dnes je 15.6.2024

Input:

Profesní a právní aspekty kvalifikace učitelky MŠ

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Profesní a právní aspekty kvalifikace učitelky MŠ

PhDr. Zora Syslová, PhD.

Kvalifikace učitelky MŠ má dva aspekty - profesní a právní. (Vašutová, 2001)

Profesní aspekt můžeme definovat jako způsobilost pro vykonávání určitého povolání nebo pro sjednaný druh pracovní činnosti, a to s předepsaným stupněm složitosti, přesnosti a namáhavosti práce a ve vyžadované kvalitě1. Jinak bychom také mohli říct, že jde o profesní kompetence, které k výkonu svého povolání učitelka mateřské školy potřebuje.

Právní aspekt je dán zákonnými požadavky na kvalifikaci učitelek mateřských škol (zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). Konkrétní požadavky na odbornou kvalifikaci jsou definovány v § 6.

Přehled profesních kompetencí pro výkon učitelské profese

Soubor osobnostních a odborných předpokladů pro výkon učitelské profese je nazýván profesními kompetencemi. Definice toho, co je kompetence, najdeme u různých autorů (Helus, 2008; Vašutová, 2001; Průcha a kol., 2008). V podstatě jde o komplexní schopnost či způsobilost k úspěšnému zvládání profese. Zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje a osobní charakteristiky.

V souvislosti s vymezením dovedností učitelů, které potřebují pro výkon svého povolání, se stále častěji objevuje pojem pedagogické znalosti (Shulman, 1987; Walterová, 2001; Vašutová, 2004; Janík, 2005; Švec, 2006). V současné době je tento pojem vymezen šířeji než jen jako teoretické poznání. Tvoří důležitou součást profesních kompetencí učitele a zahrnuje v sobě také praktickou stránku poznání.

Předkládaný kompetenční model popisuje kvalitu vzdělávací práce učitelky mateřské školy, včetně činností se vzdělávací prací souvisejících, a uvádí na několika příkladech (ukazatelích kvality), jak tuto kvalitu změřit.

Jde zejména o znalosti:

  • - cílů a obsahu předškolního vzdělávání (RVP PV),
  • - širšího kontextu kurikulární reformy (humanistické pojetí, pilíře EU apod.),
  • - zákonných norem a dokumentů (Listina práv a svobod, Školský zákon atd.),
  • - podmínek a strategií pro vzdělávání dětí předškolního věku,
  • - respektující a partnerské komunikace,
  • - vývojových zákonitostí a možností dětí předškolního věku,
  • - vytváření bezpečného a otevřeného klimatu třídy i školy,
  • - Základním předpokladem dosažení žádoucí úrovně jsou výše uvedené znalosti.

 

1. Kompetence pedagogická a didaktická  
- Plánovat cíleně s důrazem na rozvoj kompetencí dítěte.
- Při plánování vycházet ze znalostí skupiny a situací, ve kterých se děti nacházejí.
- Volit metody a obsah vzdělávání v souladu s cíly a složením třídy.
- Na základě znalosti dětí a jejich rodinného zázemí individualizovat vzdělávání dětí tak, aby dosahovaly maxima svých možností.
- Nabízet dětem různé typy činností na základě jejich zájmu, schopností a možností.
- Podporovat děti v samostatnosti.  
Ukazatele kvality  
- Plánování obsahuje prvky obou modelů (vstřícného i zprostředkujícího).
- Vzdělávání ve třídě vychází z prožitkového učení (má všechny znaky).
- Výrazněji převládá využívání aktivizujících metod.
- Děti jsou během dne "ponořené“ jak do spontánních, tak řízených činností, oba typy činností "běží“ vedle sebe.
- Ze záznamů o dětech je patrné, v čem jsou dobré, v čem mají problémy a jak rozvinuté jsou jejich kompetence.  
Prokazatelné v:

- plánech tematické části,
- pozorování,
- záznamech o dětech.  
Nahrávám...
Nahrávám...