dnes je 17.2.2020

Input:

Reflexe vlastní práce - sebehodnocení

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Reflexe vlastní práce – sebehodnocení

Bc. Lenka Polášková

Reflexe vlastní práce – sebehodnocení

Dovednost, jejímž prostřednictvím je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měla být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění hospodaření s časem, který je v takto zátěžové profesi nezbytností.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

I. Reflektování vlastní práce v praxi mateřské školy

 • Sebereflexe v otázce výchovně vzdělávacího procesu

 • Učitelské portfolio jako prostředek sebereflexe

 

II. Otázka hospodaření s časem – time management

 • Time management jako prostředek řízení času

 • Plánování a stanovení priorit

Reflektování vlastní práce v praxi mateřské školy

a) Sebereflexe v otázce výchovně vzdělávacího procesu

Poměrně mnoho odborníků zpracovalo texty, které by měly učitelům napomoci při sebereflexi a dalších aspektech, vycházejících z výkonu profese pedagoga. Většinou tyto texty obsahují návody pro určité, konkrétní kroky k tomu, aby jejich výsledky vedly k ukazatelům a užitečným poznatkům pro analýzu výchovně vzdělávacích přístupů a strategií.

Sebereflexe je především vnitřním dialogem jedince. Jedinec se zamýšlí nad otázkami týkajícími se jeho kroků, strategií, úspěchů a i neúspěchů.

 

Typologie otázek dle Švece (1998):

1. Popisné

 • Jakou konkrétní činnost jsem s dětmi dělala?

 • Jak děti reagovaly?

 • Jak se zapojovaly?

2. Kauzální

 • Proč jsem volila danou činnost?

 • Co ovlivnilo mé rozhodování?

 • Proč jsem volila daný postup?

3. Rozhodovací

 • Mohu volit jiné metody a formy práce?

 • Jaké cesty mohu volit, abych lépe porozuměla dětem?

 • Co usnadní spolupráci mezi dětmi?

 

Otázky k zamyšlení, v rámci sebereflexe:

 • Plánuji adekvátně výchovně vzdělávací činnost?

 • Stanovuji si vždy jasné, konkrétní a reálné cíle?

 • Připravuji si včas pomůcky?

 • Jsou mé pokyny a instrukce dětem zcela jasné, zřetelné a pochopitelné?

 • Kladu na všechny děti stejné nároky?

 • Využívám průběžně individuální, skupinovou i frontální činnost?

 • Využívám různorodých metod a forem „práce”?

 • Jsou činnosti a aktivity vhodné pro všechny děti?

 • Udržuji ve třídě příjemné klima?

 • Cítí se zde děti bezpečně?

 • Mají ke mně důvěru?

 • Udržuji ve třídě kázeň?

 • Respektují mne děti?

 • Sleduji pokroky dětí?

 • Poskytuji dostatečně pomoc těm, které to potřebují?

 • Hodnotím práce dětí adekvátně?

 • Mají děti možnost rozvíjet se v oblasti sebehodnocení?

 • Mám reálné cíle toho, čeho chci s dětmi dosáhnout za stanovené odbobí?

 • Mám dostatečné a relevantní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie?

 

Dytrtová a Krhutová (2009), definovaly základní fáze procesu sebereflexe:

Fáze: 1
Start procesu sebereflexe
Je založen především na snaze hodnotit své kroky vyplývající z výchovně vzdělávacího procesu.
Fáze: 2
Shromáždění detailů pro sebereflexi
Učitel posuzuje konkrétní činnosti, aktivity a jejich efektivitu.
Fáze: 3
Analýza shromážděných informací
Učitel se již konkrétně (vnitřně sám sebe dotazuje) zaměřuje, proč byly děti aktivní, pasivní…
Fáze: 4
Vytvářená konkrétních plánů pro další výchovně vzdělávací činnost na základě zjištěných informací
Fáze plánování a projektování dalších postupů a strategií.

