dnes je 24.5.2024

Input:

Úpravy maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9
Úpravy maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

PaedDr. František Havelka, PhD.

Podmínka přístupu k maturitní zkoušce

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který:

 • pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021, a který

 • si do 1. 12. 2020 podal přihlášku 1

Pro opravné nebo náhradní termíny žáků z předchozích let je podmínkou včasné podání přihlášky.

Ředitelům se s ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání doporučuje, aby se v rámci výuky ve 2. pololetí zaměřili pouze na:

 • maturitní předměty a

 • praktické vyučování.2

Vysvědčení za 2. pololetí

V posledním ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dni posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování stanoveno až do neděle 23. května 2021. Pokud ředitel školy nestanoví žákům dny volna na přípravu k maturitní zkoušce před konáním didaktických testů, je 21. květen 2021 dnem, kdy se předává vysvědčení.

Pokud bezprostředně předtím stanoví ředitel školy dny volna, tak se předává vysvědčení poslední den vyučování před tímto volnem.

Výše uvedený termín předání vysvědčení však nebude platit v případě, kdy bude praktické vyučování a praktická zkouška probíhat v červenci či srpnu 2021, období školního vyučování bude těmto žákům posunuto až do dne předcházejícího dni konání praktické zkoušky (nebo dni kdy žák zkoušku měl konat). Vysvědčení se v takovém případě žákovi předává v den, který je pro něj posledním dnem období školního vyučování v prázdninových měsících.

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy

Termíny konání didaktických testů se posouvají vzhledem k epidemické situaci (ve vazbě na posun termínů konání jednotné přijímací zkoušky):

Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

pondělí 24. května matematika, anglický jazyk

úterý 25. května český jazyk a literatura

středa 26. května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

Prodlouží se časový limit na jejich zpracování:

 • 10 minut u českého jazyka a literatury (žáci budou mít na vypracování 85 minut),

 • 10 minut u cizích jazyků (žáci budou mít na vypracování 110 minut),

 • 15 minut u matematiky (žáci budou mít na vypracování 135 minut).3

Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného školám na příslušném formuláři.

Nově se stanoví mimořádný termín didaktických testů.

Kdo se může k mimořádnému termínu přihlásit:

 • žák nebo uchazeč, který podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021,

- a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo

- z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním a zároveň

 • podá přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.

Přihlášku k mimořádnému termínu konání této zkoušky podává žák nebo uchazeč, který je oprávněn ke konání mimořádného termínu řediteli školy, ve které měl konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky, nejpozději v rozmezí dnů 27. – 31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky); ředitel školy předá informaci o omluvení žáka a údaje z přihlášky CZVV prostřednictvím informačního systému CZVV do 1. června 2021.

Mimořádný termín didaktických testů společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7. července do 9. července 2021:

středa 7. července matematika, anglický jazyk

čtvrtek 8. července český jazyk a literatura

pátek 9. července matematika rozšiřující, francouzský, španělský, německý a ruský jazyk

Dne 19. července 2021 zpřístupní CZVV výsledky mimořádného termínu didaktických testů ředitelům škol. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat MŠMT do 9. srpna 2021, tj. 20 dnů od okamžiku, kdy CZVV zpřístupní výsledky didaktického testu konaného v mimořádném termínu školám na příslušném formuláři.

Ke společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období 2021 se žák přihlašuje do 23. července 2021 (původní termín dle zrušeného opatření obecné povahy byl do 30. června 2021, dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. je tento termín každoročně stanoven do 25. června).

Bude navýšen počet opravných termínů k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu z jednoho žádného termínu a dvou opravných termínů na jeden řádný termín a tři opravné termíny žákům, kteří:

 • konali nařízenou pracovní povinnost nebo

 • dobrovolnickou práci v zařízení poskytujícím zdravotnické či sociální služby.

Pro letošní maturanty bude vypsán ještě jeden dodatečný termín, a to

 • jak pro didaktické testy,

 • tak pro praktickou zkoušku.

Maturanti tedy nebudou mít jen dva, ale tři opravné termíny. U didaktických testů bude ten dodatečný vypsán již počátkem července, aby maturanti nemuseli čekat celé léto. U praktických zkoušek pak o konkrétním termínu rozhodne ředitel školy, stanovit ho může kdykoliv do konce srpna.

