dnes je 19.6.2024

Input:

Spolupráce českých mateřských škol s mateřskými školami členských zemí EU

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.2
Spolupráce českých mateřských škol s mateřskými školami členských zemí EU

Bc. Lenka Polášková

 

Chybějící koncepce resortu školství v této oblasti stále přináší pedagogickým pracovníkům zejména nejazykových mateřských škol svá úskalí. Chybí informace v oblasti metodiky jazyků, hodnocení, evaluace, plánování či příprav. Vše s přihlédnutím ke specifikům výchovně - vzdělávací práce mateřské školy. Znalost cizího jazyka u učitele mateřské školy nepřináší pouze výhody v oblasti výuky dětí, ale komplexní rozvoj předškolního zařízení v Evropském měřítku. Tato kapitola přinese informace o možnostech mezinárodní spolupráce mateřských škol a výhodách projektové činnosti a spolupráce v rámci členských a kandidátských zemí EU. Cizí jazyky v mateřské škole přináší mnoho výhod a možností rozvoje školy jako celku.

 

Organizace zřizované MŠMT pro podporu spolupráce školských institucí EU

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zřizuje jako svou příspěvkovou organizaci Dům zahraničních služeb, který plní z hlediska své působnosti zejména úkoly spojené se zajišťováním školských a vzdělávacích styků se zahraničím. Součástí Domu zahraničních služeb je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Tato organizace koordinuje vzdělávací programy na bázi mezinárodní spolupráce a uvádí do praxe v České republice zejména programy celoživotního učení.

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy se zaměřuje také na oblasti:

 • poskytování informačního servisu,

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,

 • pořádání konferencí a seminářů,

 • vydávání odborných publikací a materiálů,

 • koordinaci programů celoživotního vzdělávání.

 

Organizace programů celoživotního učení v České republice je z hlediska mezinárodní spolupráce mateřských škol nezbytná a v současné době také podporovaná jako prioritní. Program celoživotního učení (známý pod zkratkou LLP - Lifelong Learning Programme) je vzdělávací program EU. Vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES vydaného dne 15. listopadu 2006 a je vyhlášen na období 2007-20131 Školy mají možnost se aktivně zapojovat do vzdělávání, projektové spolupráce a vytváření vzdělávacích strategií společně se školami členských a kandidátských zemí Evropské unie.

Program celoživotního učení koordinuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy svými podprogramy ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, JEAN MONNET a COMENIUS.

 

Erasmus

Podporuje spolupráci a mobilitu vysokoškolských institucí. Zapojit se mohou vysoké školy, vyšší odborné školy a zprostředkovatelské instituce.

Hlavní cíle programu:

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy a přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility studentů v rámci programu Erasmus a programů, které mu předcházely, alespoň 3 miliony osob,

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v celé Evropě,

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky v Evropě2.

 

Leonardo da Vinci

Je zaměřen převážně na odbornou a profesní přípravu v rámci celoživotního vzdělávání na jiné úrovni než vysokoškolské.

Hlavní cíle programu:

 • podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a požívání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce,

 • podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy,

 • zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání3.

 

Grundtvig

Je program cíleně se zaměřující na vzdělávání dospělých ve všech formách.

Hlavní cíle programu:

 • zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě a zvýšit objem této mobility,

 • zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávajícími dospělé,

 • poskytovat alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám bez dosažení základní kvalifikace,

 • podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání,

 • podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního učení,

 • zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé4.

 

Jean Monnet

Rozvíjí převážně spolupráci na úrovni vědy a výzkumu a s tímto spojenou diskuzi. Zaměřuje se také na evropskou integraci na úrovni vysokoškolských institucí.

Hlavní cíle programu:

 • podněcovat výukové a výzkumné činnosti a reflexi v oblasti studií evropské integrace,

 • podporovat existenci institucí a sdružení zaměřených na otázky související s evropskou integrací5.

 

Comenius

Oblast mateřských škol zahrnuje podprogram COMENIUS. Zatímco základní, střední a vysoké školy mají v uvedených programech bohaté zkušenosti. Mateřské školy jsou na své "startovní čáře".

Cílové skupiny podprogramu COMENIUS:

 • děti, žáci a studenti mateřských, základních a středních škol,

 • školy zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT,

 • učitelé, budoucí učitelé a další pracovníci škol,

 • zřizovatelé škol na místní a regionální úrovni (obce, svazky obcí, kraje),

 • asociace, neziskové a nevládní organizace zapojené do školního vzdělávání a jejich zástupci,

 • osoby a instituce zodpovědné za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni,

 • výzkumná centra a instituce zabývající se problematikou celoživotního učení,

 • instituce zajišťující poradenství a informační servis6.

 

Evropskými zeměmi zapojenými do Výzvy 2012 COMENIUS jsou Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,Velká Británie a kandidátské země Turecko a Chorvatsko.

 

COMENIUS a mateřská

Nahrávám...
Nahrávám...