dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Výpočet dráhy pohybu těles (s), doby pohybu (t), vektor rychlosti, grafy

20.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.43
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Výpočet dráhy pohybu těles (s), doby pohybu (t), vektor rychlosti, grafy

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: Výpočet dráhy těles (s), výpočet času (t), vektor rychlosti, grafy

Ročník: 7.

Počet žáků ve třídě: 30

Doba: 45 minut

Anotace: Výuka navazuje na předcházející hodinu (tj. na hodinu Rovnoměrná a nerovnoměrná rychlost). Nadstavbou jsou výpočty dráhy a času ze vztahu v= s:t. Žáci se seznámí s rychlostí jako s vektorovou fyzikální veličinou a dokáží sestrojit různé grafy.

Klíčová slova: dráha, čas, průměrná rychlost, převody jednotek, vektor, graf

Klíčové kompetence: Žáci využívají znalostí z předcházejících hodin, operují s obecně užívanými termíny a dokáží je uplatnit při řešení praktických příkladů. Dokáží ze slovního zadání příkladu udělat zápis do sešitu. Umí sestrojit graf a vyčíst z něj potřebné údaje k řešení příkladu.

Cíle: Žáci na základě praktického měření délky a času dokáží vypočítat rychlosti různých těles.

Očekávané výstupy: Žáci znají rozdíl mezi stálou a průměrnou rychlostí a umí uvést praktické příklady. Dokáží vypočítat dráhu a čas ze vztahu v= s:t. Umí sestrojit graf a vyčíst z něj potřebné údaje.

Organizace prostorová: učebna

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, milimetrový papír

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost vyučujícího a žáků
0–2 min. Zápis do třídní knihy (výpočet s a t, vektor rychlosti, grafy).
3–7 min. Rychlé ověřování vědomostí žáků formou dotazů: 1. Jak poznáte, že těleso koná rovnoměrný pohyb a jaká je jeho rychlost?2. Uveďte příklady rovnoměrného pohybu.3. Kdy těleso koná nerovnoměrný pohyb?4. Jak se vypočítá průměrná rychlost?5. V jakých jednotkách se uvádí rychlost?6. Jaký je vztah mezi jednotkou rychlosti v m/s a km/h?7. Převeďte rychlost 5 m/s na km/h.
8–42 min. Výklad nové látky.
43–45 min. Vyučující zhodnotí vyučovací hodinu. Rozdá žákům domácí úkol (viz Graf 3). Upozorní žáky, že příští hodinu bude písemný test, který bude obsahovat celou probranou látku.

Vyučující požádá třídu, aby zformulovala odpověď.

Rychlost je vektorová veličina, protože udává jak velikost, tak směr.

Proto tento příklad můžeme řešit, nejen výpočtem, ale i graficky. Proto jste si měli přinést milimetrový papír. Jak sestrojit takový graf? Na svislou osu budeme zapisovat dráhu v km/h. Na

Nahrávám...
Nahrávám...