dnes je 28.5.2023

Input:

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

21.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 ŠZ). V případě, že je v mateřské škole volné místo, může být v souladu s § 34 odst. 7 dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje mateřská škola svou ředitelkou za podmínek stanovených § 34 školského zákona a při přijímání postupuje ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (§34 odst. 4 školského zákona).

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jako orgán státní správy, a proto se musí její rozhodování řídit vedle ustanovení antidiskriminačního zákona, rovněž Listinou základních práv a svobod.

 

DOPORUČENÍ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV K PROBLEMATICE STANOVENÍ KRITÉRIÍ, V RÁMCI ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (z 16.2.2011)

1. věk

Upřednostnění starších dětí je obecně legitimní, protože s vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo samostatnost. S výjimkou posledního roku před zahájením povinné školní docházky, kdy je dítě upřednostněno ze zákona, by však zvýhodnění staršího dítěte mělo být používáno pouze v případě rovnosti bodů a s ohledem na další kritéria. Paušální zvýhodnění podle věku by totiž v některých lokalitách vedlo k tomu, že např. tříleté děti by se do mateřské školy vůbec nedostaly. Pak by se jednalo o přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání.

2. zdravotní stav dítěte

Ze zákona vyplývá jako podmínka pro přijetí dítěte do školky pouze povinné očkování. Školkami někdy stanovená kritéria, jako např. "zdravotní způsobilost" či "doporučení pediatra" jsou velmi neurčitá a školky by je bez dalšího upřesnění neměly používat. Není například přípustné nepřijmout do školky dítě jako "zdravotně nezpůsobilé" jen proto, že v době zápisu trpělo běžnou infekční chorobou.

Zdravotní postižení jako paušální důvod k odmítnutí dítěte mateřskou školkou je přímou diskriminací. Zdravotní postižení nesmí být kritériem pro rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

3. vztah rodičů k obci a orgánům veřejné moci

Nejčastěji se jedná o zvýhodňování dětí rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru (přímo na obecním úřadě, ve školství apod.) nebo o užití formulace "umístění dítěte je v zájmu obce".

Takové kritérium je podle ochránce nevhodné. Účast na předškolním vzdělávání je právem dítěte, nikoli jeho rodiče. Přestože se nejedná o diskriminaci, může takové ustanovení v praxi vést ke klientelismu nebo dokonce ke korupčnímu jednání. Neexistuje žádný logický důvod, proč by měly mít děti zaměstnanců veřejného sektoru silnější právo na přijetí do mateřské školy, než děti ostatních rodičů. Právo

Nahrávám...
Nahrávám...