dnes je 15.6.2024

Input:

Reakce MŠMT na dezinformace k opatřením ve školách

27.8.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství (MŠMT) v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Proto MŠMT vydává toto své vyjádření, kterým reaguje na zmíněné dezinformace.

Úvodní informace

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků v základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích (dále jen „žáci“) neinvazivními antigenními testy, a to ve třech termínech (při testování neinvazivními RT-PCR testy ve dvou termínech), zároveň jsou s ohledem na zájem na ochraně veřejného zdraví stanovena pravidla nošení ochranných prostředků nosu a úst s uvedenými výjimkami. Toto opatření zároveň obsahuje i podrobné odůvodnění; opatření včetně odůvodnění lze nalézt ZDE.

Do škol byl rozeslán Manuál k provozu škol a školských zařízení, který lze nalézt také na webu resortu (ZDE). Ministerstvo průběžně aktualizuje FAQ s nejčastějšími dotazy (https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/) a speciální stránku k testování (https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/).


Testování není bariéra přítomnosti žáků ve škole

Předně je třeba zdůraznit, že tímto mimořádným opatřením není žákům bráněno v účasti na prezenčním vzdělávání, a není tak tímto mimořádným opatřením zasahováno do ústavně garantovaného práva na vzdělání. Screeningové testování není tímto mimořádným opatřením pojato jako bariérové, což znamená, že i žák, který se ho odmítne účastnit, může být ve škole (a při vzdělávání) přítomen, pokud splní stanovená nezbytná opatření vymezená za účelem ochrany veřejného zdraví jeho spolužáků a zaměstnanců školy.

Tento koncept byl přijat s ohledem na aktuální, ve srovnání s předcházejícím obdobím příznivější, epidemickou situaci, a z hlediska vzdělávání se jedná o výrazně méně závažný zásah do práva na vzdělání, kdy se i netestovaní žáci mohou prezenčně vzdělávat, než tomu bylo v případě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. U tohoto opatření přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 5 Ao 1/2021, zamítl návrh na jeho zrušení, když shledal, že bylo v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, viz ZDE.


Povinnost testování

Stanovení povinnosti screeningového testování není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem, právo na vzdělání není absolutní a lze ho omezit. Toto omezení nepopírá rovný přístup ke vzdělání či jeho samotnou podstatu a smysl. A nejedná se ani o omezení svévolné, neboť sleduje legitimní cíl rozumnými prostředky. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví a nejde o zbytečné a tím méně o nerozumné opatření. Přičemž je třeba zopakovat, že tímto mimořádným opatřením nedochází k omezení práva na vzdělání.

V případě testování žáků bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, a které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy při něm nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a nevyžaduje se informovaný souhlas. Stejný názor zaujal i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 5 Ao 1/2021.

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Není tedy nařízena povinnost žáků podstoupit test, opakujeme, že screeningové testování není bariérové.


Odmítnutí screeningového testování

Žáci, kteří se odmítnou podrobit screeningovému testování, jsou pak povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Mimořádné opatření pak samozřejmě také myslí i na důvodné případy, kdy jsou určité osoby z povinného nošení ochranného prostředku vyjmuty. Testování samoodběrem představuje z pohledu proporcionality minimální zásah, který umožní naplnit právo na vzdělání i v současné epidemické situaci, a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví – obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest.

Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest, lze považovat za přiměřený a legitimní důsledek nezbytný pro ochranu veřejného zdraví ostatních spolužáků a zaměstnanců školy neumožnit jeho osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb po stanovenou dobu. U žáka, který se screeningového testování nezúčastní, nelze vyloučit, že není potenciálně infekční, a tak je nutné, aby z důvodu snížení rizika přenosu tohoto vysoce infekčního onemocnění na ostatní osoby používal stanovený prostředek ochrany dýchacích cest. Pokud i toto odmítá, nelze připustit, aby mohl být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobily.

Pokud však žák test nepodstoupí, pak se na něj vztahují omezující opatření, protože není naplněn ani minimální předpoklad toho, že není nemocen COVID-19:

  • Tito žáci budou zejména povinni nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, a dále se na ně vztahují některá další omezující opatření.
  • Je nezbytné zdůraznit, že žáci, kteří se odmítají testovat a nosí tedy po celou dobu pobytu ve škole (školském zařízení) ochranu dýchacích cest, mají povinnost být od ostatních osob vzdáleny 1,5 m pouze v době konzumace potravin a nápojů. To je jediný okamžik, kdy si žák sundá ochranu dýchacích cest, a z tohoto důvodu je pro tuto dobu stanoveno, že sedí s nezbytných odstupem od ostatních osob. Nad to je třeba upozornit, že i obecně pro všechny strávníky platí, že ve školní jídelně sedí max. 6 osob u stolu a mezi stoly jsou rozestupy 1,5 m.
  • Při všech ostatních činnostech mohou být tito žáci spolu s ostatními žáky. Je tak např. možné, aby vedle sebe v lavici seděl žák, který se testoval, a žák, který testování odmítl. Konečně je také třeba konstatovat, že plošně bude testování probíhat pouze prvních 8 vyučovacích dnů školního roku 2021/2022. Rovněž je třeba zdůraznit, že všichni ostatní žáci – tedy testovaní, očkovaní, po prodělané nemoci v ochranné lhůtě, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech školy (chodby, jídelna apod.) a výjimku mají pouze na případy, kdy jsou usazeni ve třídě apod.
  • Co se týče neumožnění cvičení ve vnitřních prostorech a zákazu zpěvu pro žáky, kteří se odmítají testovat, zde je třeba brát v potaz, že se jedná o z hlediska šíření koronaviru rizikovější aktivitu. Jak je
Nahrávám...
Nahrávám...