dnes je 16.7.2024

Input:

42/1994 Sb., Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 42/1994 Sb., Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 16. února 1994
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
170/1999 Sb.
(k 3.8.1999)
mění
(k 1.1.2000)
§ 29, odst. 2
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, § 37 odst. včetně pozn. 13
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
36/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění, celkem k oběma datům 39 novelizačních bodů
36/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 2 odst. 2, § 19 odst. 1 písm. g), § 21 odst. 1 písm. a) a § 21 odst. 8
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší § 50
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 7 odst. 3 písm. c) a d)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 2 doplňuje odst. 3, v § 42 vkládá odst. 4, 5, 6, v § 43 doplňuje odst. 3, v § 46 doplňuje odst. 3,
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 43e odst. 5 nahrazuje slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 43b odst. 2 vkládá písm. w)
změnu nelze provést - mění ustanovení vložené zák. č. 57/2006 Sb. k 1.4.2006
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 44 novelizačních bodů
nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 7 odst. 7 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 6a
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 46 vkládá nový odst. 4
ÚZ 353/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší § 53
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 5 mění odst. 2 písm. d) a vkládá odst. 5
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7 odst. 3 písm. b) a § 39 odst. 3; ruší pozn. č. 1a
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 7 odst. 7 mění větu třetí
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 21 odst. 1 písm. b); nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 45b
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 12, § 24, § 27, § 30, § 33, § 34, § 43a, § 43b, § 43c; nová přechodná ustanovení
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 33 odst. 5, § 43a odst. 4, § 43b; nové přechodné ustanovení
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 30 odst. 6 a § 43c odst. 8; nové přechodné ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 43 odst. 3
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 7 odst. 3, § 33 odst. 2 a 7
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5, § 7, § 9 odst. 3; vkládá nový § 46a; nová přechodná ustanovení
99/2013 Sb.
(k 25.4.2013)
mění § 2a, § 43b odst. 2 a § 43c odst. 6; nové přechodné ustanovení
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 31 odst. 5
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 48
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší § 48
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 45a odst. 5 a 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení hlavy jedenácté
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 45b
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 7 odst. 7
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění”) u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění.
(2)  Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění (dále jen „účastník”) a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.
(3)  Penzijní připojištění podle odstavce 2 nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy.
§ 2
Účastníkem může být jen fyzická osoba starší 18 let, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění (dále „smlouva”). Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.
§ 2a
V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku.
HLAVA DRUHÁ
PENZIJNÍ FOND
§ 3
(1)  Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění podle tohoto zákona.
(2)  Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku,1) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.
(3)  Banka, která pro penzijní fond vykonává funkci depozitáře (dále jen „depozitář”), a ani právnická osoba, v níž má depozitář přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu přesahující 10 %, nesmí nabývat akcie tohoto penzijního fondu. Akcie penzijního fondu nesmí nabývat rovněž zdravotní pojišťovna. Osoby, které nabudou akcie penzijního fondu v rozporu s ustanovením věty první a druhé, nesmí vykonávat tato akcionářská práva:
a)  účastnit se a hlasovat na valné hromadě,
b)  požádat o svolání mimořádné valné hromady, a
c)  podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady.
(4)  Obchodní firma penzijního fondu musí obsahovat označení „penzijní fond”. Jiné osoby nesmějí ve své obchodní firmě ani názvu toto označení používat.
§ 4
(1)  Penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky
Nahrávám...
Nahrávám...