dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Výtvarná výchova - Barevné hraní - Výtvarná výchova v ŠVP na druhém stupni

28.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.37
Ukázková hodina – Základní škola – Výtvarná výchova – Barevné hraní – Výtvarná výchova v ŠVP na druhém stupni

Mgr. Milena Kusá

Na začátku byla barva. Jak během jedné vyučovací hodiny (45´) vytvořit podnětné prostředí a najít výtvarné techniky, kterými budou žáci tvořivě zobrazovat své vlastní představy okolního světa a současně získají znalosti o barvách i základy dovedností pro některé malířské techniky. Doba pro práci je krátká a je nutné si velmi dobře rozmyslet, co bude výstupem hodiny, zda volíme znalost nebo dovednost, která nás má dovést k řešení připraveného výtvarného záměru. Osvědčilo se mi vytváření jednoduchých na sebe navazujících výtvarných řad současně se střídáním různých forem práce. Často jsem také volila práci ve skupinách. Skupinová práce umožňuje využít znalosti a dovednosti mnohem lépe než práce jednotlivce, současně je nutné, aby se žáci naučili kriticky posuzovat jednotlivé části práce. To vede k upevnění teoretických znalostí i praktických dovedností a současně se učí komunikovat a společně řešit problém. Další metodou, která se osvědčila, je volné psaní, a to jako úvod do tématu.

Toto jsou některá témata, pro která je společným jmenovatelem barva:

 • Louka plná motýlů 6. ročník

 • Moje země

 • V pralese 7. ročník

 • Kdo žije v hlubinách

 • Jsem ostrov 8. ročník

Louka plná motýlů – 6. ročník

Učivo:

 • rozvíjení smyslové citlivosti

 • barva jako základní vizuálně obrazný element

 • linie jako prvek vizuálně obrazného vyjádření

 • zákonitosti míchání barev

 • uplatňování barvy ve vlastním vizuálně obrazném vyjádření

Motivace: Na louce rostou různé druhy trav, každé stéblo má svoji barvu. Mezi trávou jsou i luční květiny, nad loukou poletují pestří motýli a občas usednou na květy. Je krásný slunečný den.

Práce pro jednotlivce i skupiny

Vytvoříme co nejvíce odstínů zelené barvy, od hotových barev přes smíchání modré a žluté a pomocí linií = stébel poskládáme svoji louku. Pomocí plochého štětce tvoříme jednotlivé linie stébel trávy, jsou různě nakloněná, překrývají se. Každá linie má svůj barevný tón.

Očekávané výstupy:
 • pomocí modré a žluté žák tvoří co nejvíce nových odstínů zelené,

 • uvědomuje si, co všechno ovlivňuje tónování barev a vytváření odstínů jedné barvy,

 • osvojuje si zákonitosti míchání barev (základní a podvojné).

 

Na louce rozkvetly některé květiny, chrpy, kopretiny, vlčí máky, pryskyřníky... pomocí štětce nebo prstů umístíme do plochy tvary květů. Na proschlé zelené linie vytváříme tiskem tvary květů. Volíme pouze základní nebo podvojné barvy.

Očekávané výstupy:
 • žák vytváří pomocí pestrých barev dojem rozkvetlé louky,

 • volí vhodné prostředky, které nejlépe vyjádří danou představu,

 • porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření se svou zkušeností.

 

Nad loukou létají pestrobarevní motýli, občas usednou na květ nebo stéblo trávy. Na připravený list papíru namalujeme polovinu motýla. Papír přeložíme a necháme barvu dotisknout celého motýla. Pomocí jednoduchých papírových monotypů si připravíme několik motýlů, které po zaschnutí vytrhneme nebo vystřihneme a nalepíme do plochy. Lepíme pouze tělo motýla, aby křídla neschovala část louky.