Profilová část maturitní zkoušky

Období konání profilových zkoušek je nově stanoveno od 1. června do 23. července 2021 (původní období bylo dle předchozího opatření obecné povahy od 16. května do 25. června 2021, dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. je toto období od 16. května do 10. června).

Školy mohou využít možnosti posunutí konání praktického vyučování a praktické zkoušky až do 27. srpna 2021.

Posunutí termínu konání praktické zkoušky do července či srpna 2021 je automaticky vázáno na prodloužení období školního vyučování pro účely praktického vyučování, které bude v takovém případě trvat až do dne předcházejícího dni konání praktické zkoušky, s tím, že ředitel školy stanoví rozvrhem dny, v nichž se praktické vyučování bude konat. Žáci v tyto dny mají povinnost účastnit se praktického vyučování, případně omlouvat svou neúčast. Praktické vyučování se tedy musí konat, ale je na rozhodnutí ředitele, v jakém období a ve kterých dnech bude organizováno. Má možnost jej organizovat v období po konání didaktických testů až do dne předcházejícího konání praktických zkoušek (možné až do dne 27. srpna 2021). Je však nutné rozvrh přizpůsobit termínům všech součástí maturitní zkoušky.

V podzimním zkušebním období 2021 se období pro konání praktické zkoušky maturitní zkoušky prodlužuje do 30. září 2021.

Posunulo se i "předsunuté“ období pro konání zkoušek profilové části konané formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky, které se mohou konat od 19. dubna 2021 (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. od 1. dubna).

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2021 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021).

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.

Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení.

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka).

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace.

Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1 - 4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy.

V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy.

Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní dokumentaci.

Tato úprava modelu maturitní zkoušky platí pouze pro žáky, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků (bez ohledu na formu vzdělávání) a nevztahuje se na zkoušku z cizího jazyka, který není vázán na společnou část.

Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu konají tyto ústní zkoušky za běžných podmínek,

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Písemnou práci z předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk nekonají v jarním ani podzimním období žáci, kteří jsou:

 • ve školním roce 2020/2021 žáky posledních ročníků (bez ohledu na obor a formu vzdělávání)

 • b) žáky, kteří konali řádný termín maturitní zkoušky podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků v předešlém školním roce).

Tito žáci nekonají písemnou práci z těchto předmětů ani v případě, že konají následně (v rámci 5leté lhůty od úspěšného ukončení vzdělávání) náhradní nebo opravnou zkoušku.

Ostatní žáci/uchazeči písemnou práci z těchto předmětů konají. Jsou to tedy žáci, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitních zkoušek žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušky konal nebo měl konat takto:

 • zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná výsledky všech zkoušek pouze společné části, tak do tohoto data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební období,

 • zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 30. července 2021,

 • koná-li žák praktickou zkoušku v období od 26. července do 27. srpna 2021, odevzdá přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 dnů od vykonání zkoušky.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021, s výjimkou žádosti o přezkoumání výsledku nebo průběhu praktické zkoušky profilové části nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v období od 26. července do 27. srpna 2021, kterou lze podat do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky.

Nahrazující zkouška z českého jazyka

Žák podává řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky výsledkem standardizované zkoušky nově nejpozději do 30. dubna 2021 (původní termín byl do 31. března 2021). Nemůže-li k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může tento nebo jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku, předložit řediteli školy nejpozději 5 dní před konáním prvního školního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí. Nepředloží-li žák doklad v tomto termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020.

ŽÁCI ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ S NAŘÍZENOU PRACOVNÍ POVINNOSTÍ NEBO DOBROVOLNOU PRACOVNÍ ČINNOSTÍ

Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 umožňovalo konání mimořádného termínu didaktických testů a navyšovalo počet opravných termínů k vykonání didaktických testů žákům zdravotnických a sociálních oborů vzdělání s nařízenou pracovní povinností nebo dobrovolnou pracovní činností.

Tyto úpravy modelu maturitních zkoušek byly nově vydaným opatřením obecné povahy zrušeny a nahrazeny uznáním úspěšného vykonání povinných didaktických testů

Nahrávám...
Nahrávám...