dnes je 25.5.2024

Input:

246/2017 Sb., Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

č. 246/2017 Sb., Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
ZÁKON
ze dne 19. července 2017
o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některá pravidla součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „Úřad”) a další pravidla týkající se evropských politických stran se sídlem na území České republiky (dále jen „evropská politická strana”) a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky (dále jen „evropská politická nadace”).
§ 2
Evropské politické strany
(1) Název a zkratka evropské politické strany se musí lišit od názvů a zkratek politických stran a politických hnutí registrovaných podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
(2) Kdo podává Úřadu žádost o registraci evropské politické strany, přiloží osvědčení o souladu stanov evropské politické strany s právním řádem České republiky vydané Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo”).
(3) Ministerstvo do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny stanovy evropské politické strany, vydá osvědčení podle odstavce 2, popřípadě sdělí důvody, pro které nebylo možné osvědčení vydat.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně v případě oznámení změny stanov evropské politické strany Úřadu.
§ 3
Změna právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
(1) Nejvyšší orgán spolku může rozhodnout o změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci.
(2) Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat
a) název, sídlo a identifikační číslo spolku,
b) název evropské politické nadace po změně právní formy a
c) rozhodný den.
(3) Rozhodnutí o změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci nabývá účinnosti dnem, kdy je rozhodnutí o registraci evropské politické nadace zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Bez zbytečného odkladu poté podá evropská politická nadace návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku. Při výmazu spolku se ve spolkovém rejstříku uvede údaj o tom, že spolek změnil právní formu na evropskou politickou nadaci, její název, sídlo a registrační číslo.
§ 4
Ochrana věřitelů při změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
(1) Spolek nejméně 30 dnů před zasedáním nejvyššího orgánu zveřejní oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy na evropskou politickou nadaci.
(2) Věřitel spolku, který přihlásí svou pohledávku do 6 měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí o registraci evropské politické nadace zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy její dobytnost zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny právní formy dobytnost jeho pohledávky podstatným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná jistota ještě před nabytím účinnosti rozhodnutí o registraci evropské politické
Nahrávám...
Nahrávám...