Očekávané výstupy:
 • žák hledá netradiční prostředky pro vyjádření svých představ,

 • uplatňuje netradiční postupy a prostředky k dosažení osobního záměru,

 • aplikuje znalosti o pravidlech míchání a působení barev,

 • poznává barvy základní a doplňkové – jejich vzájemné působení,

 

Reflexe

Na závěr poskládáme všechny práce jednu vedle druhé, snažíme se, aby barevné tóny přecházely postupně a tvořily jednotnou plochu. Vznikne velká pestrobarevná louka. Žáci hodnotí své práce a vyměňují si zkušenosti.

Očekávané dílčí výstupy:
 • žák používá osvojené pojmy, popisuje uplatněné postupy a prostředky, umí vysvětlit jednotlivé části tvůrčího procesu.

 

Pomůcky a prostředky:

Kreslicí čtvrtka formát A3, vodové a temperové barvy, ploché i kulaté štětce, voda, balicí papír – malé formáty, nůžky, lepidlo.

Organizační forma výuky:

 • společné seznámení s problematikou tématu,

 • zopakování učiva o barvách, barevných škálách, druzích barev,

 • samostatná práce, případně skupinová práce (hledání valérů),

 • praktické vyzkoušení teoretických znalostí – míchání barev,

 • barvy základní a doplňkové – jejich vzájemné působení,

 • osvojení různých technik při práci s barvou – kresba, malba, tisk,

 • společné zhodnocení výsledků tvůrčího procesu.

Předpokládaný časový nárok: 2 hodiny (1 + 1 při hodinové časové dotaci)

 • 1 hodina – louka (stébla trávy + květy)

 • 1 hodina – motýli + celková kompozice

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

Možno doporučit i pro tuto skupinu žáků

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální rozvoj,

 • práce v realizačním týmu.

Ukázky Louky plné motýlů

Moje země – 6. ročník

Učivo:

 • rozvíjení smyslové citlivosti

 • ověřování komunikačních účinků

  • barva jako základní vizuálně obrazný element

  • zákonitosti míchání barev

  • druhy barev a jejich vliv na naše vnímání

  • linie jako základní prvek vizuálně obrazného vyjadřování

Motivace: Každý čas od času prohlíží atlas a mapy a představuje si, jaké jsou země, jaká města, jací lidé v nich žijí. Pokusíme se nejdříve trochu z mapy číst. Vidíme hranice, odkud a kam tečou řeky, jak vysoká jsou pohoří, kde se rozkládají nížiny nebo pouště. Poznáme, jak velká jsou města. A jak bude vypadat země, kterou si sami od základů vytvoříme?

Dobyvatelé kdysi dobývali nová území vojenskou silou, nám k tomu bude stačit štětec a jedna ze základních barev.

Práce pro trojice

Každý z trojice si vybere jednu barvu (základní). Na ploše čtvrtky si označíme bod, od kterého na daný pokyn nanášíme svoji barvu. Snažíme se pokrýt co největší plochu a přitom zachovat hustotu i čistotu barvy. Když je plocha pokrytá barvou, prohlédneme si, jak vypadají hranice barev, jakou plochu zaujímají jednotlivé barvy.

Očekávané dílčí výstupy:
 • hustota barev – barvy krycí a polokrycí,

 • míchání barev, barvy základní a podvojné.

 

Na ploše se objevily vedle základních barev i barvy podvojné. Hledáme hranice svých území, linie nám je pomůže vyznačit. Postupně zaplňujeme svá území dalšími liniemi, které jsou řekami, pohořími, cestami. Hledáme odkud a kam tečou řeky, kudy prochází hranice, jak velká jsou města. Vytváříme svoji zemi, ale současně se domlouváme i se svými sousedy. Co mají naše země společné, v čem se liší, jsou přátelské?

Očekávané dílčí výstupy:
 • žák pomocí linií dotváří svoji vizuální představu,

 • hledá další podněty pro vlastní interpretaci,

 • co všechno může vyčíst z mapy,

 • porovnávání vlastních představ a představ ostatních.

