dnes je 15.6.2024

Input:

Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání dětí z Ukrajiny - předškolní vzdělávání

20.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9
Lex Ukrajina pro oblast školství a vzdělávání dětí z Ukrajiny – předškolní vzdělávání

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Dne 21. března 2022 nabyl účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který pozbývá platnosti 31. března 2023. Ve vztahu ke školskému zákonu, který je obecnou právní úpravou, vystupuje zákon č. 67/2022 Sb. jako lex specialis (zvláštní právní úprava), jejíž ustanovení mají v případě kolize přednost.

Zákon se vztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana kvůli některým opatřením v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto osoby zavádí tento zákon zkratku "cizinec" – jedná se pouze a výlučně o osoby:

 • - kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se:
  1. vízovým štítkem nebo
  2. záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • - kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, které se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou – prokazuje se:
  1. uděleným vízovým štítkem nebo
  1. razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje si na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské státní občanství.

Předškolní vzdělávání

Podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Z uvedeného pravidla existuje několik výjimek. Povinnost předškolního vzdělávání se nevztahuje

 • - na děti s hlubokým mentálním postižením,
 • - na děti, které jsou občany ČR a které nepobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • - na děti, které jsou občany jiného členského státu EU a které nepobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • - na děti – cizince (občany státu, který není členem EU), kteří nejsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (o kterých lze předpokládat, že proto ani na území ČR nepobývají).

Ve školním roce 2021/22 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Ve školním roce 2022/23 se vztahuje povinné předškolní vzdělávání na děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Na děti cizince se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona), a to

 • - pro občany jiného členského státu EU, kteří na území členského státu EU pobývají déle než 90 dnů,
 • - pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • - pro účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Děti cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana kvůli ozbrojenému konfliktu na území Ukrajiny vyvolanému invazí vojsk Ruské federace, proto musejí plnit povinnost předškolního vzdělávání v mateřské škole v ČR, pokud jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Pokud však mají zákonní zástupci těchto dětí – cizinců zájem o to, aby se dítě vzdělávalo v mateřské škole i v případě, kdy nejsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, mají právo podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Děti cizinců nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání hlásit bezprostředně po příjezdu, mohou využít pobyt v adaptačních skupinách. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to právo.

Všechna následující pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do mateřských škol, které mají stanoven spádový obvod (pouze spádové mateřské školy, tj. mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí), v období mimo zvláštní zápis dětí cizinců, tedy v době mimo 1. 6. – 15. 7. 2022 k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Na mateřské školy, které nemají stanoven spádový obvod, se uvedené vztahuje obdobně s tím rozdílem, že takto postupují v případě žádostí podaných mimo režim zápisu realizovaného ve standardních termínech podle školského zákona.

 • - Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení – nepřijetí je řádně odůvodněno.
 • - Přihlášky se podávají
  1. v českém jazyce;
  2. ředitel školy akceptuje dvojjazyčnou přihlášku podle zveřejněného vzoru MŠMT;
  3. výhradně v ukrajinském jazyce – postupuje se podle § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (účastník přihlášku předloží v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, pokud ředitel školy nesdělí, že překlad nevyžaduje).
 • - Ředitel zašle sdělení o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle vzoru zveřejněného na edu.cz/ukrajina.
 • - Pokud ředitel rozhodně o přijetí dítěte – cizince, jedná se o přijetí bez jakéhokoli časového omezení, tedy "na dobu neurčitou".
 • - Přijatým cizincům se ve školní matrice jako kód zahájení uvede nově k tomu určený kód "U".

Žádost za nezletilého uchazeče podává:

 • - zákonný zástupce žáka; podle ukrajinského práva může být zákonným zástupcem i prarodič, zletilý sourozenec;
 • - osoba, která má žáka svěřeného do péče;
 • - obecný opatrovník (určený soudem);
 • - ústavní zařízení, do jehož péče je žák svěřen.

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě:

 • - je očkováno;
 • - má kontraindikaci nebo
 • - je imunní.

Kromě dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě naplněné kapacity školy (naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení) neumožňuje školský zákon přijetí dítěte.

Pokud z kapacitních důvodů není možné přijmout cizince s místem pobytu ve spádové oblasti,

 • - ředitel spádové školy informuje zřizovatele o tom, že z důvodu plné kapacity školy nepřijme cizince;
 • - zřizovatel projedná s řediteli ostatních mateřských škol, které zřizuje, možnost přijetí dítěte – cizince do některé z těchto škol. Pokud zřizovatel žádnou další školu nezřizuje nebo do žádné z jím zřizovaných škol nelze z kapacitních důvodů dítě přijmout, informuje o tom zřizovatel krajský úřad;
 • - krajský úřad určí po projednání s ostatními zřizovateli a řediteli jinou školu ve své působnosti, kam bude možné dítě přijmout. Krajský úřad je oprávněn po projednání tímto postupem určit nejenom školu zřizovanou obcí či svazkem obcí, ale také školu soukromého nebo církevního zřizovatele;
 • - pokud nelze z důvodu plné kapacity všech škol zřizovaných v určitém kraji dítě přijmout, informuje krajský úřad o této skutečnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které určí jiný kraj, v němž bude dítě přijato.

S ohledem na současnou situaci se zavádí institut "zvláštního zápisu", který je určen výhradně pro cizince a probíhá v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 v termínu stanoveném ředitelem školy.

Povinnosti vyhlásit tento zápis se vztahuje na všechny mateřské školy, které mají stanoven školský obvod, tedy školy zřizované obcí či svazkem obcí. Tato povinnost platí i pro případ, kdy je současná kapacita školy naplněna. Zřizovatel může využít výjimek pro navyšování kapacit a podle počtu podaných přihlášek po vyhlášení zvláštního zápisu kapacity navýšit, aby bylo možné uchazeče přijmout.

Ředitel mateřské školy postupuje podle ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). V předstihu

 • - stanoví kritéria přijímání;
 • - předpokládaný počet přijímaných;
 • - přidělí registrační čísla;
 • - vyvěsí seznam přijatých;
 • - doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Vzhledem k tomu, že seznam přijatých i rozhodnutí o nepřijetí se vyhotovují v českém jazyce, ředitel zároveň zašle sdělení o nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce podle příslušného vzoru.

Pokud by ředitel při zvláštním zápise rozhodl o nepřijetí dítěte cizince s pobytem ve spádové oblasti, oznámí tuto skutečnost zřizovateli.

Jazyková příprava

V případě přijetí dětí cizinců, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, mateřská škola poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně pro skupiny od 4 dětí.

V případě menšího počtu dětí cizinců než 4 se podle RVP pro předškolní vzdělávání jazyková podpora poskytuje průběžně v rámci dne.

Úprava vzdělávacího obsahu

Z důvodů přijetí dítěte s nedostatečnou znalostí českého jazyka není nutné měnit školní vzdělávací program, pokud je v souladu s Rámcovým

Nahrávám...
Nahrávám...