dnes je 18.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Dějepis - Mezopotámie - Sumer, Asýrie, Babylon

20.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.56
Ukázková hodina – Základní škola – Dějepis – Mezopotámie – Sumer, Asýrie, Babylon

Mgr. Markéta Pravdová

Předmět: dějepis

Téma: Mezopotámie – Sumer, Asýrie, Babylon

Ročník: 6.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: Příprava na jednu vyučovací hodinu dějepisu zaměřená na prostudování a pochopení vzniku městských států na území úrodného půlměsíce.

Klíčová slova: Mezopotámie, Sumer, Asýrie, Babylon, městské státy, Aššurbanipal, Chammurabi, Nabukadnezar

Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní

Cíle: Žák bude schopen se orientovat v dějinách Mezopotámie, uvede příklady městských států, které vznikly na tomto území a přiřadí vybrané starověké památky k jednotlivým místům.

Očekávané výstupy: Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací. Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.

Použité metody a organizace řízení učební činnosti: samostatná práce, myšlenková mapa, hra

Organizace prostorová: aktivity učitel realizuje v učebně

Pomůcky: tikající bomba (kuchyňská minutka), pracovní list s myšlenkovou mapou, odborný text

Průběh vyučovací hodiny

"Icebreak" Hra "bomba" (5 minut)

Po třídě nechám kolovat tikající bombu (kuchyňskou minutku), úkolem každého žáka je říct alespoň jednu informaci týkající se látky z minulé hodiny. Tématem byl úvod do starověku: rozdělení na staroorientální a otrokářské státy, charakteristiky jednotlivých skupin, úvod do dějin Mezopotámie, úrodný půlměsíc, Eufrat a Tigris, zikkurat... atp. Kdo splní podmínku, pošle bombu dál. Hrajeme o plusíka, komu bomba "bouchne" v ruce, je bez plusu.

Nová látka (35 minut)

Učitel nejprve žáky seznámí s tím, jak vznikaly městské státy. (5minut)

V oblasti Mezopotámie, v povodí řek Eufrat a Tigris žili lidé ve vesnicích. Z vesnic postupně vznikala města a kolem roku 3 000 př. n. l. si města začala podmaňovat i své okolí. Vznikaly tedy první městské státy. V čele byl velekněz, kterému patřila veškerá půda. Část vypěstované úrody se shromažďovala v chrámu (v zikkuratu), odtud se pak dále přerozdělovala. Tomuto systému se říkalo "chrámové hospodářství".

Městské státy mezi sebou začaly soupeřit, a tak rostla role vojevůdců. Právě z nich se později stali králové, kteří svou moc opírali o pomoc úředníků. Z chrámového hospodářství se tak stalo hospodářství palácové.

Na území Mezopotámie vznikly postupně tři velké říše.

Dále již žáci pracují samostatně. Pročtou si odborný text (viz Příloha 1) a pokusí se správně vyplnit myšlenkovou mapu (viz Příloha 2). (20 minut)

Společná kontrola (10 minut).

Učivo je možné doplnit o ukázky z Eposu o Gilgamešovi / Chammurabiho zákoníku (viz Příloha 3).

Závěr (5 minut)

Na závěr hodiny vyučující povypráví dětem příběh o Babylónské věži a zadá dobrovolný domácí úkol, a to zjistit, jaký ze 7 divů světa stával v Babylóně. (Semiramidiny visuté zahrady)

Nahrávám...
Nahrávám...