dnes je 16.7.2024

Input:

Směrnice o poskytování HOME OFFICE

31.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.13 Směrnice o poskytování HOME OFFICE

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

I.

V souladu s ustanoveními č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel Název školy dle zřizovací listiny (dále jen „Zaměstnavatel) tento vnitřní předpis.

Vnitřní předpis upravuje bližší podmínky pro práci z domova (dále jen „Home Office”) u zaměstnanců, kteří mají na základě dohody se Zaměstnavatelem sjednanou možnost Home Office využívat (dále jen „Dohoda”).

II.

1. Rozsah využití Home Office zaměstnancem, pravidla týkající se rozvrhování jeho pracovní doby Home Office a další související podmínky se řídí Dohodou a tímto předpisem.

2. Zaměstnanec bude Home Office vykonávat na adrese dohodnuté se Zaměstnavatelem. Zpravidla se jedná o místo bydliště zaměstnance. Nespadá-li tato adresa do místa výkonu práce zaměstnance podle jeho pracovní smlouvy, bude se zaměstnancem uzavřen dodatek k pracovní smlouvě.

3. Dohoda bude upravovat časové úseky, v jejichž rámci bude zaměstnanec-pedagogický pracovník vykonávat přímou pedagogickou práci. Dohoda může vyloučit možnost zaměstnance rozvrhovat si pracovní dobu na sobotu, neděli, svátky a v noci (tj. mezi 22. a 6. hodinou).

4. Zaměstnanec bude dodržovat při rozvrhování pracovní doby ustanovení zákoníku práce týkající se maximálních délek jeho pracovní směny a týdenní pracovní doby, čerpání přestávek v práci, odpočinku mezi směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Práci přesčas může zaměstnanec vykonávat jen s předchozím výslovným souhlasem Zaměstnavatele.

5. Zaměstnanec si při využívání Home Office sám povede evidenci odpracované doby, včetně veškerých přestávek mezi dobou výkonu práce, a to elektronickou formou prostřednictvím nástroje určeného Zaměstnavatelem.

6. Není-li v Dohodě uvedeno jinak, rozvrhuje Zaměstnavatel pracovní dobu zaměstnance při využívání Home Office pro účely poskytování náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti zaměstnance do směn od 9 hod. do 17:30 hod. (tj. včetně půlhodinové přestávky na jídlo a oddech), a to od pondělí do pátku.

7. Zaměstnanci při jiných důležitých osobních překážkách v práci při využívání Home Office nepřísluší náhrada mzdy, s výjimkou překážek výslovně uvedených v prováděcím předpise (kterým je aktuálně nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, ve znění pozdějších předpisů).

8. Zaměstnanec nemá při využívání Home Office nárok na cestovní náhrady (nejedná se o pracovní cestu).

III.

1. Zaměstnanec bude při Home Office vykonávat práci v takové kvalitě, množství a způsobem, jako by ji vykonával na pracovišti Zaměstnavatele. Zaměstnanec vede evidenci úkolů, na nichž pracuje a podle pokynů Zaměstnavatele jej pravidelně informuje o jejich stavu.

2. Zaměstnanec koná práci sám a výlučně osobně, pomoc jakýchkoli třetích osob zaměstnanci při využívání Home Office je vyloučena.

3. Způsob předávání výsledků práce Zaměstnance určuje Zaměstnavatel, zpravidla budou tyto výsledky předávány elektronickou formou prostřednictvím nástroje určeného Zaměstnavatelem.

IV.

1. Náklady na výkon práce při Home Office (energie, teplo, telekomunikační služby, připojení k internetu apod.), nese

Nahrávám...
Nahrávám...