dnes je 25.5.2024

Input:

163/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

č. 163/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. června 2015,
kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
„(1) Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6.”.
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 1 až 7.
4. V § 4 odst. 3 se slova „fyzickou osobou, která splňuje podmínky vzniku účasti na důchodovém” nahrazují slovy „účastníkem důchodového”.
5. § 30 se zrušuje.
6. V § 56 odst. 2 se ve větě první číslo „24” nahrazuje číslem „48” a slova „nebo do doby, než hodnota majetku v důchodovém fondu
Nahrávám...
Nahrávám...