dnes je 13.6.2024

Input:

Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - informace k rozvojovému programu MŠMT

6.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2
Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – informace k rozvojovému programu MŠMT

Bc. Lenka Polášková

MŠMT zveřejnilo rozvojový program, jehož cílem má být zvýšení kvality předškolního vzdělávání. Odkazuje na kapitolu 7 Podmínky předškolního vzdělávání, Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Záměrem rozvojového programu je přispět k usnadnění přechodu na nový způsob financování regionálního školství v souvislosti s novelou § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb., kterou se mění systém financování regionálního školství, a to i v oblasti předškolního vzdělávání. Nový způsob financování byl novelou zákona č. 167/2018 Sb., odložen o jeden rok s účinností od 1. 1. 2020.

Na program je v rozpočtu ministerstva vyčleněno v úhrnné výši maximálně 1,8 mld. Kč.

Lhůta pro podání žádosti v první etapě byla stanovena do 31. ledna 2019. Je tedy vhodné, pokud jste nestihli využít první etapy, která byla stanovena v poměrně krátké časové sekvenci, využít etapy druhé.

Termín podání žádosti pro druhou etapu: do 12. července 2019.  

Avšak je nutné upozornit na skutečnost, že ve druhé etapě budou odlišné podmínky pro výpočet Phmax, a sice:

Pro druhou etapu programu se bude při výpočtu PHmax vycházet z počtu tříd a délky provozu stanovené ředitelem mateřské školy k 1. 9. 2019.

Základní parametry rozvojového programu:

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je kraj v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 163 školského zákona. Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy v územní působnosti kraje, jejichž zřizovateli jsou kraje, obce a svazky obcí (dále jen "právnické osoby"), dodají kraji podklad k žádosti za následujících pravidel a podmínek:

 • Program je určen pouze pro třídy právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol s ohledem na délku provozu dané mateřské školy/pracoviště.

 • Kraj může žádat pro právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy pouze za předpokladu, že potřebují dofinancovat rozdíl mezi úvazky potřebnými k zajištění překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018 v mateřské škole, maximálně však do výše odpovídající PHmax mateřské školy stanoveného v přílohách vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Bližší informace v Metodice výpočtu PHmax pro předškolní vzdělávání zde: http://www.msmt.cz/file/48145/.

 • Pro první etapu programu se bude při výpočtu PHmax vycházet z počtu tříd a průměrné délky provozu pracoviště vykázaných ve výkazu S1-01 k 30. 9. 2018.

 • Pro druhou etapu programu se bude při výpočtu PHmax vycházet z počtu tříd a délky provozu stanovených ředitelem mateřské školy k 1. 9. 2019.

 • Výše požadovaného navýšení úvazků potřebných k zajištění cílených překryvů přímé pedagogické činnosti učitelů může na třídu činit maximálně 0,403 úvazku, tj. 2,5 hodiny denně. Financován bude pouze rozdíl mezi potřebným přepočteným počtem učitelů mateřské školy k zajištění překryvu 2,5 hodiny denně v každé třídě a skutečnými přepočtenými úvazky učitelů mateřských škol podle stavu vykázaného školou k 30. 9. 2018.

 • Přímá pedagogická činnost učitelů bude zajištěna podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob podání žádosti

 • Kraje předloží ministerstvu žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 vyhlášení, včetně přílohy k žádosti (soupisu požadavků jednotlivých právnických osob), jejíž vzorový formulář je přílohou č. 2 vyhlášení (dále jen "žádost").

 • Žadatel zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů uvedených v žádosti.

 • Lhůta pro podání žádosti je:

1) pro první etapu programu do 31. ledna 2019,

2) pro druhou etapu programu do 12. července 2019.

Upřesnění podmínek pro druhou etapu programu včetně souvisejících příloh k podání žádosti zveřejní MŠMT do konce května.

 • Zmeškání termínu pro podání žádosti nelze prominout. Dojde-li k této skutečnosti, ministerstvo usnesením řízení zastaví.

 • Na žádost podanou před termínem vyhlášení programu nebude brán zřetel.

POZOR!

Žádost bude opatřena elektronickým podpisem oprávněné osoby a takto podána prostřednictvím datové schránky ministerstva (ID: vidaawt), zároveň bude žádost zaslána elektronicky na e-mail eva.conkova@msmt.cz, a to v programu MS Word, resp. MS Excel v předepsaných termínech.  

Využití dotace

Dotaci bude možné použít pouze na účel uvedený v tomto vyhlášení a při splnění dalších podmínek uvedených v tomto vyhlášení.

Účelu dotace musí být dosaženo do 31. srpna 2019 pro první etapu programu a do 31. prosince 2019 pro druhou etapu programu.

Právnické osoby mohou dotaci použít na náklady vzniklé

Nahrávám...
Nahrávám...