dnes je 16.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro uplatnění konta pracovní doby

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.5
Vnitřní předpis zaměstnavatele pro uplatnění konta pracovní doby

JUDr. Vladimíra Knoblochová

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

PRO UPLATNĚNÍ KONTA PRACOVNÍ DOBY

Zaměstnavatel ...................................... (název a sídlo) vydává na základě ustanovení § 86 odst. 1 ZP a § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), tento

vnitřní předpis pro uplatnění konta pracovní doby:

Čl. I

Rozsah platnosti

a) Tento předpis se vztahuje na ......................................... (uvedou se pracoviště nebo skupiny zaměstnanců, popřípadě jednotliví zaměstnanci, kde bude tento způsob uplatněn).

b) Konto pracovní doby podle tohoto předpisu bude uplatněno po projednání se zaměstnanci, kterých se týká.

Čl. II

Pracovní doba

a) Vyrovnávací období, během něhož je nutno vyrovnat dobu skutečně odpracovanou v jednotlivých týdnech se stanovenou týdenní pracovní dobou, tj. ........ hodin (nejvíce 40), činí ....... týdnů (nejvýše 26). Za toto vyrovnání odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec.

b) Rozdíly mezi skutečně odpracovanou dobou v týdnu jednotlivými zaměstnanci a dobou stanovenou se vykazují na účtu pracovní doby, který vede ............. (uvede se pověřený zaměstnanec).

c) Účet pracovní doby zaměstnance obsahuje:

- stanovenou týdenní pracovní dobu,

- rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny,

- skutečně odpracovanou pracovní dobu v jednotlivých týdnech.

d) Případnou prací přesčas je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu v celém vyrovnávacím období, tedy nad násobek týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období. Její rozsah se určí až po skončení vyrovnávacího období.

Čl. III

Způsob odměňování

a) Zaměstnanci přísluší stálá měsíční mzda ve výši 80 % (může být i více, nikdy méně, resp. uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4 zákoníku práce, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku) jeho průměrného výdělku dosaženého v posledních dvanácti měsících před zavedením konta pracovní doby.

b) Stálá mzda se zaměstnanci vyplácí, pokud v příslušném měsíci odpracoval celou pracovní dobu stanovenou na tento měsíc, a to i tehdy, pokud na tento měsíc pracovní doba rozvržena nebyla.

c) Stálá mzda nepřísluší za dobu, po kterou zaměstnanec nepracoval, ačkoli podle rozvrhu pracovat měl, např. pro dovolenou, nemoc nebo jiné překážky v práci na jeho straně.

d) Za výkon práce přísluší zaměstnanci mzda ve výši a podle podmínek stanovených mzdovým řádem (popřípadě sjednaných v pracovní nebo jiné smlouvě).

e) Za dobu překážek v práci na straně zaměstnance se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy podle druhu překážky buď za dobu nezbytně nutnou (např. při návštěvě lékaře) nebo v rozsahu směny stanovené na příslušný den (např. při vlastní svatbě).

f) Za dobu překážek na straně zaměstnavatele zaměstnanci přísluší:

- při prostoji poměrná část stálé mzdy,

- při nepříznivých povětrnostních vlivech 80 % poměrné části stálé mzdy,

- bude-li v těchto případech převeden se svým souhlasem na jinou práci, případný doplatek k dosažené mzdě, a to do výše uvedené v předchozích bodech,

- při jiných překážkách v práci stálá mzda (poměrná část) nepřísluší.

Čl. IV

Účet mzdy

a) Rozdíly mezi skutečně dosaženou a stálou měsíční mzdou se vykazují na účtu mzdy jednotlivých zaměstnanců. Tento účet vede ............................... (uvede se pověřený zaměstnanec).

b) Je-li po skončení vyrovnávacího období nebo při skončení pracovního poměru zaměstnance vykázán na účtu jeho mzdy kladný rozdíl (ve prospěch zaměstnance), zaměstnanci se tento rozdíl vyplatí.

c) Je-li po skončení vyrovnávacího období nebo při skončení pracovního poměru zaměstnance vykázán na jeho účtu mzdy záporný rozdíl (v neprospěch zaměstnance), lze mu srazit pouze částku odpovídající poměrné části stálé mzdy za dobu, kdy nepracoval, ačkoli pracovat měl [čl. III písm. c) a e)].

d) Rozdíly ve mzdě vzniklé při uzavření účtu mzdy se vyrovnají v nejbližším výplatním období po uplynutí vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

a) V otázkách v tomto předpise neupravených platí obecná ustanovení zákoníku práce (např. § 93 - práce přesčas, § 83 odst. 2 - maximální délka směny, § 88 - přestávky v práci a další).

b) Do tohoto předpisu lze nahlédnout u ........................... (kde).

c) Každý zaměstnanec má právo nahlédnout do svého účtu pracovní doby i do účtu mzdy a pořídit si z nich v případě potřeby výpis, a to na náklady zaměstnavatele.

d) Za dodržování tohoto předpisu odpovídá .................................... (uvede se, kdo), který též kontroluje způsob vedení účtů pracovní doby a účtů mzdy jednotlivých zaměstnanců včetně správnosti údajů na nich uvedených.

Čl. VI

Doba účinnosti

Tento předpis nabývá účinnosti dnem ........................ a platí do ................... Po této době může být prodloužen, změněn nebo zrušen, a to po předchozím projednání se zaměstnanci, jichž se týká.

V ....................... dne ..............................

.......................................

zaměstnavatel

Komentář:

Konto pracovní doby lze uplatnit pouze na základě ujednání v kolektivní smlouvě nebo podle vnitřního předpisu zaměstnavatele (§ 86 odst. 1 ZP). Náležitosti vnitřního předpisu a podmínky jeho vydání stanoví § 305 ZP.

Konto pracovní doby nesmí být uplatněno u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP! Jde mimo jiné o příspěvkové organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, nebo školské právnické osoby zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona! Proto tento předpis nebude ve školství zpravidla uplatnitelný, ale je pro úplnost v

Nahrávám...
Nahrávám...