dnes je 18.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk, matematika - Romský den

20.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.13
Ukázková hodina – Základní škola – Český jazyk, matematika – Romský den

Lydie Věnečková

Popis lekce

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace

Průřezové téma: Multikulturní výchova

Ročník: 2. ročník ZŠ

Čas na aktivitu: 3 hodiny

Pomůcky: připravené texty (využila jsem knihu Romské pohádky od Eleny Lackové a text z metodických listů Rabík – z kapitoly Romové v ČR – autorek Kamenické, Alinčové, Morvayové a Čapkové)

Cíle:

  • Žáci získají základní znalosti o etnické skupině Romů, uvědomí si jejich rovnocennost.

Použité metody:

Brainstorming, skládankové učení, čtení s předvídáním, pětilístek.

Evokace

Dětem jsem téma, kterým jsme se následující tři hodiny chtěli zabývat, neprozradila. Rozdala jsem každému žákovi pracovní list (viz Příloha č. 1) se zkrácenou verzí pohádky E. Lackové o tom, jak Romové přišli na svět. Do textu jsem vložila navíc písmena, která tam nepatřila, po jejich odhalení vyšla žákům tajenka – "ROMOVÉ". Společně jsme po částech převyprávěli obsah pohádky, vysvětlili si výrazy, kterým některé děti nerozuměly (stvořil, srdeční, kovadlina).

Potom děti do rámečku zapisovaly, co je napadne, když se řekne "Romové". Svoje nápady si děti porovnaly ve dvojicích a zástupce každé dvojice nám je přečetl.

Uvědomění si významu informací

Naučná část – text o životě Romů

Děti utvořily domovské skupiny (dle vlastní volby), rozpočítaly se na čísla 1, 2, 3.

Rozdala jsem dětem texty (viz Příloha č. 2) a vysvětlila jim, že se budou zabývat pouze jednou částí – textem s číslem, které si přidělily v domovské skupině. Pak se rozešly do expertních skupin, kde si četly text. Abych jim usnadnila výběr podstatných informací, za každou částí textu byly 2-3 otázky. V expertních skupinách se měly shodnout na odpovědích. Po návratu do domovské skupiny sdělovaly zjištěné informace svým spolužákům.

Dílčí reflexe

Po této fázi jsme se sesedli do kroužku a žáci mi bez použití textu odpovídali na otázky. Odpovídat směli vždy pouze ti, kteří na danou otázku nebyli "experty".

Matematická část

Děti si vytáhly z klobouku barevný lísteček a rozdělily se do skupin tak, aby každá domovská skupina obsahovala všechny tři barvy. Pak dostaly slovní úlohu (viz Příloha č. 3), k jejímuž vyřešení byly nutné další tři výpočty, jejichž zadání byla rozlišena barevně. Podle barev se sešly děti v expertních skupinách, kde vyřešily svoji část úlohy, po návratu do domovské skupiny dořešily celou úlohu. Zadání úlohy připomínalo činnosti Romů, kterým se tradičně věnovali.

Dílčí reflexe

Skupina, která měla první správný výsledek, napsala řešení (závěrečné) a odpověď na tabuli, ostatní skupiny pak provedly kontrolu.

Literární část

Na začátku hodiny jsem dětem ukázala knížku romských pohádek od E. Lackové a rozdala jsem dětem pracovní list s pohádkou "Jak Bůh Romovi vynahradil krávu" (viz Příloha č. 4) rozdělenou na tři části. Po přečtení první části měly děti za úkol napsat, jak bude asi příběh pokračovat. Několik nápadů jsme si přečetli nahlas, vybídla jsem děti ke zdůvodnění jejich řešení. Celý postup se opakoval i po přečtení druhé části. Po dokončení příběhu každý žák hodnotil, jak se mu jeho odhadování dařilo.

Reflexe

Na závěr si každý žák vytvořil pětilístek na téma Romové.

Během přestávek jsme si pouštěli romskou hudbu, děti při ní mohly tančit. Po tomto bloku následovala výtvarná výchova, při které děti vytvářely návrh na romskou sukni.

Přílohy

Příloha č. 1

(Písmena navíc nejsou chybou, ale děti z nich mají složit slovo Romové.)

Když Deloro stvořil svět a lidi, po létech zjistil, že ten R svět je jakýsi smutný a bezbarvý. Řekl si, že ho musí oživit barvami, hudbou a zpěvem. Proto se rozhodl, že stvoří i tmavé lidi, kteří budou veselí a srdeční. A proto O stvořil lidi přesně takové, jaké chtěl. Stvořil Romy. Když už byli Romové na světě, Deloro jim řekl: "Romové, zem ani majetek vám nedám, neboť jsem už všechno rozdal. Daruji vám však to, M co mi zůstalo."

A tak prvnímu Romovi daroval housle a smyčec a přikázal mu, aby h O rál a rozveseloval celý svět. Druhému Romovi daroval kladivo a kovadlinu a přikázal mu kovat pro užitek i krásu. Třetímu Romovi daroval V koně a bič a přikázal mu starat se o koně a obchodovat. A potom všem Romům řekl: "Dávám vám volný život, dobré srdce a šikovnost. Záleží jen na vás, jak moje dary É využijete."

Co tě napadne, když se řekne _ _ _ _ _ _ ?

1) Text pro první skupinu

Příloha č. 2

Pravlastí Romů je Indie. Už na půdě Indie patřili Romové k nejchudším lidem. V samotné Indii splývali Romové s původním indickým obyvatelstvem – Indové jsou také snědí a mají černé vlasy.

Pojem Rom je označení, které užívají Romové sami pro sebe – v překladu z romštiny znamená "muž" nebo "člověk". Ostatní lidé jim ale hanlivě začali říkat Cikáni. Romové vyzvali světovou veřejnost na prvním světovém kongresu v Londýně (1971), aby místo označení Cikáni bylo užíváno pojmu Romové.

Do ostatních zemí Romové odcházeli mezi pátým a desátým stoletím, protože v Indii museli neustále bojovat, bránit se vpádům Arabů a čelit hladomoru. Hledali pro sebe lepší a bezpečnější místo k životu. Nejprve se usadili v Persii, pak na Balkáně, odkud se stěhovali do ostatních míst Evropy. Romové většinou neměli své domy, často kočovali, cestovali na vozech, na čas se někde usadili a po čase jeli dál.

Ze které země Romové pocházejí? ...............................................................

Co znamená slovo "Rom"?............................................................................

Proč odešli ze své

Nahrávám...
Nahrávám...