dnes je 25.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Podzimní příroda

7.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.8
Ukázková hodina – Základní škola – Projektová výuka – Podzimní příroda

Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.

Předmět: projektová – tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Výtvarná výchova, Pracovní výchova, Tělesná výchova

Téma: Podzimní příroda

Ročník: 3.

Počet žáků: 24

Doba: 8 vyučovacích hodin

Anotace: Podzimní příroda nabízí mnoho příležitostí, jak propojit obsah jednotlivých předmětů a navzájem jej provázat. Činnosti lze vybrat a zařadit v jednom tematickém dni nebo je rozdělit do více dní v průběhu týdne. Náměty by mohli využít nejen vyučující ale i vychovatelé školních družin pro odpolední činnosti.

Klíčová slova: čtení s porozuměním, práce s textem

Klíčové kompetence (jsou naplňovány v dlouhodobém horizontu):

Kompetence k řešení problémů

 • Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.

Kompetence komunikativní

 • Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

 • Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní

 • Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Očekávané výstupy (RVP ZV), ke kterým aktivity v dlouhodobějším horizontu směřují:

Český jazyk a literatura:

 • - Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 • - Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.
 • - Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev.

Matematika a její aplikace:

 • - Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci.
 • - Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků.

Člověk a jeho svět (Prvouka):

 • - Žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.

Tělesná výchova:

 • - Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
 • - Žák spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích.

Člověk a svět práce:

 • - Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů.

Umění a kultura (výtvarná výchova):

 • - Žák v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.

Organizace řízení učební činnosti:

V průběhu jednotlivých aktivit je střídána samostatná práce a práce ve dvojicích (malých skupinách). Při dělení do dvojic / skupin vyučující nechá žáky, aby se sami rozdělili; použije losovátka, nebo (pokud to považuje za nutné) rozdělení předem připraví. Záleží na záměru vyučujícího a podmínek konkrétní třídy.

Organizace prostorová:

Aktivity probíhají ve třídě, stoly mohou být uspořádány do řad nebo po dvou u sebe s židlemi okolo (pro 4 žáky), pro sdílení je vhodné sezení v kruhu (na koberci). Tělesná výchova probíhá venku nebo v tělocvičně. Prvouka probíhá venku a následně ve třídě.

Text:

Český jazyk a literatura – 1. hodina

Cíl: Žáci porovnají dva předložené texty (Příloha 1) a na základě tvaru určují, co je básnička a co ne. Svoje tvrzení se snaží zdůvodnit.

Pomůcky: pracovní list (Příloha 1) pro každého žáka, psací potřeby

Vyučující požádá žáky, aby ve dvojicích určili, která z ukázek je básnička a která není? Žáci by si měli svoje tvrzení odůvodnit. Podle čeho se rozhodovali? Následuje "hlasování" o obou textech a společné odůvodnění (vyučující může zapsat na tabuli).

Vyučující žáky vyzve: "Která ukázka by se vám lépe zpívala? Proč?" Žáci si ve dvojicích vyzkouší oba texty zazpívat na známou melodii.

"Která ukázka by se vám lépe pamatovala? Proč?"

Zahrajeme si hru. Jeden z dvojice se po určenou dobu učí básničku a druhý z dvojice se snaží zapamatovat text. Po uběhnutí stanoveného času se ve dvojici vzájemně vyzkouší, jak si text zapamatovali. Potom se dvojice vymění a každý se učí druhý text (po stejnou dobu). Po uplynutí času se opět vyzkouší, kdo umí text lépe.

Každý žák si na pracovní list k textu zaznamená, který text se mu učil lépe a zkusí odůvodnit, proč.

Český jazyk a literatura – 2. hodina

Cíl: Žáci tvoří podle fantazie krátký text, který zapíší.

Pomůcky: papír A3, 2 tužky, psací potřeby, pastelky

Aktivitu zahájíme ve stoje. Žáci do vzduchu oběma rukama zároveň "kreslí", jak padá list ze stromu, jak se ve větru otáčí a pak se pomalu snáší na zem. Na lavici si položí papír velkého formátu na výšku a oběma rukama zároveň kreslí tužkami "trasu" listu ze stromu dolů na zem. Při kreslení stojí.

Jakmile mají všichni dokresleno, posadí se a vyučující uvede další činnost: "Zavři oči a představ si, že jsi poslední list na stromě. Všichni tvoji kamarádi už opadali a ty jsi zůstal sám. Na co myslíš? Co vidíš z té výšky? Co by sis přál?" Po chvíli žáky požádá, aby oči otevřeli a na linky, které si na papír nakreslili, zapsali, co si list myslí, co vypráví.

Napsané texty si vzájemně přečtou ve dvojicích nebo v malých skupinách. Na závěr si mohou papír dozdobit kresbou pastelkami.

Matematika a její aplikace

Cíl: Žáci si procvičují a zpřesňují odhad množství; procvičují práci s pravítkem při rýsování.

Pomůcky: stírací tabulka, 1l sklenice (podle počtu dvojic), nasbírané plody: kaštany, žaludy, šípky, ořechy – vlašské, lískové, bukvice, modřínové šišky (v dostatečném množství), čisté papíry, pravítko, ořezaná tužka, vzor pavoučí sítě

Vyučující uvede aktivitu: "Mnoho zvířat si na zimu připravuje zásoby. Představte si veverku z pohádky, která si nasbírané zásoby ukládá do sklenic a potřebuje vědět, kolik se jí tam plodů vejde."

Žáci pracují ve dvojicích. Nejprve si vyberou jeden druh z připravených plodů. Každý ze dvojice zapíše svůj odhad na tabulku a poté společně plody nasypou do sklenice a spočítají je, aby se o přesnosti odhadu přesvědčili. Žák, který odhadl skutečné množství přesněji, si zapíše bod. Postupně odhadují množství jednotlivých plodů, které mají k dispozici. Na závěr si body spočítají. Cílem je, aby si žáci zpřesňovali dovednost odhadnout množství a aby postupně došli k závěru, že čím mají menší plody, tím se jich do sklenice vejde více.

Na konci aktivity dá vyučující žákům prostor, aby sami zhodnotili, jak se jim odhad dařil, zda se postupně zlepšovali a co by mohli pro svoje zlepšení udělat příště.

Další aktivitu vyučující uvede: "Kdyby byl pavouček

Nahrávám...
Nahrávám...