dnes je 16.7.2024

Input:

Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

18.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020

JUDr. Hana Poláková

Novelou školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a zákonem č. 167/2018 Sb. se zavádí od 1. 1. 2020 nový systém financování regionálního školství. Je to systém kombinující prvky nákladového a výkonového financování. Ministerstvo školství si od nového systému slibuje zejména vyrovnání mezikrajových rozdílů ve financování škol, lepší předvídatelnost objemu finančních prostředků, který nebude odvislý od každého vzdělávaného dítěte, ale v případě pedagogických pracovníků mateřských škol bude více závislý především na délce provozní doby. Očekává se zlepšení i v případě provozních zaměstnanců, které bude více respektovat skutečnost, že školy jsou právnickými osobami a že plní celou řadu administrativních úkolů bez ohledu na velikost a počet vzdělávaných dětí.

Krajské úřady očekávají zejména minimalizaci rozvojových programů, kterými jsou řešeny změny rozpočtu v průběhu kalendářního roku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v této souvislosti na svých stránkách publikuje řadu metodických materiálů, které napomohou ředitelům mateřských škol orientovat se v dané problematice. Z těchto materiálů čerpá i tento příspěvek.

Financování pedagogické práce

Na pedagogické pracovníky mateřská škola dostane:

  • finanční prostředky na platové tarify pedagogických pracovníků (ne na asistenta pedagoga, který je financován jako podpůrné opatření s normovanou finanční náročností) podle vykázaných údajů ve výkazu P 1c-01 oddíly IVa, IVc;

  • normativ na nenárokové složky platu (příplatek za vedení, specializační příplatek, popřípadě zvláštní příplatek) x počet úvazků pedagogických pracovníků;

  • normativ na nenárokové složky platu (mimořádné odměny, osobní příplatky) x počet pedagogických pracovníků;

  • částka normativu bude upravena o opravný koeficient zohledňující naplněnost běžných tříd a integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd.

Ministerstvo zafinancuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti (PHmax) na jednom pracovišti (samostatné budově) stanovený vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, podle druhu provozu – polodenní provoz příloha č. 1, celodenní provoz příloha č. 2 a internátní provoz příloha č. 3 vyhlášky. PHmax za mateřskou školu se stanoví jako součet hodnot PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola.

Samostatně jsou nastaveny hodnoty PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

Stanovení PHmax

Při výpočtu hodnot PHmax mateřské školy je potřeba vycházet z údajů vykazovaných ve výkonových výkazech S 1-01 nebo S 4-01, které mateřská škola vyplňuje k datu 30. 9. daného školního roku.

Pro stanovení PHmax z výkazu S 1-01 jsou rozhodné údaje o průměrné denní době provozu školy/pracoviště v hodinách a počet tříd uvedený v odd. III podle příslušného druhu provozu (tj. údaje v řádcích 0301, 0302, 0303). Počet tříd školy/pracoviště se stanoví jako součet počtu běžných tříd a počtu speciálních tříd. Pokud má škola více pracovišť, stanovuje se PHmax samostatně pro každé pracoviště. Pokud má škola/pracoviště třídy s různým druhem provozu (celodenní, polodenní či internátní), počítá se každý druh provozu samostatně, a to i na stejném pracovišti. Hodnoty PHmax pro jednotlivé druhy provozu jsou uvedeny v již zmíněných přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při stanovení PHmax pro mateřské školy při zdravotnických zařízeních se vychází z údajů vykázaných ve výkazu S 4-01 odd. III. Hodnota PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.

Celková hodnota PHmax se za právnickou osobu vykonávající činnost školy určí jako součet dílčích hodnot za jednotlivá pracoviště a jednotlivé druhy provozu. Správné nastavení a vykázání rozhodných údajů je důležité již při vykazování k 30. 9. 2019, neboť na základě těchto vykázaných hodnot bude školám spočítán jejich rozpočet pro následující rok 2020.

