dnes je 16.7.2024

Input:

Školní řád - střední škola

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.3
Školní řád – střední škola

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Úplný název školy (právnické osoby) podle zřizovací listiny 
Školní řád 
Číslo jednací  Spisový znak  Skartační znak  
   
Vypracoval:   
Schválil:   
Projednáno dne:   
Seznámení se směrnicí dne:   
Datum vyhlášení:   
Nabytí platnosti dne:   
Nabytí účinnosti dne:   
Směrnice zrušuje směrnici:   

ŠKOLNÍ ŘÁD

Článek I

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán ....................... (úplný název školy podle zřizovací listiny) (dále jen "škola") tuto směrnici – školní řád. Školní řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy.

Článek II

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

1. Žáci mají právo:

a) na vzdělání podle školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání,

b) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

c) jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,

d) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

e) zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy – ředitel školy je povinen zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů,

f) zletilí žáci mají právo volit školskou radu a být do ní voleni,

g) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy,

h) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů vzdělávání,

i) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,

j) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

k) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

l) na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodin,

m) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost,

n) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj,

o) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,

)- jestliže se žáci cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu.

2. Žáci mají povinnost:

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b) účastnit se školních akcí a mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

c) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

e) vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem,

f) nepoškozovat majetek školy a spolužáků.

3. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

b) volit školskou radu a být do ní voleni,

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

d) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

e) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

4. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c) pokud nezletilý žák musí ze zdravotních důvodů v době školního vyučování používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení, oznámí zákonní zástupci žáků písemně tuto skutečnost řediteli školy včetně vymezení nezbytného rozsahu jeho užití. V případě zletilého žáka oznámí tuto skutečnost zletilý žák.

d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

f) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

Článek III

Pravidla vzájemných vztahů zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků s pedagogickými pracovníky

1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

2. Žáci se vždy zdržují hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků vůči všem pracovníkům školy, tyto se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu.

3. Všichni zaměstnanci školy:

a) budou chránit žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním a jakýmikoliv formami diskriminace.

b) budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými.

c) nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.

4. Škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení atd.), vede evidenci žáků ve školní matrice, proto se pracovníci školy při práci řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu,

d) datum zahájení vzdělávání ve škole,

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,

f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut,

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, kterou bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,

i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

6. Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli všechny údaje potřebné pro vedení školní matriky.

7. Žák má právo na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Škola smí používat svěřené údaje jen k vlastním úředním potřebám.

8. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy, kteří s nimi přijdou do styku, se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje s ním termín schůzky.

10. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

Článek IV

Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zejména před jídlem a po použití WC.

2. Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

5. Žákům je v době školního vyučování zakázáno používání mobilních telefonů nebo jiných vlastních elektronických zařízení. Výjimkou je jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení.

7. Při výuce v tělocvičnách, v laboratořích a na pracovištích praktického vyučování i v domově mládeže zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy.

8. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem,

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích,

c) se zásadami činností prováděných mimo budovu školy,

d) s postupem při úrazech,

e) s rizikem vzniku požáru a postupem v případě jeho vzniku.

9. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned řediteli, svému třídnímu učiteli, některému z vyučujících nebo jinému zaměstnanci školy.

Kniha úrazů

1. Kniha úrazů je uložena v kanceláři u pověřeného pracovníka, zodpovídá za ni pověřený pracovník.

2. Pověřeným pracovníkem školy pro tuto oblast je ................. (jméno, příjmení a pracovní zařazení odpovědné osoby).

3. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Záznam o úrazu

1. Záznam o úrazu vyhotovuje za školu pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem školy, jde-li o:

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole,

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

2. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři pověřeného pracovníka. Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy.

3. O úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, vyhotoví škola záznam, pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

4. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci.

Hlášení úrazu

1. O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele školy.

2. O úrazu žáka podá pověřený pracovník, který je určen pro vyplňování zápisu do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka.

3. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

4. O úrazu podá pověřený pracovník bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

5. Pověřený pracovník bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

Zasílání záznamu o úrazu

1. Záznam o úrazu zasílá pověřený pracovník školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

a) zdravotní pojišťovně žáka,

b) příslušnému zřizovateli,

c) inspektorátu České školní inspekce.

2. Záznam o smrtelném úrazu zasílá pověřený pracovník do 5 pracovních dnů po podání hlášení:

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce,

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

Článek V

Ochrana před sociálně patologickými jevy

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně-patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně-právní ochranu dětí a mládeže.

3. Školním

Nahrávám...
Nahrávám...