dnes je 16.6.2024

Input:

Směrnice pro správu osobních údajů žáků podle GDPR

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1
Směrnice pro správu osobních údajů žáků podle GDPR

JUDr. Jitka Oliberiusová

Označení školského zařízení – např. ZŠ a MŠ, Praha 2, Jana Masaryka 21

Adresa: ...............

IČO: ...............

Ředitel: ...............

SMĚRNICE PRO SPRÁVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ

(interní číslo dokumentu)

1. Preambule

Tato směrnice upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců školy, jakož i třetích osob, při nakládání s osobními údaji žáků.

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, jakož i další osoby, které jsou ke škole v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) či jiném právním vztahu, v jehož rámci jsou jimi poskytnuty či jimi zpracovávány osobní údaje.

2. Vymezení základních pojmů

2.1 Osobní údaj žáka

Osobní údaj žáka je jakýkoliv údaj vážící se ke konkrétnímu žákovi, dle kterého je žáka možné přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.

2.2 Zvláštní kategorie osobních údajů

Do zvláštní kategorie osobních údajů spadají osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

2.3 Zaměstnanec

Zaměstnancem je pro účely této směrnice každá fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu ke škole, a to na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, ale i jakákoli třetí osoba v jiném právním vztahu, která se zavázala k dodržování této směrnice.1

2.4 Správce

Správcem osobních údajů je (označení školského zařízení).

2.5 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená správcem. Pověřencem je ....... / Konkrétní osoba pověřence je uvedena ..........2

2.6 Zpracování údajů

Zpracováním údajů je míněna jakákoliv operace s osobními údaji či soubory osobních údajů, například jejich shromáždění, zaznamenání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, šíření či zpřístupnění.

3. Správa osobních údajů žáků

3.1 Zaměstnanci jsou povinni při jakémkoliv nakládání s osobními údaji žáků postupovat v souladu s relevantními právní předpisy, zejména pak s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a zajistit zabezpečení osobních údajů žáků.

3.2 Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s osobními údaji žáků pouze způsobem slučitelným s legitimními účely jejich zpracování. Ve vztahu ke konkrétnímu účelu zaměstnanci mohou zpracovávat a shromažďovat osobní údaje žáků pouze v přiměřeném rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu a pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k danému účelu. Zaměstnanci jsou povinni zpracovávat přesné osobní údaje žáků a tyto údaje průběžně aktualizovat.

3.3 Zaměstnanci nejsou oprávněni zpracovávat osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, není-li zpracování takových údajů umožněno obecně závaznými právními předpisy.

3.4 Zaměstnanci nejsou oprávněni zpracovávat osobní údaje žáků, nevyplývá-li zpracování takovýchto údajů z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze školského zákona.3 Nevyplývá-li zpracování z právních předpisů, jsou zaměstnanci oprávněni ke zpracování osobních údajů žáků pouze za předpokladu, budou-li mít k takovémuto zpracování písemný souhlas žáka, z něhož jednoznačně vyplývá, k jakému účelu zpracování byl tento souhlas udělen. U žáků mladších 18 let musí být tento souhlas udělen

Nahrávám...
Nahrávám...