dnes je 13.6.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - Laboratorní práce - Šupiny ryb

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.81
Ukázková hodina – Základní škola – Přírodopis – Laboratorní práce – Šupiny ryb

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: přírodopis

Ročník: 7.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: laboratorní práce – pozorování rybích šupin binokulární lupou, mikroskopem

Klíčová slova: laboratorní práce, ryby, šupiny, lupa, mikroskop

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti,

 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

Kompetence k řešení problémů

 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

 • Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.

Cíle:

a) RVP:

 • zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování,

 • potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,

 • způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech nezávislejšími způsoby,

 • posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • pozorování stavby šupin běžných zástupců ryb pomocí binokulární lupy a mikroskopu,

 • práce s přírodninami,

 • kooperace v malé skupině,

 • vytváření pozitivní atmosféry pro vzájemnou spolupráci.

Očekávané výstupy:

Přírodopis

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek,

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů,

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin,

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody,

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody.

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • vede k porozumění sobě samému a druhým,

 • napomáhá ke zvládání vlastního chování,

 • přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • formuje studijní dovednosti,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.

Výchova demokratického občana

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku,

 • učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti,

 • motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším,

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu.

Multikulturní výchova

 • učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých,

 • učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné,

 • rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Environmentální výchova

 • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování,

 • přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty,

 • vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví.

Mediální výchova

 • přispívá ke

Nahrávám...
Nahrávám...