dnes je 16.6.2024

Input:

Terminologie dotací a grantů

16.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.1
Terminologie dotací a grantů

Alokace

Objem finančních prostředků

Auditní orgán

Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování systému řízení a kontroly programů.

Běžné (nominální) ceny

Běžné (nominální) ceny jsou ceny, jak se skutečně jeví v daném časovém okamžiku. Jedná se o ceny, které zahrnují účinky inflace a které zpravidla kontrastují s cenami stálými.

Celkové výdaje

Celkové výdaje představují všechny výdaje na realizaci dané operace, tedy nejen celkové způsobilé výdaje, ale i nezpůsobilé výdaje, na jejichž krytí byly použity zdroje veřejné a/nebo soukromé zdroje příjemce.

Cílová skupina

Cílovou skupinou se rozumí skupina subjektů nebo osob, na kterou je program/projekt zaměřen a má z něj užitek po dobu jeho realizace včetně doby udržitelnosti.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

Datem zahájení příjmu žádostí o podporu se rozumí termín, ve kterém je zahájen příjem žádostí o podporu.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému

Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se rozumí termín, ve kterém je umožněno řádné vyplnění žádosti o podporu.

Dotace

Specifikum dotace je, že bývá zpravidla poskytnuta z prostředků veřejných financí.

E-government

E-government představuje využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě v kombinaci s organizačními změnami a novými dovednostmi za účelem zlepšovat poskytované služby, rozvíjet demokratické procesy a posílit podporu veřejných politik.

Grant

Jedná se o dar, zpravidla finančního charakteru, který bývá poskytnut, například příspěvkové organizaci.

Další příklady typologie organizací, kterým může být poskytnut grant:

  • neziskové organizace;

  • nadační fondy;

Grant může být poskytnut organizacemi státního i nestátního charakteru, soukromými či nadnárodními společnostmi.

Harmonogram výzev

Harmonogramem výzev se rozumí veřejně dostupný průběžně aktualizovaný (nejméně však třikrát za rok) seznam výzev, které řídící orgán předpokládá vyhlásit.

Hodnocení projektů

Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která zahrnuje posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu a

Kontrola fyzické realizace projektu

Kontrola skutečné – fyzické realizace projektu může probíhat v rámci jeho průběhu, ale také po jeho zakončení. Kontroly mohou plánované i neplánované. Obsah jednotlivých kontrol se může lišit dle priorit.

Příklady obsahu kontrol:

  • Identifikace kontrolovaného subjektu.

  • Označení projektu.

  • Plnění podmínek, definovaných smlouvou.

  • Porovnání fakturačních podkladů a údajů, s údaji z projektu.

Kontrolovaná osoba

Kontrolovanou osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je žadatelem o poskytnutí finanční podpory nebo jejím příjemcem. V případě ověření řádného vykonávání přenesených činností se kontrolovanou osobou rozumí i zprostředkující subjekt.

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

KAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území a ve spolupráci s odborným garantem. Jedná se o nástroj, který je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. KAP je podkladem pro implementaci IROP v oblasti regionálního školství. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.

Místní akční skupina (MAS)

Místní akční skupina (Local Action Group) je subregionální partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území.

Monitorovací návštěva

Monitorovací návštěva je forma ověření vykonávaná na místě, určená ke zjištění stavu realizace projektu.

Monitorovací zpráva

Dokument, který příjemce grantu či dotace zpracovává pro poskytovatele. Zpravidla definuje informace týkající se průběhu projektu. Náležitosti jsou předem definovány ve smlouvě.

Obsahuje například:

  • Údaje o financování.

  • Způsob řešení problémů, které vzniknou v průběhu projektu.

  • Vliv projektu na cílovou skupinu atd.

Neinvestiční projekt

Bývá zaměřen na tzv. "měkké aktivity", například vzdělávání, rekvalifikace, organizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.

Nezpůsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které nemohou být spolufinancovány z fondů EU.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem se rozumí subjekt, který patří do skupiny subjektů oprávněných žádat o podporu.

Partnerství (na projektové rovině)

Partnerství znamená, že žadatel nemusí projekt realizovat samostatně, může mít jednoho i více partnerů. Partner může a nemusí být spolužadatelem. Forma spolupráce mezi partnery je předmětem smlouvy mezi partnery.

Poskytovatel grantu či dotace

Organizace, subjekt, který za určitých, zpravidla předem stanovených podmínek poskytuje

finanční prostředky pro projekt, předkládaný žadatelem. Za žadatele "v našem" případě považujeme například mateřskou školu.

Poskytovatel (finanční) podpory

Poskytovatelem (finanční) podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem.

Projekt

Projektem se rozumí ucelený soubor aktivit spolufinancovaných z programu, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných měřitelných cílů. Součástí projektu jsou způsobilé i nezpůsobilé aktivity projektu, které přispívají k naplnění podmínek hodnocení, plnění cílů a účelu projektu. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu a s daným

Nahrávám...
Nahrávám...