dnes je 3.12.2023

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Test (rychlost)

23.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.44
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Test (rychlost)

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: Test (rychlost)

Ročník: 7.

Počet žáků ve třídě: 30

Doba: 45 minut

Anotace: V testu žáci uplatní všechny získané znalosti z předcházejících hodin.

Klíčová slova: pohyb tělesa, průměrná rychlost, vzorce pro výpočet vp, s, t, graf

Klíčové kompetence: Žáci využívají znalostí z předcházejících hodin a dokáží je uplatnit při řešení úloh v testu.

Očekávané výstupy: Žáci v předcházejících hodinách probrali dostatečné množství praktických příkladů i domácích úkolů. Na základě toho by měli test zvládnout.

Organizace prostorová: učebna

Pomůcky: psací a rýsovací potřeby, testy s variantami A i B

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost vyučujícího a žáků
0–2 min. Zápis do třídní knihy (závěrečný test z probrané látky)
3–7 min. Vyučující vybere od žáků vypracované domácí úkoly.
8–10 min. Vyučující rozdá žákům testy. Upozorní žáky, že nesmí používat kalkulačky! Žáci nemusí vypracovávat příklady, tak jak jdou za sebou, musí je však řádně označit. Při sestrojování grafu musí používat rýsovací potřeby. Časový limit na vypracování je 25 minut.
11–36 min. Samostatná práce žáků.
37–40 min. Vyučující ještě před odevzdáním testů připomene žákům, aby si zkontrolovali, zda mají testy podepsané. Odevzdání testů.
41–45 min. Vyučující zhodnotí průběh vyučovací hodiny.

TEST

Předmět: fyzika – varianta A

Téma: Rychlost

Třída:

Jméno a příjmení žáka:

1. Kdy těleso vykonává rovnoměrný pohyb? Uveď příklady.

2. Jakou značku má fyzikální veličina rychlost a v jakých

Nahrávám...
Nahrávám...