od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu.

  Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce. Po celou dobu realizace je aktivita zajištěna 2 zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna musí být rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládat český jazyk v úrovni B2 CEFFR.

 
Dokladování výstupu  
 1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
 2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu, s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
 3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
  • seznam přítomných dětí v každém dni;

  • jména osob, které vedou program adaptační skupiny;

  • stručný popis aktivit;

  • • data a časy konání adaptační skupiny.

 
 • Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8–12 dětí).

Výstup   Blok 20 hodin volnočasových aktivit s doprovodným rozvojem řečových dovedností u dětí cizinců.  
Jednotkový náklad   7 500 Kč  
Specifické podmínky   Aktivita je určena pro nejméně 8 dětí a maximálně 12 dětí cizinců:
od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu,
 • od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,

 • od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání,

 • od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání. Aktivita musí být realizovaná v rozsahu minimálně 20 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 pracovních dní s možností nerovnoměrného hodinového rozložení v jednotlivých dnech a přerušení ve dnech státních svátků, pracovního volna a pracovního klidu. Dětem je poskytováno stravování a pitný režim přiměřeně délce trvání programu. Součástí aktivity musí být podpora rozvoje řečových a jazykových dovedností v českém jazyce. Po celou dobu realizace aktivity je výchovně vzdělávací aktivita zajištěna alespoň 1 zletilou svéprávnou osobou, která je rodilým mluvčím českého jazyka nebo ovládá český jazyk v úrovni B2 CEFFR.

 
Dokladování výstupu  
 1. čestné prohlášení statutárního orgánu o zapojení dětí cizinců a splnění jazykového požadavku, alespoň u jedné osoby, která vede skupinu;
 2. životopisy osob, které vedou adaptační skupinu, s uvedením nejvyššího dosaženého vzdělání, předchozí pracovní praxe a úrovně znalosti českého jazyka;
 3. doklad o průběhu adaptační skupiny obsahující minimálně:
  • seznam přítomných dětí v každém dni;

  • jména osob, které vedou program adaptační skupiny;

  • stručný popis aktivit;

  • data a časy konání adaptační skupiny.

 

Termín výzvy

Výzva je nyní otevřena pro podání v systému ISPROM. Uzavření výzvy: 15.9.2022.

Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Komu jsou finanční prostředky určeny?

 • Děti od 3 do 5 let, které nenavštěvují mateřskou školu.

 • Děti od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu ZŠ a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

 • Děti od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

 • Děti od 15 do 18 let, které nenavštěvují střední školu a vízum jim bylo vydáno po 1. červnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. červnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání.

Účel poskytnutí dotace

 • Podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí.

 • Podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce.

 • Připravit děti na nástup do českých škol.

 • Podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Oprávnění žadatelé dotace

Oprávněným žadatelem (dále jen "žadatel") jsou:

 • veřejná vysoká škola,

 • právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku,

 • územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy a dobrovolný svazek obcí,

 • příspěvková organizace zřízená obcí, krajem, hl. městem Prahou, městskou částí hlavního města Prahy nebo dobrovolným svazkem obcí,

 • nestátní nezisková organizace (dále jen "NNO"), jejímž hlavním cílem není vytváření zisku, a která je:

  • - spolkem zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; přičemž žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku,
  • - ústavem, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • - nadací nebo nadačním fondem, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb.,
  • - obecně prospěšnou společností, zřízenou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve spojení s § 3050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  • - účelovým zařízením registrované církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

NNO musí ke dni podání žádosti prokazatelně existovat minimálně 2 roky. Hlavním předmětem činnosti NNO dle jejích zakladatelských dokumentů je činnost v oblasti vzdělávání nebo výchovy nebo trávení volného času dětí a mládeže.

Pro získání dotace je nutná podmínka bezdlužnosti subjektu!

Podmínky, zásady a požadavky při udělení dotace

 • Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.

 • Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací aktivit a naplněním výstupů z těchto aktivit uvedených v

Nahrávám...
Nahrávám...