dnes je 16.7.2024

Input:

2/2006 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí ustanovení školského zákona, ve znění účinném k 1.2.2024

č. 2/2006 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí ustanovení školského zákona, ve znění účinném k 1.2.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2005,
kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
323/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
21/2010 Sb.
(k 1.3.2010)
mění, celkem 36 novelizačních bodů
261/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
238/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
14/2024 Sb.
(k 1.2.2024)
mění § 11, § 26a, § 27, § 45, § 48b; ruší § 12 až 16a a § 49
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (dále jen „zákon”):
§ 1
Počet žáků a studentů
(K § 23 odst. 3 zákona)
(1)  Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 60. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 20.
(2)  Nejnižší počet žáků ve třídě ve střední škole je 15. Nejnižší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole při zahájení vzdělávání v prvním ročníku je 5.
(3)  Nejvyšší počet žáků ve třídě ve střední škole je 30. Nejvyšší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole je 30.
§ 2
Pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučování
(K § 26 odst. 4 zákona)
(1)  Ředitel školy může třídy při vyučování některých předmětů dělit na skupiny, spojovat nebo vytvářet skupiny žáků. V souladu s akreditovaným vzdělávacím programem lze pro výuku v některých předmětech nebo jiných ucelených částech učiva studijní skupiny dělit na podskupiny, případně spojovat studijní skupiny a podskupiny.
(2)  Při dělení a spojování tříd nebo studijních skupin a podskupin a při stanovení jejich počtu a velikosti ředitel školy přihlédne zejména k
a)  požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů,
b)  didaktické a metodické náročnosti předmětu nebo jiné ucelené části učiva,
c)  specifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaných žáků a studentů,
d)  charakteru osvojovaných vědomostí, dovedností a postojů,
e)  požadavkům na prostorové zabezpečení výuky1) a materiální zabezpečení výuky, stanovené rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem,
f)  efektivitě vzdělávacího procesu z hlediska stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického.
(3)  Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách tvořených pro příslušný cizí jazyk. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 23. Skupina může být tvořena žáky z více tříd téhož ročníku.
§ 3
Období školního vyučování ve střední škole
(K § 24 odst. 5 zákona)
(1)  Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku.
(2)  První pololetí začíná 1. září a končí 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná 1. února a končí 30. června.
(3)  Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování v pondělí následujícího týdne. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování v pátek předcházejícího týdne.
(4)  Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před termínem stanoveným v odstavcích 2 a 3. Vyučování se zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídajících
Nahrávám...
Nahrávám...