dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Pravěk

25.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.9
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Pravěk

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Umění a kultura – výtvarná výchova, Tělesná výchova

Téma: Pravěk

Ročník: 4.

Počet žáků: 25

Doba: přibližně 8 vyučovacích hodin

Anotace: Náměty na činnosti k tématu pravěk vycházejí ze zájmu žáků o dané časové období. Běžné aktivity jako práce s textem, doplňování -i/-y po měkkých / tvrdých souhláskách, řešení slovních úloh, numerické výpočty, modelování, kreslení a pohyb zarámované dobou kamennou jsou pro žáky poutavé a většina z nich se do práce zapojuje s větší energií a chutí.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, kresba, literární text, modelování, násobení, obilí, obratnost, písemné odčítání, pravěk, pokus, pozorování, slova příbuzná, slovní úloha, tvoření otázek

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
 • - Žák rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává.
 • - Žák volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace.

Člověk a jeho svět (Lidé a čas):

 • - Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody):

 • - Žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.
 • - Žák založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu.

Člověk a svět práce:

 • - Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu.

Umění a kultura – výtvarná výchova:

 • - Žák nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.

Tělesná výchova:

 • - Žák zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce ve dvojicích a v malých skupinách. Při dělení do dvojic/skupin necháme žákům možnost rozhodnutí, s kým by rádi spolupracovali.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci), tělesná výchova probíhá venku nebo v tělocvičně podle počasí

Text:

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák čte s porozuměním, píše správně i/y, rozpozná slova příbuzná a vhodně je použije.

Pomůcky: karty i/y, stírací tabulka, fix, hadřík, pracovní list (Příloha 1) pro každého žáka

1. Učitel říká slova s i/y, žáci zvedají správnou kartu (i/y), svou volbu odůvodňují. Učitele může vystřídat vybraný žák.

2. Učitel na tabuli předepíše několik vybraných slov, např. ulovit, zahradník, doletět, porybný. Žáci opíší jedno vybrané slovo (ve dvojici se na něm domluví) na stírací tabulku, vyznačí kořen slova a snaží se po předem stanovenou dobu utvořit (napsat) co nejvíce slov příbuzných. Ve dvojicích si zkontrolují řešení a společně vymyslí text, ve kterém použijí vytvořená slova (pouze ústně). Stejným způsobem pokračují s dalším vybraným slovem.

3. Žáci vypracují samostatně nebo ve dvojicích úkoly z pracovního listu. Po dokončení proběhne kontrola ve skupinách.

4. Žáci si k úvodnímu textu z pracovního listu připraví otázky, na které lze podle textu odpovědět (napíší na stírací tabulku). Ve skupinách na ně odpovídají.

Český jazyk a literatura

Cíl: Žák přečte úryvek literárního textu a podle své fantazie ho dokončí.

Pomůcky: čistý list papíru, psací potřeby, literární text (Příloha 2) pro každého žáka, kniha V pravěkém světě (A. Caha) pro učitele

1. Žáci si samostatně (tiše) přečtou úryvek textu z přílohy. Ve dvojicích nebo ve skupinách přečtený text shrnou. Navrhnou název.

2. Samostatně napíší pokračování příběhu podle své fantazie.

3. Ve skupinách si navržené pokračování příběhu přečtou a porovnají, zda se shodli nebo lišili.

4. Učitel dočte závěr kapitoly napsané autorem, představí žákům knihu.

5. Pokud je dostatek času, může učitel přečíst jiný vybraný úryvek z knihy.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žák samostatně řeší slovní úlohy s využitím osvojených početních operací.

Pomůcky: násobilkové pexeso do dvojice, stírací tabulka, fix, hadřík, pracovní list (Příloha 3) pro každého žáka, proužky papíru na tvoření slovních úloh

1. Žáci si ve dvojicích zopakují násobilku hrou pexeso.

2. Z pracovního listu si samostatně vybírají slovní úlohy, které řeší vlastním tempem. K výpočtům použijí stírací tabulku nebo čistý papír, odpověď zapíší přímo do pracovního listu. Kontrolu může provést učitel, žáci společně ve skupinách nebo samostatně (učitel

Nahrávám...
Nahrávám...