Je nutné, aby každý pedagog vnímal sebereflexi jako proces, který se de facto cyklicky opakuje, a nespoléhal se pouze na jednorázové sebehodnocení. Schopnost sebereflexe patří mezi profesní kompetence pedagoga a je nutno na ni takto pohlížet.

 

Metody sebereflexe

Příklady:

 • analýza SWOT;

 • pokládání sebereflektivních otázek;

 • využití sebehodnoticího formuláře (viz předchozí lekce);

 • vedení pedagogického deníku;

 • vedení učitelského portfolia;

 • hodnotící pohovory s vedoucím pracovníkem;

 • rozhovor s kolegou;

 • hodnocení rodiči.

 

b) Učitelské portfolio jako prostředek sebereflexe

Poměrně málo využívaným prostředkem sebereflexe v pedagogické praxi je učitelské portfolio. Právě tento dokument však může být užitečným pomocníkem.

 

Příklad struktury učitelského portfolia:

Jméno učitele:

Počet let pedagogické praxe:
Kvalifikace:

Portfolio založeno dne:

1. Pedagogická kvalifikace

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Kde:                                                                 
Portfolio obsahuje tyto dokumenty týkající se kvalifikace:

1)                                                                
2)
3)
4)


2. Oblast dalšího vzdělávání pedagogického pracovníka

Portfolio obsahuje tyto dokumenty dokladující absolvování vzdělávacích aktivit v systému DVPP: 1)                                                                 
2)
3)
4)


3. Pedagogická literatura

Přehled přečtené odborné literatury: Název knihy:                                                             
Autor:
Nakladatelství:
Rok:

Název knihy:
Autor:
Nakladatelství:
Rok:Název knihy:
Autor:
Nakladatelství:
Rok:

4. Přehled pedagogické praxe

Přehled dosavadní pedagogické praxe: Název organizace:                                                        
Pracovní pozice:
Od:
Do:
Forma ukončení:

Název organizace:
Pracovní pozice:
Od:
Do:
Forma ukončení:

Název organizace:
Pracovní pozice:
Od:
Do:
Forma ukončení:

5. Publikační a vědecká činnost

Přehled publikační a vědecké činnosti: Název:                                                                          
Datum:
Specifikace:

Název:
Datum:
Specifikace:

Název:
Datum:
Specifikace:


6. Mimoškolní aktivity

Přehled zajímavých mimoškolních aktivit: Název:                                                                         
Datum:
Specifikace:

Název:
Datum:
Specifikace:

Název:
Datum:
Specifikace:

7. Sebehodnotící formuláře

Přehled sebehodnotících formulářů: Název organizace:                                                      
Datum a rok:

Název organizace:
Datum a rok:

Název organizace:
Datum a rok:

8. Jiné

Další zajímavé informace, zkušenosti…                                                                                    

Formulář si můžete stáhnout ZDE.

Učitelské portfolio je především obrazem pečlivosti a snahy konkrétního učitele. Zpravidla je portfolio záležitostí zrcadlící celou pedagogickou praxi.

 

Klíčové otázky sebereflexe učitele, Kyriacou (1996):

Uvažuji pravidelně o své práci?

Snažím se rozvíjet?

Využívám přiměřeně výsledků sebehodnoticích činností v další práci?

Snažím se rozvíjet ve svém oboru?

Využívám různých možností pro svůj rozvoj (účast na vzdělávacích aktivitách; rozhovor s kolegy;…)?

Jak dokážu pomáhat kolegům v rámci sebehodnotících aktivit?

Zaměřuji se pravidelně na organizaci svého času?

Využívám dostatečně strategií a technik, abych předcházel(a) stresu a syndromu vyhoření?

Pomáhám a podílím se ve škole na vytváření příjemného prostředí?

Otázka hospodaření s časem – time management

a) Time management jako prostředek řízení času

Aby učitel mohl efektivně pracovat a vyhýbat se situacím, které znamenají zvýšené riziko syndromu vyhoření, je nezbytně nutné, aby získal dovednosti, jak hospodařit s časem. V současné době se můžeme také ve školství setkat s pojmem „time management”, tedy s efektivním řízením svého času.

Dovednosti