dnes je 16.7.2024

Input:

Environmentální vzdělávání v mateřských školách

1.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6 Environmentální vzdělávání v mateřských školách

Bc. Lenka Polášková

Řada mateřských škol směřuje svou koncepcí a strategiemi k naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání prostřednictvím alternativních metod a forem práce. Dá se říci, že dnes mateřské školy hledají různé cesty, jak dětem přiblížit okolní svět, připravit je co nejlépe nejen na vstup do 1. třídy, ale také na reálný život. Ovšem k životu patří řada témat a oblastí, které si vyžadují, aby přicházely do povědomí člověka už od raného věku. K aktuálně preferovaným tématům patří oblast environmentálního vzdělávání.

Na oblast environmentálního vzdělávání se zaměřuje a velmi detailně ji také konkretizuje vzdělávací oblast RVP PV, Dítě a svět. Vzdělávací nabídka by měla zahrnovat řadu příležitostí směřující nejen k poznávání přírody, ale také k ekologickým aktivitám a ochraně přírody. Jako příklad můžeme uvést:

  • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.);

  • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období);

  • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
    i technických objektů, vycházky do okolí, výlety;

Uvedené příklady přímo definuje RVP PV jako vhodnou vzdělávací nabídku, tedy to, co učitel dětem může nabízet. Pedagog mateřské školy velmi dobře ví, že nejlepší cestou dítěte k poznání, je zapojení maximálního množství smyslů. Tedy zraku, sluchu, hmatu, v některých případech také čichu a chuti. A samozřejmě maximum prakticky orientovaných aktivit a činností.

Mateřské školy mají několik možností, jak do environmentálního vzdělávání zapojit děti aktivní formou.

Školy nejčastěji organizují besedy přímo v mateřských školách, výlety do ekologických center, do přírody, farem a zahrad. Zapojují se do ekologických aktivit také formou pedagogických projektů nebo projektů za účelem získání grantové podpory.

Hlavním kritériem při plánování ekologických aktivit a environmentálního vzdělávání by primárně měly být realizovatelné a aplikovatelné kroky směřující k přirozené podpoře pro-ekologického chování.

Vždy je nutno plánovat, realizovat a naplňovat environmentální vzdělávání takovým způsobem, aby bylo pro děti součástí běžného dne, v tomto směru bezesporu ušly velký kus cesty například lesní mateřské školy. Ovšem jakým způsobem můžeme podpořit problematiku pro-ekologického chování v „běžné” mateřské škole?

1) Mateřská škola by měla zvážit vhodně zvolené místo, stanoviště v prostorách a na pozemku školy, kde lze vytvořit ekologické koutky, koutek „živé” či „neživé” přírody a to tak, aby děti měly k těmto místům dobrý přístup.

2) Vždy volit vhodné typy rostlin a zvířat, o které mohou děti pečovat či vytvářet jednoduchá pozorování, například mikroskopem, lupou nebo pozorovacími schránkami.

3) Mateřská škola by měla mít jasně stanovený plán

Nahrávám...
Nahrávám...