dnes je 20.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Slavíme Vánoce

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.2
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Slavíme Vánoce

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová výuka  (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Výtvarná výchova, Anglický jazyk)

Téma: Slavíme Vánoce

Ročník: 3.

Počet žáků: 25

Doba: 7 vyučovacích hodin

Anotace: Už je tu zas adventní čas ... A předvánoční období nabízí mnoho příležitostí pro propojení školní výuky s reálným světem žáků. Nabízené činnosti lze realizovat v uceleném celku nebo v oddělených vyučovacích hodinách v průběhu delšího časového období.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, dokončení příběhu, Christmas, kružnice, mandala, ornament, osová souměrnost, poezie, příběh s dětským hrdinou, přírodní materiál, rýsování, svícen, tradice, Vánoce

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení

 • Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku.
 • - Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění.

Anglický jazyk:

 • - Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary.
 • - Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině.

Člověk a jeho svět (Prvouka):

 • - Žák uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost.

Výtvarná výchova:

 • - Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.

Člověk a svět práce:

 • - Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.
 • - Žák pracuje podle slovního návodu a předlohy.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná a skupinová práce. Při dělení do skupin lze využít prvky náhody – žáci si vylosují plastové víčko (barevný lísteček) a rozřadí se do skupin podle barev, učitel může rozřazení do skupin připravit (podle specifik dané třídy) nebo si žáci skupiny vytvoří sami. Skupiny mají ideálně čtyři členy, v jednotlivých činnostech se složení skupin může proměňovat.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, uspořádání stolů zvolíme tak, aby umožňovalo skupinovou práci. Při samostatném čtení si žáci sami vybírají místo, kde chtějí číst. Pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Pro rýsování, práci s barvami a s přírodním materiálem je vhodné samostatné pracovní místo u stolu.

Text:

Společné cíle:

Žáci se učí plánovat svou práci, reflektovat její průběh a hodnotit své zapojení do společné práce.

Český jazyk a literatura

Cíl: Žáci čtou s porozuměním, vyhledají podstatné informace v textu, dokončí příběh, rozliší poezii a prózu (příběh s dětským hrdinou), reprodukují přečetný text z paměti.

Pomůcky: texty z Přílohy 1 a 2, nastříhané proužky papíru, psací potřeby, kniha "Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek" (E. Petiška)

Žáci polohlasně čtou ve dvojici text "Dárky" (viz Příloha 1), při čtení se střídají (můžeme využít i samostatné tiché čtení). Po přečtení zformulují dvě otázky, které je možné na základě přečtení textu zodpovědět a každou otázku zapíší na samostatný proužek papíru.

Příklady otázek, které žáci utvořili:

Kolik dárků Martínek potřeboval? Co koupil dědečkovi? Kdo mu poradil, co má koupit pro maminku? Ve kterém obchodě byl pro poslední dárek? Jakou barvu má peněženka? Kam schoval balíček? Ve kterém ročním období se odehrává příběh? Proč si Martínek nemohl v obchodě vybrat? Proč měl Martínek ruku v kapse?

Přesuneme se do kruhu (na koberec) a zapsané otázky položíme na jednu hromádku (textem dospod). Žáci si postupně po jedné vytahují otázky. Otázku přečtou a zodpovědí. Pokud si nejsou odpovědí jistí, mohou se podívat zpět do textu. Pokud je ve třídě větší počet žáků, utvoří kruhy dva.

Po zodpovězení otázek požádáme žáky, aby samostatně nebo ve dvojici příběh dokončili. Svou verzi závěru příběhu zapíší na papír. Několik žáků (těch, kteří budou sami chtít) požádáme, aby svůj závěr přečetli nahlas. Ostatní práce vystavíme ve třídě na přístupném místě, aby si spolužáci mohli dokončené texty sami přečíst (o přestávce). Na závěr učitel přečte konec příběhu z knihy E. Petišky.

V následující vyučovací hodině budou žáci číst básně (viz Příloha 2). Po rozdání textu si žáci přečtou básně tiše sami, následuje hlasité čtení dobrovolníků a na závěr čtou všichni žáci společně nahlas.

Připomeneme si text "Dárek" z předchozí hodiny a požádáme žáky, aby oba texty porovnali – v čem jsou rozdílné (poezie / próza, délka, ...) a v čem shodné (námět Vánoce).

Rozdělíme žáky do skupin a položíme otázku: "Která z básní by se nejlépe hodila k příběhu a proč?" Necháme žáky, aby ve skupinkách, řekli svůj názor (důležité je obhájení "proč") a poté zástupce každé skupiny přednese společný závěr ostatním skupinám. V této části je podstatné, že žádná odpověď není nesprávná, důležité je obhájení výběru básně (argumentace).

Na závěr vyučovací hodiny můžeme uspořádat "soutěž" – nauč se jednu (nebo více) básní zpaměti za pět minut. Odměříme 5 minut, rozdělíme žáky do skupin a ve skupinách je necháme přednášet naučené básně. Spolužáci mohou očima sledovat správnost podle natištěného textu.

Žáci hodnotí (pohybem ruky – zvednutá ruka nad hlavu "skvěle", ruka v úrovni očí "dobře", ruka spuštěná dolů "moc se mi nedařilo"), jak se jim pracovalo ve skupinách, jak se jim dařilo při obhajování vybrané básně a jak se jim povedl nácvik básně zpaměti.