 

Každý z trojice si připravuje prezentaci své země. Pojmenujeme svoji zemi, případně světadíl, na kterém se trojice zemí nachází, doplníme údaje (počet obyvatel, hlavní město, život obyvatel, hospodářství, státní zřízení....), jako v atlase.

Očekávané dílčí výstupy:
 • žák slovně komentuje svoji vizuální představu, doplňuje další údaje,

 • hodnotí důležité okamžiky své práce, případně problémy, které musel řešit sám nebo společně s ostatními.

 

Reflexe

Ze tří základních barev se na ploše objevily pomocí míchání další barevné tóny (barvy podvojné). Jaká musela být hustota barev, jak se pracovalo s krycími barvami. Linie, které pomáhaly dotvářet tvar a z náhodně vytvořených barevných ploch vznikaly nové vizuální představy.

Očekávané dílčí výstupy:
 • žák slovně se vyjadřuje k výsledkům své práce, prezentuje své představy i představy svých spolupracovníků,

 • umí zhodnotit a popsat jednotlivé části své práce, používá správné pojmy.

 

Pomůcky a prostředky:

 • temperové barvy, ploché štětce, voda, čtvrtka A3, tuš, fixy, kreslicí papír A4, pastelky, školní atlas, staré mapy

Organizační forma výuky:

 • seznámení s problematikou daného tématu,

 • práce ve trojicích, samostatná práce,

 • prezentace,

 • společné hodnocení jednotlivých prací i prezentace jejich autorů.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

Možné doporučit i této skupině žáků.

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova,

 • práce v realizačním týmu,

 • komunikace.

Ukázky na téma Moje země

V pralese – 7. ročník

Učivo:

 • rozvíjení smyslové citlivosti

 • barva jako základní vizuálně obrazný element

 • zákonitosti míchání barev

 • uplatňování barvy ve vlastním vizuálně obrazném vyjádření

Motivace: Vydali jsme se do pralesa, kde chceme zdokumentovat, co nejvíce rostlin. Na naší paletě ale chybí zelená. Na tvém dokumentu zelená nesmí chybět. Jak zachytíš věci kolem sebe?

Práce pro jednotlivce

Mícháním modré a žluté se pokusíme vytvořit co nejvíce odstínů zelené barvy. Protože prales není jenom zelená, doplňujeme postupně i další pestré barvy.

Očekávané výstupy:
 • žák si opakuje zákonitosti míchání barev (základní, podvojné),

 • uvědomuje si, co ovlivňuje tónování barev a vytváření jejich odstínů.

 

K pralesu patří i květy, jako jsou orchideje, pestrobarevní ptáci (papoušci, kolibříci...), ale také různá zvířata. Domalujeme nebo doplníme formou koláže.

Očekávané výstupy:
 • žák pomocí pestrých barev dotváří dojem pralesa,

 • volí prostředky, které nejlépe navodí danou představu.

 

Práce ve skupině

Oblasti pralesa se od sebe mohou lišit. Rostou v nich různé druhy rostlin, žijí odlišná zvířata. Pokusíme se najít společné znaky a vytvořit společnou velkou pralesní oblast. Postupně k sobě přikládáme jednotlivé práce tak, aby barevné tóny pozvolna přecházely. Pokusíme se umístit všechny práce. Některé musíme ještě propojit domalbou.

Očekávané výstupy:
 • společná konfrontace jednotlivých barevných interpretací,

 • rozvíjení schopnosti porovnávat a vhodně interpretovat shodné barevné tóny a tvary,

 • porovnání shod a rozdílů a doplnění dalších barev a tvarů podle společného záměru.

 

Reflexe

Protože kolem sebe máme prales, můžeme ho ještě zaplnit zvuky. Výborně se hodí text básně Bestiárium, který můžeme číst všemi směry i různě hlasitě.

Nahrávám...
Nahrávám...