dnes je 10.12.2023

Input:

Učitel druhého stupně základní školy - kvalifikace od 1. 9. 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4
Učitel druhého stupně základní školy – kvalifikace od 1. 9. 2023

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Kvalifikovaný učitel 2. stupně školy by měl podle § 7a zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

1. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství 2. stupně ZŠ;

2. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy;

3. magisterský stupeň VŠ v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy + studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy;

4. magisterský stupeň VŠ, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy;

5. magisterský stupeň VŠ, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy;

6. studium pedagogiky ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech;

7. magisterský stupeň VŠ v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, jen pro výuku odpovídajícího předmětu;

8. jen pro výuku cizího jazyka:

a) akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na přípravu učitelů příslušných cizích jazyků,

b) jiný akreditovaný magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd + vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky + doplňující didaktické studium příslušného jazyka;

c) akreditovaný magisterský studijní program v oblasti společenských věd zaměřený na příslušné cizí jazyky + vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů;

d) akreditovaný magisterský studijní program v oblasti společenských věd zaměřený na příslušné cizí jazyky + studium pedagogiky ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech;

e) jiný akreditovaný magisterský studijní program + vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyk + doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka + vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů;

f) jiný akreditovaný magisterský studijní program + vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyk + doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka + studium pedagogiky ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech;

9. učitel předmětů uměleckého zaměření získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření;

Zaměstnanci, který je

  • výkonným umělcem,

  • výtvarným umělcem nebo který

  • má odbornou kvalifikaci jako učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři (§ 10 ZPP)

  • má odbornou kvalifikaci jako trenér (§ 21 ZPP)

může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele předmětu druhého stupně základní školy odpovídajícího uměleckému zaměření nebo odborné kvalifikaci zaměstnance za splněný, pokud týdenní pracovní doba tohoto zaměstnance u právnické osoby vykonávající činnost školy

  • nepřesahuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby

a pokud tento zaměstnanec mimo pracovněprávní vztah k právnické osobě vykonávající činnost školy

  • provádí umělecké výkony,

  • vytváří umělecká díla nebo

  • vykonává činnost, pro niž splňuje odbornou kvalifikaci.

Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace platí pro účely

Nahrávám...
Nahrávám...