dnes je 23.5.2024

Input:

154/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

č. 154/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo „a” nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:
„i) rozvod tepelné energie a”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
2. V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této
Nahrávám...
Nahrávám...