dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Zeměpis - Jižní Asie

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.40
Ukázková hodina – Základní škola – Zeměpis – Jižní Asie

Mgr. Markéta Pravdová

 

Předmět: zeměpis

Téma: Jižní Asie

Ročník: 8.

Počet žáků: 30

Doba: 45 minut

Anotace: Příprava na jednu vyučovací hodinu geografie, na téma Jižní Asie. Hodina je koncipována jako aktivizující, díky použitým organizačním formám výuky a metodám jsou žáci více zapojeni do průběhu vyučovací hodiny.

Klíčová slova: regionální geografie, Jižní Asie, Indie, Pákistán, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Srí Lanka, Maledivy

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní

Cíle:

Žák:

  • - kooperuje se spolužáky,
  • - orientuje se v mapě, zvládá práci s atlasem,
  • - Prezentuje získané informace,
  • - dokáže charakterizovat region Jižní Asie,
  • - zhodnotí svou práci i práci ostatních.

Očekávané výstupy: Žák porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.

Organizace řízení učební činnosti: hra, práce ve dvojicích, výklad

Organizace prostorová: aktivity učitel realizuje v učebně

Pomůcky: školní atlas světa, příloha 1 a 2, lepicí papírky červené a zelené

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

"Icebreak" Domino (3 minuty)

V úvodu hodiny se žáci zdraví s vyučujícím postavením. Využijeme toho a zahrajeme si hru domino. Po třídě pošleme promíchané domino kartičky – viz příloha 1. Každý žák si jednu kartičku nechá. Žáci stále stojí. Začíná žák, který má u sebe kartičku označenou černým puntíkem. Nahlas přečte "Já mám SÝRII a hledám hlavní město Sýrie." Žák, který má kartičku začínající slovem DAMAŠEK se ohlásí "Já mám DAMAŠEK a hledám mezopotámské řeky" a posadí se. Takto hra pokračuje do té doby, dokud si nesedne i první žák s kartičkou Sýrie.

Zopakování látky z minulé hodiny a vymezení aktuálních cílů (5 minut)

Díky dominu se zopakuje učivo probírané v minulé hodině – region jihozápadní Asie. Vyučující pak jen provede rychlé shrnutí, popřípadě doplní, co nebylo řečeno. Rovněž vymezí cíle dnešní hodiny a seznámí žáky s tím, že dnes budou svou pozornost věnovat regionu jižní Asie.

Nová látka

1. Práce se školním atlasem světa – vymezení regionu jižní Asie, hledání podle souřadnic, přiřazování (10 minut)

Vyučující společně s dětmi vymezí v mapě region jižní Asie (Indie, Pákistán, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Srí Lanka, Maledivy).

Žáci se ve dvojících pokusí správně lokalizovat místa v mapě dle souřadnic (viz příloha 2). Dále se pokusí daná místa spojit se správnou charakteristikou. Správně vyřešenou tabulku si pak mohou vlepit do sešitu.

2. Vyučující formou výkladu charakterizuje region Jižní Asie – povrch, obyvatelstvo, hospodářství a zajímavosti z regionu. (15 minut)

3. Upevnění učiva – obrácená křížovka (viz příloha 3) (10 minut)

Žáci budou pracovat ve dvojicích. V jedné lavici dostanou obrácenou křížovku (variantu A) a v druhé obrácenou křížovku (variantu B) – viz příloha 3. Úkolem žáků je vymyslet legendu ke křížovce. Až budou hotovi, zapíší si tajenku, odstřihnou vyplněnou část křížovky a vymění si svou variantu se sousední lavicí. Podle legendy, kterou spolužáci vymysleli, se pokusí křížovku vyplnit a odhalit tak i druhou tajenku.

Tajenky: A) KAŠMÍR B) GHÁNDÍ

Vyučující položí otázku, jestli někdo tuší, jaká je spojitost mezi tajenkami.

Máhátmá Ghándí (1869–1948) je jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie. Ghándí má velké zásluhy na získání indické nezávislosti v roce 1947. Britská Indie se tedy rozdělila na muslimský Pákistán a hinduistickou Indii. Konflikty mezi těmito dvěma zeměmi přerostly ve válku. Největším ohniskem sporu byl Kašmír, který si nárokovaly obě země. Ghándí na protest vyhlásil hladovku, dokud se obě strany nedohodnou a nesmíří. Indie nakonec své vojáky z Kašmíru stáhla. Hinduisté ale nesouhlasili s ústupky ve prospěch muslimů a Ghándímu měli jeho intervenci za zlé. Nakonec byl Ghándí zastřelen hinduistickým aktivistou.

Sebehodnocení a hodnocení ostatních (2 minuty)

V závěru hodiny učitel osloví žáky, aby zhodnotili svou dnešní práci, zda se jim hodina líbila a dozvěděli se v ní něco nového.

Nahrávám...
Nahrávám...