dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Chemie, přírodopis, fyzika, ekologie - Laboratorní práce - objem kapky vody

7.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.68
Ukázková hodina – Základní škola – Chemie, přírodopis, fyzika, ekologie – Laboratorní práce – objem kapky vody

Mgr. Kateřina Průšová

Předmět: chemie, přírodopis, fyzika, ekologie

Ročník: 7., 8.

Počet žáků: 25

Doba: 45 minut

Anotace: jedna vyučovací hodina laboratorní práce použitelná k tématům voda, vodní koloběh, znečištění vody, objem a jeho měření

Klíčová slova: voda, vodní koloběh, znečištění vody, objem a jeho měření, laboratorní práce

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, kompetence občanské, kompetence pracovní

Kompetence k učení

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,

 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Kompetence k řešení problémů

 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.

Kompetence komunikativní

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu,

 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.

Kompetence sociální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,

 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.

Kompetence občanské

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Kompetence pracovní

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot.

Cíle:

a) RVP:

 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,

 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,

 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

b) Cíle konkrétní hodiny:

 • upevnění učiva z předchozí hodiny – voda,

 • praktické provedení laboratorní práce,

 • spolupráce v malé skupině,

 • důraz na dodržování bezpečné práce v laboratoři.

Očekávané výstupy:

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí,

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek,

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky,

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití,

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění,

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka.

Mezioborové přesahy a vazby:

Přírodopis

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody

Fyzika

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 • rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti,

 • utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,

 • vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci,

 • vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů.

Výchova demokratického občana

 • vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti,

 • umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků,

 • rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti,

 • prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování,

 • vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení,

 • vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu.

Multikulturní výchova

 • na rozvoj dovedností potřebných pro uplatňování vlastních práv a respektování práv druhých,

 • na utváření tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám,

 • na rozvoj dovedností komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Mediální výchova

 • na využívání vlastních schopností v týmové práci a dovednosti přizpůsobit se potřebám a cílům týmu.

Organizace řízení učební činnosti:

V předchozí hodině je potřeba dát žákům následující instrukce:

 • Každý žák bude mít svůj hadr na úklid a přílohu.

 • Před začátkem hodiny si žáci vyzvednou ochranné prostředky (laboratorní plášť).

Před samotnou hodinou je potřeba připravit pomůcky.

Na nosítka v kabinetě chemie připravím:

- pro třídu (15 skupin) 15x odměrný válec nejlépe 25 ml, 15x kapátko, 30x kádinka, 1 lahev se saponátem a k ní kádinku s kapátkem. Odměrný válec musí být širší než kapátko, protože jinak se vždycky najde někdo, komu kapátko ve válci uvízne, pak nejde ven a musí se vytáhnout něčím špičatým. Kapátko se při tom zničí.

Před zvoněním vybavím všechny žáky laboratorním pláštěm, ve škole jich máme dostatečné množství.

Organizace prostorová:

V učebně, žáci v lavicích pracují ve skupinkách podle možností školy. V naší škole máme pomůcek dostatek, žáci pracují ve dvojici. V učebně musí být umyvadlo.

Pomůcky:

Do každé skupiny 1 odměrný válec o objemu nejlépe 25 ml (nebo podle možností – je možné použít 50 ml), kapátko, 2 kádinky, pro celou třídu 1 lahev se saponátem, saponát odliju do kádinky s kapátkem, hadr.

Text:

Průběh vyučovací hodiny:

V učebně při práci nejsou

Nahrávám...
Nahrávám...