dnes je 18.5.2024

Input:

Ukázková hodina - Mateřská škola - Hudební nástroje (týdenní blok hodin)

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Ukázková hodina – Mateřská škola – Hudební nástroje (týdenní blok hodin)

Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Téma: hudební nástroje, týdenní téma

Ročník: předškoláci, věk 5–7 let

Počet žáků: 1–25, u některých aktivit 1–12 na jednoho učitele

Doba: cca 30–45 minut podle zaujetí a soustředěnosti dětí

Anotace: Blok ukázkových hodin na téma hudební nástroje bude děti provázet celý týden. Na každý den jsou připraveny činnosti, při kterých budou děti rozvíjet potřebné dovednosti pro úspěšný nástup do ZŠ.

Klíčová slova: hudební nástroje, předškoláci, tematická výuka, rozvoj motoriky, rozvoj řeči, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj předmatematických představ, rozvoj časové a prostorové orientace

Klíčové kompetence: Klíčové kompetence komunikativní – ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Cíle:

V oblasti sluchového vnímání děti rozliší první hlásky ve slově, zopakují krátký rytmus o 3–5 prvcích, sluchově rozliší jednotlivé hudební nástroje.

V oblasti zrakového vnímání děti složí skládanku/obrázek z jednotlivých dílů, správně používají oční pohyby, na pracovním listě vyhledají a barevně vyznačí zadané předměty, rozpoznají – co se změnilo na kamarádovi, na pracovním listě či na kartách rozpoznají písmena podle vzoru.

V oblasti předmatematických představ děti rozpoznají množství do 5/6 bez počítání po jedné, orientují se v pojmech první, poslední, uprostřed, hned před, hned za; odhadují kolik předmětů je dohromady.

V oblasti řeči děti utvářejí věty o hudebním nástroji, rozlišují mezi jednotným a množným číslem, vyprávějí příběh pomocí obrázkové osnovy.

V oblasti hrubé a jemné motoriky se děti dokážou pohybovat v rytmu a zaznamenat jeho změnu, přiložit na obrys hudebního nástroje drobné předměty, z modelovací hmoty vypracovat konkrétní předměty, používat při tvoření výrobků lepicí pásku, drobné předměty, nůžky, karton; využívat pískovničky pro nácvik písmen.

V oblasti grafomotoriky děti zvládají napodobit grafomotorické prvky – svislé a vodorovné čáry, kruhy, ovály, spirály, šikmé čáry a další; napodobit písmena podle vzoru.

V oblasti prostorové a časové orientace děti rozliší, která událost se stala dříve či později, orientují se v pojmech první, poslední, uprostřed, hned vpravo, hned vlevo, vpravo a vlevo.

Očekávané výstupy:

  • - Dítě a jeho tělo – ovládat koordinaci ruky a oka a jemné motoriky, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
  • - Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – sledovat očima zleva doprava, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, poznat některá písmena a číslice, popř. slova

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace – záměrně využívat všech smyslů, chápat základní číselné a matematické pojmy, poznat a pojmenovat většinu toho – čím je obklopeno

Organizace řízení učební činnosti: Není nutné, aby učitel v rámci jednoho dne dodržoval přesné pořadí aktivit. Střídá však klidové činnosti s pohybovými, taktéž úvod a závěr programu v rámci každého dne by měl být klidový.

Organizace prostorová: Většinu aktivit učitel realizuje v učebně, u některých aktivit lze využít zahradu.

Text:

PONDĚLÍ

Úvodní motivace

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového a prostorového vnímání, řeči

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: 4 zvětšené obrázky hudebních nástrojů rozstříhaných na puzzle

Popis činnosti (doporučení): Učitel pomůže děti rozdělit do 4 skupin (při počtu dětí 20–24). Každá skupina dostane puzzle obrázku hudebního nástroje, které má složit. Nástroj pojmenují. Skupina, která svůj nástroj již rozpoznala, dostane skutečný k prozkoumání. Na závěr skupiny své nástroje představí.

Doporučuji skládačku vytvořit z větších dílů tak, aby obrázek byl rychle složený.

Hýbánky v rytmu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé motoriky, vnímání rytmu

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: reálné kusy hudebních nástrojů, které se objevily ve skládance (např. ozvučná dřívka, bubínek, triangl, činely)

Popis činnosti/doporučení: Učitel hraje na hudební nástroje, které se objevily ve skládance. Děti se pohybují do rytmu. Učitel záměrně mění rytmus, tempo rytmu. Děti se pohybují do rytmu, pouze když učitel hraje na nástroj jejich skupiny, ostatní děti stojí. Učitel hru na hudební nástroje rychle střídá.

Obměna: Učitel natrénuje s dětmi konkrétní pohybovou aktivitu ke konkrétnímu nástroji. Např. při hře na ozvučná dřívka děti klusají, při hře na bubínek důrazně pochodují do rytmu, při hře na triangl udělají dřep, při hře na činely mávají rukama nad hlavou. Poté střídá hru na hudební nástroje (nejlépe ještě názorně připomíná správný pohyb), děti se pohybují podle smluvených signálů.

Co o nástroji víme?

