dnes je 16.6.2024

Input:

Lex Ukrajina

18.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63
Lex Ukrajina

JUDr. Hana Poláková

Česká republika, tedy i naše školy a školská zařízení stojí před dalším nelehkým úkolem. Po vlnách pandemické epidemie řešíme pomoc stovkám tisíc uprchlíků z Ukrajiny vyhnaných útokem ruské armády. Snaha začlenit děti uprchlíků do vzdělávání řeší nový zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který nabyl účinnosti 21. března 2022. Zákon má omezenou účinnost do 31. března 2023 a výjimky ze zaměstnávání ukrajinských pedagogických pracovníků platí do 31. srpna tohoto roku. Ředitelé škol najdou další informace na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Koho se opatření v oblasti školství dotýkají?

Zákon upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana. Udělení dočasné právní ochrany bude cizinec dokládat vízovým štítkem uděleným do pasu, popřípadě na zvláštním dokumentu. Vízum uděluje Ministerstvo vnitra, popřípadě Policie České republiky.

Přijímání k předškolnímu a základnímu vzdělávání

Přijímání k předškolnímu a základnímu vzdělávání upravuje ustanovení § 2 zákona. Ředitel mateřské školy a základní školy, které mají stanoven spádový obvod podle školského zákona, jedná se tedy o obecní mateřskou a základní školu, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Je důležité si uvědomit, že na tento mimořádný zápis se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona, s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, který je stanoven standardně pro mateřské školy na období od 2. května do 16. května a pro školy základní ustanovením § 36 odst. 4 školského zákona na období od 1. dubna do 30. dubna. K tomuto mimořádnému zápisu může podat přihlášku jen cizinec. Cizinec nemůže podat přihlášku k zápisu do předškolního vzdělávání ani k plnění povinné školní docházky konanému v termínu řádném.

Ředitelé mateřských a základních škol vyhlásí proto dvě kola přijímacího řízení (řádné a mimořádné). Zveřejní kritéria přijímacího řízení pro obě kola. Ředitelé základních škol a ředitele škol mateřských v dohodě se zřizovatelem určí termín a místo zápisu.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

V rámci řádného kola přijímacího řízení budou přijaty děti s právem přednostního přijetí. Tedy děti, které dosáhly 3 let věku a mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu mateřské školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (viz ustanovení § 34 odst. 1 školského zákona). Právo přednostního přijetí v rámci tohoto řádného kola přijímacího řízení mají i cizinci – ne děti z Ukrajiny, pokud mají místo pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy, a děti, které jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v řádném i mimořádném termínu je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 50 tohoto zákona musí zákonný zástupce dítěte doložit doklad o provedeném pravidelném očkování nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Očkování dětí Ukrajinců řeší Ministerstvo zdravotnictví. Takže i děti Ukrajinců by měly být schopny doložit tento doklad bez zásadních problémů.

Doložit doklad o pravidelném očkování, popřípadě doklad o nemožnosti podrobit se očkování nemusí dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Platí jak pro řádný, tak i mimořádný termín přijímacího řízení.

Podle ustanovení § 34a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Toto pravidlo se uplatní jak v řádném kole přijímacího řízení, tak i v kole mimořádném pouze s tím rozdílem, že do mimořádného kola přijímacího řízení se budou hlásit pouze děti Ukrajinců.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

V rámci řádného kola přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání platí pravidlo, je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

Pro mimořádné kolo přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání platí specifické pravidlo řešící situaci, kdy není dítě z Ukrajiny přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokud ředitel mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo pobytu cizinec, rozhodl v rámci mimořádného zápisu podle školského zákona o nepřijetí cizince, na kterého se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, bezodkladně informuje zřizovatele.

Zřizovatel bez zbytečného odkladu po projednání s ředitelem jiné školy určí pro vzdělávání jím zřizovanou školu, není-li v této škole překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud nemůže být určena žádná škola, zřizovatel bez zbytečného odkladu informuje krajský úřad příslušný podle místa pobytu cizince. Krajský úřad bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom přihlíží k místu pobytu cizince.

Pokud nemůže být krajským úřadem určena žádná škola, krajský úřad bez zbytečného odkladu informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu určí jiný krajský úřad, který ve spolupráci s krajským úřadem bez zbytečného odkladu určí školu pro vzdělávání, a to po projednání s ředitelem příslušné školy a s jejím zřizovatelem; přitom přihlíží k místu pobytu cizince.

Povinné umístění dítěte Ukrajince, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné, do konkrétní mateřské školy je přeneseno na stát. Ředitel určené školy je povinen rozhodnout o přijetí cizince ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.

Jak tedy v praxi postupovat. Mateřská škola v rámci řádného termínu umístí všechny děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro které platí právo přednostního přijetí, tedy dosáhly 3 let věku. Třídy naplní na počty upravené vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Podle této vyhlášky § 2 odst. 3 vyhlášky se třída naplňuje na 24 dětí. Z tohoto počtu může zřizovatel v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, udělit výjimku plus 4 děti. Třída tedy může být naplněna na 28 dětí. Na tyto výjimečné počty lze přijímat v rámci řádného kola přijímacího řízení. Může tedy nastat situace, že mateřská škola bude naplněna již v rámci řádného kola přijímacího řízení a pro mimořádné přijímací řízení nebude mít žádné volné místo. Řešeny budou pouze děti Ukrajinců, pro které je předškolní vzdělávání povinné, postupem upraveným v zákoně č. 67/2022. Sb. Ředitel tuto situaci nahlásí svému zřizovateli.

Zvážen může být i postup upravený zákonem č. 67/2022 Sb. Ten upravuje výjimku z hygienických požadavků na školy a školská zařízení právě pro případy, kdy kapacity mateřských škol nebudou stačit pojmout děti Ukrajinců. Zákon říká, že v případě žádosti školy nebo školského zařízení v souvislosti se vzděláváním nebo poskytováním školských služeb cizinci o změnu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení podle § 149 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, jde-li o nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, se nevyžaduje stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu podle § 147 odst. 1 písm. h) školského zákona.

Rozhodnutí správního orgánu o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí je účinné po dobu platnosti tohoto zákona – tedy do 31. 3. 2023, nepožádal-li žadatel o dobu kratší.

Na školu a školské zařízení, které vzdělávají nebo poskytují školské služby cizinci, se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Toto mimořádné navýšení kapacity mateřské školy v žádném případě neznamená, že třídy mateřské školy budeme naplňovat na více než 28 dětí.

Přijímání k základnímu vzdělávání

Postup ředitele školy bude shodný, jako je tomu v případě přijímání k plnění povinné školní docházky v řádném termínu. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní

Nahrávám...
Nahrávám...