dnes je 20.5.2024

Input:

Státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních

10.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9
Státní zdravotní dozor ve školách a školských zařízeních

MVDr. Michaela Pavelková a kolektiv

Orgán ochrany veřejného zdraví se při své dozorové činnosti řídí Plánem kontrolní činnosti. Metodiku pro jeho sestavování každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je ve smyslu ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 258/2000 Sb."), oprávněno stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví rozsah a četnost kontrol. Krajské hygienické stanice jsou pak povinny vykonávat státní zdravotní dozor podle těchto plánů, a to ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Školy a školská zařízení

Účelem kontrol v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách a dále školních družinách, internátech, domovech mládeže, střediscích praktického vyučování je dohled nad dodržováním stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení. V uvedených zařízeních bylo například v Moravskoslezském kraji provedeno celkem 371 kontrol, přičemž vyšší pozornost byla věnována mateřským a základním školám a střediskům praktického vyučování.

Mezi nejčastějšími závadami, které byly v rámci státního zdravotního dozoru shledány, bylo jednoznačně nedostatečné vybavení hygienických zařízení, ať už zařizovacími předměty (hygienické kabiny, sprcha, umyvadla) či potřebami pro osobní hygienu dětí, žáků (zajištění osoušení rukou, zajištění dávkovačů mýdla s prostředkem na mytí rukou apod.).

Stravovací služby (pro děti, žáky, studenty)

KHS na celorepublikové úrovni sledují podmínky pro přípravu a výdej stravy pro děti a mladistvé, kvalitu a pestrost podávaných pokrmů a také úroveň znalostí pracovníků těchto provozů, jež jsou ve většině případů na velice dobré úrovni. Mezi hlavní nedostatky patří zejména nedodržení provozní hygieny, neuplatňování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu epidemiologicky závažné činnosti, nedodržení podmínek pro skladování potravin, nezajištění stavebně technického stavu provozovny nebo za nezpracování či nedodržení postupů založených na zásadách HACCP, nedodržení lhůt spotřeby a značení potravin apod.

Zařízení dětské rekreace

 

V loňském roce proběhlo jen na území Moravskoslezského kraje 170 zotavovacích akcí (262 běhů), na kterých se zrekreovalo 16 166 dětí, a dále 38 jiných podobných akcí (47 běhů). Těch se účastnilo 1122 dětí. Moravskoslezský kraj je také mimo jiné oblíbenou lokalitou pro pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů, těch se uskutečnilo přibližně 100, s účastí více než 5000 dětí.

Pracovníci Krajské hygienické stanice

Nahrávám...
Nahrávám...