dnes je 27.2.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Fyzika - Měření rychlosti těles

20.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.41
Ukázková hodina – Základní škola – Fyzika – Měření rychlosti těles

Zdeněk Hanzelín

Předmět: fyzika

Téma: měření rychlosti těles

Ročník: 7.

Počet žáků ve třídě: 30

Doba: 45 minut

Anotace: Vyučovací hodina je založena na praktickém měření rychlosti těles. Je stanovena délka dráhy a žáci měří čas tělesa, potřebný k překonání stanovené dráhy.

Klíčová slova: dráha, čas, rychlost

Klíčové kompetence: Žák využívá efektivní učení, vhodné způsoby a metody, třídí informace, operuje s obecně používanými termíny. Aktivně se podílí na porovnání závislosti rychlosti na dráze a času.

Kompetence k řešení problémů: Žáci volí vhodné řešení k dosažení cílů.

Cíle: Žáci na základě praktického měření délky a času dokáží vypočítat rychlosti různých těles.

Očekávané výstupy: Žáci si uvědomí závislost rychlosti na dráze a času. Poznají, že tělesa, která v nejkratším čase urazí stanovenou dráhu, se budou pohybovat větší rychlostí, než tělesa u kterých naměříme delší čas.

Organizace prostorová: učebna, chodba školy

Pomůcky:

1. autíčka na dálková ovládání (ta přinesou žáci po dohodě s vyučujícím se souhlasem rodičů)

2. skládací metr nebo pásmo (pro přesné stanovení délky dráhy)

3. stopky pro přesné měření času

4. tabulku, do které vyučující bude zapisovat potřebné údaje (viz Příloha 1)

Snímek vyučovací hodiny:

Čas Činnost žáků a vyučujícího
0–2 min. Zápis do třídní knihy (praktické měření rychlosti tělesa).
3–5 min. Rozdání označených modelů žákům.
6–10 min. Stanovení délky dráhy pomocí pásma nebo metru. Označení startu a cíle. Místo: učebna, chodba školy.
Nahrávám...
Nahrávám...