dnes je 23.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Zimní sporty

12.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Zimní sporty

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní výchova, Tělesná výchova)

Téma: Zimní sporty

Ročník: 3.

Počet žáků: 24

Doba: 7 vyučovacích hodin

Anotace: Příroda v zimním období odpočívá a chystá se na jaro. Co děláme my? Užíváme si hry na sněhu a zimní sporty. Tematická výuka je propojena námětem zimních sportů a trávení volného času. Činnosti lze rozdělit i do více dní v průběhu jednoho týdne. Námět mohou využít také vychovatelé školních družin pro odpolední činnost. My jsme využili toho, že všichni žáci třídy chodili zároveň i do školní družiny a odpolední činnost plynule navázala na dopolední výuku (paní vychovatelka využila námět pro výtvarnou a tělesnou výchovu).

Klíčová slova: čtení s porozuměním, práce s textem, rytmické nástroje, sdílení, skupinová práce, slovní úloha, sněhulák, statistické šetření, tvoření otázek, zima, zimní sporty

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.
 • - Žák pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti.
 • - Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.
 • - Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

Člověk a jeho svět (Prvouka):

 • - Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.

Tělesná výchova:

 • - Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
 • - Žák spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.

Člověk a svět práce:

 • - Žák pracuje podle slovního návodu a předlohy.
 • - Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.

Umění a kultura (výtvarná výchova, hudební výchova):

 • - Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.
 • - Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase.
 • - Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce ve dvojicích (malých skupinách). Při dělení do dvojic/skupin necháme žákům možnost rozhodnutí, s kým by rádi spolupracovali.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Tělesná výchova probíhá venku (v případě vhodných sněhových podmínek nebo v tělocvičně.

Text:

Český jazyk a literatura

Cíl: Žáci převyprávějí verše vlastními slovy.

Pomůcky: text písně "Grónská písnička" (Příloha 1), proužky papíru, sešit, psací potřeby

Žáci pracují ve dvojicích. Nejprve si přečtou si text písně (při čtení se střídají) a podtrhnou si slova nebo slovní spojení, kterým nerozumějí. O vysvětlení požádají spolužáky v jiné dvojici, teprve pokud nenajdou nikoho, kdo by jim poradil, požádají o pomoc učitele.

Následuje převyprávění veršů vlastními slovy, při vyprávění se opět ve dvojici střídají. Společně posoudí, co se při vyprávění změnilo oproti původnímu textu (nepoužívali jsme verše, mohli jsme si "vymýšlet" a tvořit věty bez omezení.

Požádáme žáky, aby zformulovali dvě až čtyři otázky, na které je možné odpovědět po přečtení textu písně. Každou otázku napíší na jeden proužek papíru. Všechny otázky smícháme dohromady a každý žák si nejméně dvě vylosuje, opíše nebo vlepí do sešitu a odpovědi zapíše. Při odpovídání otázek se může do textu vracet. Na závěr si žáci sešity ve dvojicích vymění a odpovědi si zkontrolují.

Pokud zbyde volný čas, můžou na závěr složit vlastní básničku se zimním námětem.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žáci odhadnou výsledek, provedou vlastní měření, porovnají výsledky s odhadem, zformulují slovní úlohu.

Pomůcky: hodinky nebo stopky do každé skupiny, čisté papíry, psací potřeby, zadání napsané na tabuli, text písně Grónská písnička (Příloha 1), příklady na násobení na kartách

Nejprve žákům ukážeme, jak odměří na stopkách (hodinkách) 1 minutu a společně odměříme jednu minutu, abychom si zpřesnili představu o "délce" jedné minuty. Ukážeme zadání na tabuli:

 1. Kolik dřepů uděláš za 1 minutu:
 2. Kolik slov z písně Grónská písnička opíšeš na papír za 1 minutu:
 3. Kolik příkladů na násobení z karet vypočítáš za 1 minutu (počítají se jen správné výsledky):
 4. Kolikrát poskočíš na jedné noze za 1 minutu (nohu si můžeš vybrat):
 5. Kolik vteřin uběhne za 1 minutu:

Žáci si zapíší svoje odhady odpovědí na všechny otázky.

Nahrávám...
Nahrávám...