Anglický jazyk

Cíl: Žáci si osvojí slovní zásobu k tématu Christmas (Vánoce).

Pomůcky: obrázkové karty, karty se slovy (se slovní zásobou, kterou chceme žáky naučit), spojovačka pro každého žáka (viz Příloha 3), text ke čtení (viz Příloha 4), křížovka pro každého žáka (viz Příloha 5), řešení křížovky (viz Příloha 6)

Slovní zásoba: Christmas (Vánoce), Christmas tree (vánoční stromeček), present (dárek), star (hvězda), bells (rolničky), Christmas card (vánoční přání), Christmas carols (vánoční koleda), Christmas lights (světelný řetěz), Christmas cake (dort), Santa Claus, reindeer (sob), candle (svíčka), angel (anděl)

V úvodu hodiny začneme zopakováním číslic pomocí spojovačky. Vyučující diktuje čísla v pořadí 1 – 3 – 2 – 6 – 7 – 10 – 12 – 2 – 4 – 8 – 0 – 5 – 9 – 11 – 13 – 3 – 14 – 15 – 1 – 7. Po spojení se objeví obrázek "present". What´s this? It is a present.

Ukážeme postupně další obrázky z připravené slovní zásoby, pojmenujeme je a žáci nahlas společně opakují. K obrázkům přiřadíme slova na kartách a necháme dvojice žákům na očích.

Přečteme si společně text (viz Příloha 4) a necháme žáky odvodit, jakého tématu se týká. Text není nutné překládat. Vyhledáme slova, která máme na obrázcích, můžeme je barevně podtrhnout. Vysvětlíme žákům, jak se slaví Vánoce ve Velké Británii. Můžeme se společně zamyslet nad rozdíly i nad tím, co je pro oslavy u nás a ve Velké Británii společné.

Slova na kartách položíme do kruhu obrázky dolů, žáci je postupně otáčí a pojmenují (It is ...), pak přiřadí napsaná slova na kartách. Můžeme zařadit hádání slov podle obrázků: učitel jeden obrázek zakryje a nechá odkrytou jen jeho malou část, postupně obrázek odkrývá, dokud jej žáci správně nepojmenují.

Žáci samostatně řeší křížovku (viz Příloha 5). Na tabuli umístíme obrázky v pořadí podle řádků v křížovce (cake, lights, star, reindeer, present, Christmas tree, Santa Claus, bells). Pokud žáci potřebují, mohou se podívat na slova na kartách. Řešení křížovky si nakonec ukážeme (viz Příloha 6).

Na závěr hodiny napíší žáci dopis Santa Clausovi (viz Příloha 7). Žáci, kteří chtějí, mohou přečíst svůj dopis nahlas.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žáci se učí rýsovat kružnici, osvojují si dovednost práce s kružítkem; modelují osově souměrné útvary pomocí překládání papíru.

Pomůcky: volné listy papíru na rýsování, kružítko, pracovní list s obrázky k dokreslení (osová souměrnost – viz Příloha 8), barevné papíry, tužka, nůžky, lepidlo

Aktivitu je vhodné zařadit ve chvíli, kdy se žáci seznámili s rýsováním pomocí kružítka a mají za sebou první zkušenosti, které si dále upevňují. Názorně žákům ukážeme, jak pomocí kružítka vytvoří pravidelný ornament (mandalu). Následuje samostatná práce žáků. Každý postupuje svým vlastním tempem, zkouší vytvářet různé obrázky pomocí různých velikostí kružnic (čím větší, tím je práce snazší. Hotové ornamenty si žáci uschovají, použijí je v hodině výtvarné výchovy jako šablonu.

Na pracovním listě 8 dokreslí obrázky tak, aby byly osově souměrné. Připomenou, si co je osově souměrný obrázek. Námětem pro další činnost bude tvorba města, jehož domy jsou ve večerních hodinách (na Štědrý den) krásně osvětlené.

Žáci si přeloží barevný papír a tužkou si předkreslí polovinu domu. Pak polovinu domu na přeloženém papíře vystřihnou a rozloží. Dům bude osově souměrný.

Vedeme žáky k pečlivému vystřižení. Žáci mohou dům doplnit drobnými geometrickými tvary, které si vystřihnou z jiné barvy papíru a na dům nalepí. Také tyto doplňky by měly být nalepeny souměrně. Z připravených domů žáci sestaví společně celé město.

Při závěrečném hodnocení necháme žáky, aby vybrali dům, který chtějí ocenit (důležité je zdůvodnění, proč vybraný dům oceňují). Případně mohou dát některému domu doporučení na vylepšení.

Člověk a jeho svět (Prvouka)

Cíl: Žáci si uvědomují rozmanitost tradic a jejich kulturní kontext a porovnávají vlastní zkušenost s oslavou Vánoc se zkušeností spolužáků.

Pomůcky: kvíz pro každého žáka (viz Příloha 9), text z encyklopedie (viz Příloha 10), papír na volné psaní, psací potřeby, přesýpací hodiny nebo jiná časomíra

V úvodu hodiny žáci píší volné psaní na téma Vánoce. Volné psaní je motivační technika, jejíž podstatou je zachycení myšlenek k danému tématu. Pravidlem je, že žáci píší po určenou dobu (3 minuty), nezvedají pero z papíru, nevracejí se,

Nahrávám...
Nahrávám...