dnes je 16.7.2024

Input:

Hlavní směry vzdělávací politiky v České republice - strategie 2020 - 2030

4.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.21 Hlavní směry vzdělávací politiky v České republice – strategie 2020 – 2030

Bc. Lenka Polášková

V průběhu roku 2020 zakončí svou účinnost Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Hlavní směry strategie vzdělávací politiky v České republice, definující období 2020 – 2030 připravuje expertní tým složený z 8 expertních odborníků, který stanovil ministr školství Robert Plaga. Na podzim 2019 tak Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zahájilo přípravu tzv. Strategie 2030 +. Na úvod nutno poznamenat, že v horizontu 2030, je jednou z definovaných priorit zvýšení financování vzdělávání na úroveň průměru zemí OECD. Výrazným problémem je dlouhodobě v praxi podfinancování systému školství.

Obecný náhled na přípravy Strategie 2030 +

Důraz při přípravě strategie je kladen na transparentnost, otevřenost a diskusi. Přípravy doprovází řada kulatých stolů, konferencí, panelových diskusí a besed. S členy expertního týmu se zájemci mohli setkat například v Třeboni, Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Olomouci, Praze. Brně, Českých Budějovicích, nebo v Nymburku.

Ministerstvo školství uvádí, že cílem je, aby jak odborná, tak i široká veřejnost byla co možná nejvíce informována o budoucích plánech v oblasti vzdělávacího systému ČR a mohla tyto plány sama aktivně ovlivnit. Také proto má příprava strategie aktivní zapojení sociálních sítí.

Po dokončení projednávání dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ budou zahájeny práce na definování jednotlivých opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů, a to v podobě tvorby konkrétního implementačního plánu a nastavení řízení naplňování Strategie 2030+.

Předložený text zpracovala osmičlenná externí expertní skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ ustavená 3. ledna 2019 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy podle ustanovení č. 4., písm. A., bodu 5 Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako jeho poradní orgán.

Cíle, směry a principy zde vymezené jsou aplikovatelné pro všechny stupně vzdělávání, od předškolního, přes základní a střední školství až po terciární a další vzdělávání.

Základní pilíře Strategie 2030 + jsou nastaveny na dva strategické cíle:

SC 1 Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

SC 2 Snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků a studentů.

A dále pak na 4 strategické linie:

SL 1 Proměna obsahu a způsobu vzdělávání.

SL 2 Podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání.

SL 3 Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce.

SL 4 Zvýšení financování a zajištění jeho stability.

SL 1   SL 2   SL 3   SL 4  
Proměna obsahu vzdělávání.   Podpora ředitelů jako garantů kvalitní pedagogické práce školy.   Koncentrace odborných kapacit v územích („střední článek”).   Financování v oblasti proměny obsahu a způsobu vzdělávání.  
Úprava hodnocení vzdělávacích procesů a vzdělávacích výsledků.   Zlepšení podmínek pro pedagogickou práci školy.   Snížení administrativní zátěže.   Financování v oblasti snižování nerovností.  
Opatření pro zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro všechny.   Popis standardů kvality vzdělávání.   Zvýšení odbornosti a informovanosti všech aktérů.   Financování v oblasti podpory učitelů.  
Podpora vzdělávacích inovací a jejich ověřování.   Úprava přípravného profesního vzdělávání.   Zlepšení komunikace, spolupráce a důvěry.   Financování v oblasti řízení.  
Celoživotní učení, využití potenciálu mimoškolního a neformální.   Přehledný a transparentní systém kvalifikačních cest k učitelství.   Lepší využití dat a zvýšení relevance a kvality vzdělávacího výzkumu    
Proměna kariérového poradenství.   Dotvoření uceleného a stabilního systému profesní podpory.      

Komentář: Přehled jednotlivých oblastí strategických linií.

Každé téma je pak podrobněji specifikováno, včetně navržení konkrétních opatření.

Rizikové faktory vzdělávacího systému, na které ze Strategie 2030 + upozorňuje

Zejména druhý, ze strategických cílů (SC 2), poukazuje na skutečnost, že v České

Nahrávám...
Nahrávám...