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: několik kusů ozvučných dřívek, bubínků, trianglů a činel

Popis činnosti: Děti pracují ve svých skupinách (skupina ozvučných dřívek, skupina bubínků, skupina trianglů a skupina činel). Mají možnost svůj hudební nástroj prozkoumat, vyzkoušet, jak se na něj hraje. Poté utvářejí o nástroji věty. Na závěr si skupiny s pomocí učitele svůj nástroj představí: Příklad: "My máme ozvučná dřívka. Jsou vyrobená ze dřeva. (...)" Na závěr učitel doplní podstatné informace.

Tvořivá chvilka

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: listy papíru A4 s nakreslenými obrysy hudebních nástrojů

Popis činnosti (doporučení): Děti na list s obrysem hudebního nástroje skládají přírodniny (kaštany, šípky, víčka od PET láhví apod.). Poté vytvářejí obrys téhož hudebního nástroje pouze podle předlohy, nebo dokonce bez předlohy.

Grafomotorická chvilka

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj grafomotoriky

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: pracovní listy s obrysy hudebních nástrojů ve větší velikosti

Popis činnosti: Děti dokreslují na pracovní list hudebním nástrojům jednotlivé ornamenty, vyzdobují je podle své fantazie. Používají ty grafomotorické prvky, které už s učitelem trénovaly. Na závěr z obrázků udělají galerii.

Obměna: na výzdobu hudebních nástrojů děti nepoužívají pouze trojhranné silné pastelky, ale i štětce namočené v temperových barvách, křídy, voskové pastely apod.

Doporučuji dodržet náročnost grafomotorických prvků, pracovat od těch nejjednodušších: svislé a vodorovné čáry, kruhy, ovály, horní a spodní oblouk, spirály, vlnovky, šikmá čára, lomená čára, horní a dolní smyčka, ležatá osmička, horní a dolní oblouk s vratným tahem, prvky písma. Před samotnými grafomotorickými prvky je vhodné zařadit pracovní list na uvolnění ruky – závodní dráhy nebo jednotažné cviky.

ÚTERÝ

Vnímání rytmu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: Orffovy nástroje

Popis činnosti (doporučení): Děti si vyberou libovolný hudební nástroj, který prozkoumají. Poté učitel zahraje jednoduchý a krátký rytmus na ozvučná dřívka (např. 3x ťuknutí dřívek o sebe). Děti tento rytmus opakují. Postupně učitel zařazuje rytmus o 4–5 prvních. Obtížnost zvýší otočením se zády k dětem, aby hudební nástroj neviděly. Učitel může "ťukat" silně, slabě... V druhém kole děti pracují s ozvučnými dřívky.

Obměna: Učitel pracuje jenom s částí třídy, připraví zvlášť rytmus pro každého konkrétního žáka.

Číslo

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – jednotné a množné číslo

Počet dětí: 1–12

Pomůcky: Orffovy nástroje – reálné kusy nebo obrázky

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje jenom s částí třídy. Připraví tři hromádky s obrázky bubínků. Na první hromádce najdeme 1 bubínek, na druhé hromádce 2 bubínky a na třetí hromádce 5 bubínků. Děti situaci pojmenovávají: 1 bubínek, 2 bubínky, 5 bubínků, jedna tamburína, dvě tamburíny, pět tamburín, jedno chrastítko, dvě chrastítka, pět chrastítek...

Pohyblivá předmatematika

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj hrubé motoriky, prostorové orientace, předmatematických představ

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: ---

Popis činnosti (doporučení): Děti utvoří skupiny, v každé skupině bude jeden zástupce ozvučných dřívek, bubínků, trianglů a činelů. Vyjde tedy 5 skupin, zbývající děti se rozřadí do skupin a budou představovat chrastítka. Děti stojí v zástupech a podle pokynů učitele se řadí: "První se postaví činely, poslední chrastítka, předposlední triangly, hned za činely se postaví bubínky, uprostřed budou ozvučná dřívka. Bubínky udělají dřep, chrastítka povyskočí, triangly se vytáhnou na špičky apod. Následně si děti zahrají hru na molekuly – rychle se seskupí pouze bubínky a pak se vrátí zpět, rychle se seskupí pouze činely a pak se vrátí zpět. Na závěr se seskupí všechny činely, bubínky, triangly, ozvučná dřívka i chrastítka. Do zástupu se vrátí v novém uspořádání podle zadání učitele: první se postaví chrastítka, poslední bubínky, ...

Doporučení: Učitel může dětem dát obrázek nástroje, který má představovat, pokud si jej dítě nemůže zapamatovat.

Jak se to stalo?

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání a časové orientace

Počet dětí: 1–25

Pomůcky: karty s obrázky hudebních nástrojů

Popis činnosti (doporučení): Děti pracují ve dvojici, k dispozici mají sadu obrázků pěti hudebních nástrojů. Učitel pracuje s těmi hudebními nástroji, které mají děti na obrázku. Učitel zahraje velmi krátký úryvek na hudební nástroje: např. na chrastítko, rolničky, xylofon. Poté co nástroje opět vrátí zpět, děti sestaví z karet, jak se událost odehrála – na který nástroj hrál učitel dříve a později.

Doporučení: začínáme se třemi nástroji, pokud se dětem daří, můžeme navyšovat.

Oční pohyby

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání

Počet dětí: 1–12

Pomůcky: karty s obrázky hudebních nástrojů nebo reálné kusy hudebních nástrojů

Popis činnosti

Nahrávám...
Nahrávám...