dnes je 22.5.2024

Input:

127/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

č. 127/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
[zrušeno č. 386/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:
Čl. I
Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, se mění takto:
1. V § 2 písmeno a) zní:
„a) stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné stavební pozemky a
2. zastavěné stavební pozemky,”.
2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí
a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění
1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
2. územním rozhodnutím,
3. územním souhlasem,
4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
7. dodatečným povolením stavby,
c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.”.
3. V nadpisu dílu 2 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
4. V nadpisu § 3 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
5. V § 3 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
6. V § 3 se slova „stavby na” nahrazují slovy „stavby, která je součástí” a slova „staveb na” se nahrazují slovy „staveb, které jsou součástí”.
7. V nadpisu § 4 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
8. V § 4 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
9. V nadpisu § 5 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního”.
10. V § 5 se slovo „urbanizovaného” nahrazuje slovem „stavebního” a slovo „urbanizovaný” se nahrazuje slovem „stavební”.
11. V § 5 odst. 2 písm. c) se za text „1 : 5000” vkládají slova „nebo v měřítku podrobnějším” a slova „ , s výjimkou cenové mapy v měřítku podrobnějším, která umožňuje samostatné uvedení cen pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi
Nahrávám...
Nahrávám...