Tabulka 1: Hodnota PHmax pro polodenní provoz

Počet tříd   Průměrná doba provozu pracoviště v  hodinách za den  
od 4 do méně než 4,5   4,5 včetně do méně než 5   od 5 včetně do méně než 5,5   5,5 včetně do méně než 6   6 včetně do 6,5 včetně  
1   32,5   35   37,5   40   42,5  
2   60   65   70   75   80  
3   87,5   95   102,5   110   117,5  
4   115   125   135   145   155  
5   142,5   155   167,5   180   192,5  
6   170   185   200   215   230  
7   197,5   215   232,5   250   267,5  
8   225   245   265   285   305  
9   252,5   275   297,5   320   342,5  
10   280   305   330   355   380  
11   307.5   335   362,5   390   417,5  
12   335   365   395   425   455  

Tabulka 2: Hodnota PHmax pro celodenní provoz

Počet tříd   Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
nad 6,5 do méně než 7   7 včetně do méně než 7,5   7,5 včetně do méně než 8   8 včetně do méně než 8,5   8,5 včetně do méně než 9   9 včetně do méně než 9,5   9,5 včetně do méně než 10   10 včetně do méně než 10,5   10,5 včetně do méně než 11   11 včetně do méně než 11,5   11,5 včetně do méně než 12  
1   45   47,5   50   52,5   55   57,5   60   62,5   65   67,5   72,5  
2   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   140  
3   125   132,5   140   147,5   150   162,5   170   177,5   185   192,5   207,5  
4   165   175   185   195   205   215   225   235   245   255   275  
5   205   217,5   230   242,5   255   267,5   280   292,5   305   317,5   342,5  
6   245   260   275   290   305   320   335   350   365   380   410  
7   285   302,5   320   337,5   355   372,5   390   407,5   425   442,5   477,5  
8   325   345   365   385   405   425   445   465   485   505   545  
9   365   387,5   410   432,5   455   477,5   500   522,5   545   567   612,5  
10   405   430   455   480   505   530   555   580   605   630   680  
11   445   472,5   500   527,5   555   582,5   610   637,5   665   692,5   747,5  
12   485   515   545   575   605   635   665   695   725   755   815  

Tabulka 3: Hodnota PHmax pro internátní provoz

Počet tříd   Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
20 včetně do méně než 20,5   20,5 včetně do méně než 21   21 včetně do méně než 21,5   21,5 včetně do méně než 22   22 včetně a více  
1   112,5   115   117,5   120   122,5  
2   225   230   235   240   245  
3   337,5   345   352,5   360   367,5  
4   450   460   470   480   490  
5   652,5   575   587,5   600   612,5  
6   675   690   705   720   735  

Počty dětí ve třídě

Na stanovení PHmax má vliv i počet dětí ve třídě mateřské školy. V ustanovení § 1d odst. 3 novelizované vyhlášky je uvedeno: „Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle § 1d odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.”

Počty dětí stanoví ustanovení § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto:

Běžná mateřská škola

počet tříd   počet dětí  
1   15  
2   12,5  
3   16,33  
4 a více   18  

1 mateřská škola v obci

počet tříd   počet dětí  
1   13  
2   12,5  
3 a více   16  

Maximální počty dětí ve třídě

běžná třída   24 dětí  
třída pouze s dětmi od 2 do 3 let   nejméně 12 dětí, naplňuje se na 16 dětí,
3 a více tříd – upřednostňuje se samostatná třída  
třída lesní mateřské školy   nejméně 15 dětí  

Snižování počtu dětí ve třídě s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními

-2 děti   za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4. a 5. stupně a 3. stupně s mentálním postižením  
-1 dítě   za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně bez mentálního postižení  
nejvýše o 5 dětí*)  
-2 děti   za každé dítě mladší 3 let do doby dovršení 3 let věku  
nejvýše o 6 dětí*)  

*) snížení počtu dětí nelze uplatnit souběžně

Snížení počtu dětí ve třídě se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.

Zřizovatel školy může povolit

Nahrávám...
Nahrávám...