dnes je 24.9.2023

Input:

Reflexe vlastní práce - sebehodnocení

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1101
Reflexe vlastní práce – sebehodnocení

Bc. Lenka Polášková

Reflexe vlastní práce – sebehodnocení

Dovednost, jejímž prostřednictvím je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měla být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění hospodaření s časem, který je v takto zátěžové profesi nezbytností.

 

Celá lekce je rozdělena do těchto částí:

I. Reflektování vlastní práce v praxi mateřské školy

 • Sebereflexe v otázce výchovně vzdělávacího procesu

 • Učitelské portfolio jako prostředek sebereflexe

 

II. Otázka hospodaření s časem – time management

 • Time management jako prostředek řízení času

 • Plánování a stanovení priorit

Reflektování vlastní práce v praxi mateřské školy

a) Sebereflexe v otázce výchovně vzdělávacího procesu

Poměrně mnoho odborníků zpracovalo texty, které by měly učitelům napomoci při sebereflexi a dalších aspektech, vycházejících z výkonu profese pedagoga. Většinou tyto texty obsahují návody pro určité, konkrétní kroky k tomu, aby jejich výsledky vedly k ukazatelům a užitečným poznatkům pro analýzu výchovně vzdělávacích přístupů a strategií.

Sebereflexe je především vnitřním dialogem jedince. Jedinec se zamýšlí nad otázkami týkajícími se jeho kroků, strategií, úspěchů a i neúspěchů.

 

Typologie otázek dle Švece (1998):

1. Popisné

 • Jakou konkrétní činnost jsem s dětmi dělala?

 • Jak děti reagovaly?

 • Jak se zapojovaly?

2. Kauzální

 • Proč jsem volila danou činnost?

 • Co ovlivnilo mé rozhodování?

 • Proč jsem volila daný postup?

3. Rozhodovací

 • Mohu volit jiné metody a formy práce?

 • Jaké cesty mohu volit, abych lépe porozuměla dětem?

 • Co usnadní spolupráci mezi dětmi?

 

Otázky k zamyšlení, v rámci sebereflexe:

 • Plánuji adekvátně výchovně vzdělávací činnost?

 • Stanovuji si vždy jasné, konkrétní a reálné cíle?

 • Připravuji si včas pomůcky?

 • Jsou mé pokyny a instrukce dětem zcela jasné, zřetelné a pochopitelné?

 • Kladu na všechny děti stejné nároky?

 • Využívám průběžně individuální, skupinovou i frontální činnost?

 • Využívám různorodých metod a forem „práce”?

 • Jsou činnosti a aktivity vhodné pro všechny děti?

 • Udržuji ve třídě příjemné klima?

 • Cítí se zde děti bezpečně?

 • Mají ke mně důvěru?

 • Udržuji ve třídě kázeň?

 • Respektují mne děti?

 • Sleduji pokroky dětí?

 • Poskytuji dostatečně pomoc těm, které to potřebují?

 • Hodnotím práce dětí adekvátně?

 • Mají děti možnost rozvíjet se v oblasti sebehodnocení?

 • Mám reálné cíle toho, čeho chci s dětmi dosáhnout za stanovené odbobí?

 • Mám dostatečné a relevantní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie?

 

Dytrtová a Krhutová (2009), definovaly základní fáze procesu sebereflexe:

Fáze: 1
Start procesu sebereflexe
Je založen především na snaze hodnotit své kroky vyplývající z výchovně vzdělávacího procesu.
Fáze: 2
Shromáždění detailů pro sebereflexi
Učitel posuzuje konkrétní činnosti, aktivity a jejich efektivitu.
Fáze: 3
Analýza shromážděných informací
Učitel se již konkrétně (vnitřně sám sebe dotazuje) zaměřuje, proč byly děti aktivní, pasivní…
Fáze: 4
Vytvářená konkrétních plánů pro další výchovně vzdělávací činnost na základě zjištěných informací
Fáze plánování a projektování dalších postupů a strategií.

Je nutné, aby každý pedagog vnímal sebereflexi jako proces, který se de facto cyklicky opakuje, a nespoléhal se pouze na jednorázové sebehodnocení. Schopnost sebereflexe patří mezi profesní kompetence pedagoga a je nutno na ni takto

Nahrávám...
Nahrávám...