dnes je 24.9.2023

Input:

Souhrnné informace k výzvě č. 02_20_080 - mimo hlavní město Praha

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.4.3
Souhrnné informace k výzvě č. 02_20_080 - mimo hlavní město Praha

Bc. Lenka Polášková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Žádost o podporu je možné podávat od 31. 3. 2020 do 29. 6. 2021

Prioritní osa:

Patří k prioritní ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Místo realizace projektu: EU + Velká Británie (v IS KP14+ kraje v ČR)

Místo realizace stáží: EU + Velká Británie, Norsko, Island

Místo dopadu: méně rozvinutý region (kraj, ve kterém je škola)

Investiční priorita:

Investiční priorita 1

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem

formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Investiční priorita 2

Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

Investiční priorita 3

Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

Specifické cíle:

SC1

Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

SC1

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

SC5

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Druh výzvy:

Průběžná výzva

Komplementární v rámci vazby Vzdělávání a celoživotní učení s IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Důležitou informací je, že výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:

12 měsíců

Maximální délka:

24 měsíců

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů:

Minimální výše výdajů je 100 000 Kč, maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, pak se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.

Jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu.

POZOR!

Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).

Oprávnění žadatelé:

  • Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

  • Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona3 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Zaměření aktivit výzvy:

  • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

  • Zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů.

  • Spolupráce s odborníky z praxe,

Nahrávám...
Nahrávám...