dnes je 18.5.2024

Input:

Vymezení pravidel inspekční činnosti

17.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1
Vymezení pravidel inspekční činnosti

Bc. Lenka Polášková

Pro účely hodnotící činnosti je stanovena jako základ pro hodnocení čtyřstupňová hodnotící škála:

1. výborná úroveň,

2. očekávaná úroveň,

3. úroveň vyžadující zlepšení,

4. nevyhovující úroveň.

 

Oznámení o inspekční činnosti může být doručeno nejpozději 3 dny před zahájením inspekční činnosti.

Práva kontrolujícího:

  • vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky, do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba, a na pracoviště osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování, pokud souvisí s předmětem inspekční činnosti;

  • požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě inspekční činnosti, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu inspekční činnosti;

  • požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu inspekční činnosti (dále jen "podklady"); v odůvodněných případech (podezření z trestné činnosti a následné oznámení orgánům činným v trestním řízení aj.) je možno zajistit i originální doklady;

  • pořizovat při inspekční činnosti obrazové nebo zvukové záznamy;

  • v míře nezbytné pro průběh inspekční činnosti užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou;

  • vyžadovat od kontrolované osoby další součinnost potřebnou k výkonu inspekční činnosti;

  • seznamovat se s osobními údaji a dalšími údaji chráněnými zvláštními zákony za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Kontrolující je povinen:

  • zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu inspekční činnosti a v závislosti na povaze inspekční činnosti, inspekční zjištění podle jejich povahy prokazatelně doložit potřebnými doklady;

  • šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby;

  • předložit kontrolované osobě pověření k inspekční činnosti, a požádá-li o to kontrolovaná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu

Nahrávám...
Nahrávám...