dnes je 15.4.2024

Input:

Pracovní náplň - učitel základní školy, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.23
Pracovní náplň – učitel základní školy, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce učitel/ka základní školy  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 11.–14.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

11. platová třída

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.

12. platová třída

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.

13. platová třída

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol

14. platová třída

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. zástupci ředitele pro 1. stupeň, pro 2. stupeň 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - organizaci vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP;
 • - BOZ žáků při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním;
 • - spolupráci se zákonnými zástupci žáků (rodičovské schůzky, konzultační hodiny);
 • - spolupráci zejména s
  1. PPP,
  2. OSPOD,
  3. Policií ČR,
 • - ochranu osobních údajů žáků;
 • - návrhy výchovných opatření;
 • - péči o sbírky, učebny, kabinety;
 • - činnost v metodických útvarech (předmětových sekcích, předmětových komisích);
 • - návrh změn ŠVP, tematických plánů;
 • - návrhy ke zpracování plánů činnosti školy (dlouhodobých, krátkodobých);
 • - podklady pro zpracování výročních zpráv.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni učitele základní školy

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (Č.j.: MSMT- 22101/2019-1):

11. platová třída

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky

Nahrávám...
Nahrávám...